Hoãn thông qua luật Hôn nhân và Gia đình / Postponing the passing of Law on Marriage

Petition Closed

Hoãn thông qua luật Hôn nhân và Gia đình / Postponing the passing of Law on Marriage

This petition had 12,011 supporters
Trung tâm ICS started this petition to Các đại biểu Quốc hội Việt Nam

Chiều ngày 27/05/2014, dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) được trình chính thức trước Quốc hội, trong đó đề nghị chuyển điều khoản cấm hôn nhân cùng giới thành “nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”, đồng thời bỏ đi Điều 16 quy định về việc chung sống giữa những người cùng giới tính.

(For English, please scroll down below)

Với việc bỏ đi Điều 16, Dự thảo đã "bỏ quên" hàng triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới tiếp tục phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo hành. Các cặp khác giới chung sống vẫn được pháp luật bảo vệ và thừa nhận, nhưng các cặp cùng giới chung sống thì bị phân biệt đối xử, không có bất cứ sự thừa nhận pháp lý nào.

Với việc bỏ đi Điều 16, Dự thảo đi ngược lại Điều 16 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013:  “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”, đi ngược lại Khuyến nghị của Liên hợp Quốc cho Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình về quyền được sống không bị phân biệt đối xử của người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Không thừa nhận việc chung sống cùng giới, Dự thảo cũng đi ngược lại chính lời kêu gọi của Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng phái đoàn đại diện của Việt Nam tại Liên hợp quốc khi "kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực bảo vệ quyền của nhóm người đồng tính, song tính và chuyển giới" trong phiên họp thứ 25 của Hội đồng nhân quyền ngày 24 tháng 3 năm 2014.

Nhưng trên hết, việc không thừa nhận quyền chung sống của các cặp cùng giới, Dự thảo Luật hôn nhân và Gia đình đã đi ngược lại mong muốn của hàng triệu công dân Việt Nam là người đồng tính, những người đang sinh sống, học tập, làm việc ở khắp mọi miền tổ quốc. Họ xứng đáng được đối xử bình đẳng, được quan tâm và tạo điều kiện để mưu cầu quyền tự do và hạnh phúc.

Trên những cơ sở đó, chúng tôi kiến nghị Quốc hội:

- Bỏ điều khoản “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.” (Điều 8, Khoản 2 về Điều kiện kết hôn). Đồng thời Bổ sung lại Điều 16 quy định về quyền của các cặp cùng giới khi chung sống với nhau.

- Hoặc phải hoãn lại việc thông qua Dự luật này vào ngày 19/6/2014 sắp tới, nghiên cứu và cân nhắc thêm cho tới khi Dự thảo đảm bảo được sự thừa nhận và bảo vệ pháp lý quyền của các cặp cùng giới sống chung với nhau.

 

--

 

 On 27 May 2014, the Draft Law on Marriage and Family has been heard before the Vietnamese National Assembly. It was proposed to replace the ban on same sex marriage with this statement “the State does not recognize marriage between same sex people” and remove Article 16 on same sex cohabitation.

By removing Article 16, the Draft Law has neglected millions of Vietnamese homosexual, bisexual and transgender people, maintaining the discrimination against LGBT people and their families, failing to protect children born to or adopted by families with two fathers or two mothers.

By removing Article 16, the draft law conflicts with Vietnamese Constitution's principle "Everyone is equal before the law. No one shall be discriminated against in political, civil, economic, cultural and social life” and neglects the United Nations’ Recommendations for the Draft Law of Marriage and Family on the Rights to life without discrimination of homosexual, bisexual and transgender people.

It is also against the statement of Ambassador Nguyen Trung Thanh, Head of Mission of Vietnam to the United Nations to "urge the international community to actively protect the rights of homosexual, bisexual and transgender groups" (LGBT) during the 25th session of the Human Rights Council on 24 March 2014.

But above all, by not acknowledging the rights of citizens who are homosexual, bisexual or transgender people, the Draft Law of Marriage and Family overlooks the efforts of millions of Vietnamese citizens, those who are working in all parts of the nation.

For all above reasons, we urge members of the National Assembly:

- To remove the article “the State does not recognize marriage between people of the same sex” (Article 8, Term 2 on the Conditions of marriage) and to reinstate the Article 16 on the rights of same-sex cohabitation.

- Or to postpone the passing of the Draft Law on 19 June 2014 to ensure that the Draft Law is carefully revised to protect the rights of same-sex couples.

Petition Closed

This petition had 12,011 supporters

Share this petition