Pasaportë (nënshtetësi) shqiptare dëshirojmë ne, me të drejtë kushtetuese!

0 have signed. Let’s get to 100!


LETËR E HAPUR

I nderuari Ilir Meta (Shqipëri),

Si president i Republikës së Shqipërisë, si dhe, si përmbarues i Kushtetutës dhe Ligjit të Republikës së Shqipërisë, me të drejtë kushtetuese, dëshirojmë pasaportë (nënshtetësi) shqiptare, të detyruar sipas Nenit 16, 19 & 92, ku thuhet:

  1. Neni 16: 1. Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara.
  2. Neni 19: Shtetësia shqiptare fitohet edhe për shkaqe të tjera të parashikuara me ligj.
  3. Neni 92: Presidenti ushtron edhe këto kompetenca: c) jep shtetësinë shqiptare dhe lejon lënien e saj sipas ligjit.

Burimi: https://www.parlament.al/kuvendi/kushtetuta/

Me nderime të larta,

Ermedin Arifi (Maqedoni)Today: Ermedin is counting on you

Ermedin Arifi needs your help with “Ilir Meta: Pasaportë (nënshtetësi) shqiptare dëshirojmë ne, me të drejtë kushtetuese!”. Join Ermedin and 25 supporters today.