İBB'ye ait olan bakımevlerinde haftanın 7 günü, 24 saat veteriner hekim çalışmasını sağlayın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Konu: Veteriner hekimler mesailerine başlasın diye dokuz saat müdahale bekleyen ve ölen hayvanlar hakkında

İstanbul 39 ilçenin gece gerçekleşen acil vakalarına İBB ekipleri ellerinde var olan sadece birkaç ekiple müdahale etmeye çalışıyor. İBB ekiplerine ihbarı yaptığınızda ilk söyledikleri bu hayvanın ilçe belediyesinin sorumluluğunda olduğu oluyor.

İlçe belediyesinin o saatte çalışmadığını söylediğinizde ve ısrarcı olduğunuzda  “araçlarımız çok yoğun siz getirin” diyorlar.

Aracınızın olmadığını belirttiğinizde de adresi alıyorlar.

Ekipler yoğunluğundan dolayı geç geldiklerinde zaten birçok hayvan ölmüş oluyor.

Sağ kalanlar ise başka bir ihbar yoksa tabi bakımevine götürülüyor. Başka bir ihbar varsa ona da yönlendiriliyorlar; araçta yaralı hayvanla beraber!

Tüm bu yoğunluğun ardından bakımevine sağ ulaşanlar eğer ki gece 12.00 olmadı ise veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanıyor.

Saat 12:00' yi geçti ise en zor ve ölümcül saatler başlıyor yaralı hayvan için.

Acı içinde, kendi kanlarında tam dokuz saat hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

24.06.2004 tarihinde çıkarılan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu & 12.05.2006 tarihinde çıkarılan hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği maddeleri EK 1 olarak tarafınıza sunulmaktadır.

Yasa nettir ve aradan geçen 10 yılda hala eksikler kapatılmamıştır.

Acilen;

İBB bünyesindeki bakımevlerinde haftanın 7 günü 24 saat çalışan veteriner hekimler olmalıdır.

Hayvanları kaza alanından alıp, bakımevine getirecek ve 39 ilçeye yetecek sayıda ekipler oluşturulmalı ve ambulanslar alınmalıdır.

Bu canlar Allah’ın ümmetiyse bizlerin bu canlara bu haksızlığı yapma hakkımız yok. Bir gün amel defterlerimiz açıldığında cevap veremeyecek durumda kalmamak için lütfen artık daha fazla sessiz kalmayın ve size verilen yetkileri kullanıp, verilen görevleri yapın.

Seda Arığ

EK.1

5199 HAYVANLARI KORUMA KANUNU:

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 2. - Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.

MADDE  4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları desteklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

MADDE 6.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri

MADDE 16.

b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık  plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,

d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak,

e) İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak,

Denetim

MADDE 17. - Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.

Mali destek

MADDE 19. - Ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. Bu ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

……………………………………………………………………………………………..

 HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:

MADDE 1

f) Hayvanların korunması amacıyla geçici bakımevleri ve hastanelerin kurulması, bu yerlerde bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin desteklenmesi için diğer ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek sağlamak üzere Bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları,

MADDE 6

c) Geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlamak, ilde kurulacak geçici hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek, denetlemek ve gerekli önlemleri almakla,

MADDE 24 –  Geçici bakımevlerinde;

k) Muayene ve ameliyat odalarının hayvanın muayene ve ameliyat yapılabilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmesi, ayrıca gerekli alet ve ekipmanın bulundurulması,

Ödeneğin Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Desteklenecek faaliyetler

MADDE 52 – (1) Geçici bakımevleri kapsamında ödeneğin kullanımına ilişkin desteklenecek olan faaliyetler;

a) Kurulmuş ve kurulacak olan geçici bakımevlerinde; ameliyathane, hasta ve yavru bakım bölümü ile karantina ve hayvan müşahede bölümlerine alınacak alet ve ekipmanların,

c) Geçici bakımevine getirilen hayvanların tıbbî müdahaleleri için gerekli olan ilaçlar ve malzemelerin satın alınmasıdır.