Aturem el procés de fusió entre l'IGC i l'ICC

Petición cerrada

Aturem el procés de fusió entre l'IGC i l'ICC

Esta petición ha conseguido 1666 firmas

Marc Vicens Ferrer ha iniciado esta petición dirigida a Honorable Sr. Santi Vila i Vicente (Conseller de Territori i Sostenibilitat) y

DECLARACIÓ EN DEFENSA DE L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

A 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, amb la Llei 19/2005, la creació de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC), organisme de servei públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a exercir les seves funcions.

Les funcions que l'Institut exerceix són, entre moltes altres: elaborar el mapa geològic de Catalunya i portar a terme programes de cartografia, bases de dades i sistemes d'informació sobre el sòl i el subsòl; desenvolupar i mantenir la xarxa sísmica; estudiar i avaluar els riscos geològics, inclòs el sísmic i el d'allaus; elaborar i fomentar estudis, treballs i avaluacions en el camp de la geologia i de les ciències que s'hi relacionen; assessorar i prestar assistència tècnica en el camp de la geologia i de les disciplines afins al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), altres departaments i altres administracions; supervisar, si se sol·licita, estudis geotècnics de terrenys; elaborar estudis sobre el sòl i el subsòl; establir protocols a seguir en l'elaboració dels estudis geològics, geofísics i geotècnics, i facilitar informació recollida en les bases de dades.

A més, l’IGC és un organisme fonamental per la definició i aplicació dels Plans Especials de Protecció Civil d’Emergències Sísmiques a Catalunya. (SISMICAT), per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) i d'Emergències per Allaus a Catalunya (ALLAUCAT), plans que s’activen a partir o recullen les informacions generades pels tècnics de l’IGC.

El DTES de la Generalitat de Catalunya planeja suprimir l’IGC mitjançant la seva fusió amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la qual cosa posa en perill l’execució de les tasques i funcions per a les quals fou creada i el seu capital tècnic. En aquesta línea, el darrer divendres 11 d’octubre, es van acomiadar 8 treballadors de l’IGC, un 12% de la plantilla.

----------------------------------------------------------------------

 

DECLARACION EN DEFENSA DEL INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA

En 2005, el Parlamento de Cataluña aprobó, con la Ley 19/2005, la creación del Institut Geològic de Catalunya (IGC), organismo de servicio público, con personalidad jurídica propia y total capacidad de obrar para ejercer sus funciones.

Las funciones que el Instituto ejerce son: elaborar el mapa geológico de Cataluña y llevar a cabo programas de cartografía, bases de datos y sistemas de información sobre el suelo y el subsuelo; desarrollar y mantener la red sísmica; estudiar y evaluar los riesgos geológicos, incluido el sísmico, y el de aludes; elaborar y fomentar estudios, trabajos y evaluaciones en el campo de la geología y de las ciencias que se relacionan; asesorar y prestar asistencia técnica en el campo de la geología y de las disciplinas afines al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), otros departamentos y otras administraciones; supervisar, si se solicita, estudios geotécnicos de terrenos; elaborar estudios sobre el suelo y el subsuelo; establecer protocolos a seguir en la elaboración de los estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos, y facilitar la información recogida en las bases de datos.

Además el IGC es un organismo fundamental para la definición y aplicación de los planes de Protección Civil frente al riesgo sísmico (Plan SISMICAT), al riesgo de inundaciones (Plan INUNCAT) y al riesgo de aludes (Plan ALLAUCAT), planes que se activan a partir de las informaciones generadas por los técnicos del IGC.

El DTES de la Generalitat de Catalunya planea suprimir el IGC a través de su fusión con el Institut Cartogràfic de Catalunya, poniendo en peligro la ejecución de las tareas y funciones para las que fue creado y su capital técnico. En esta línea, el pasado viernes 11 de octubre, se llevó a cabo el despido de 8 trabajadores del IGC, un 12 % de la plantilla. 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 1666 firmas