Zaustavite dalju militarizaciju sigurnosnih agencija u BiH

Zaustavite dalju militarizaciju sigurnosnih agencija u BiH

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Feministički antimilitaristički kolektiv started this petition to Head of EU Delegation to BiH and EU Special Representative in BiH

English version below.
 
Zaustavite militarizaciju sigurnosnih agencija u BiH – koristite EU novac za unaprjeđenje humanitarnih uslova za ljude u pokretu!
 
Otvoreno pismo ambasadoru Sattleru, šefu Delegacije EU i specijalnom predstavniku EU u Bosni i Hercegovini
 
Kao osobe koje žive u ovoj zemlji duboko smo zabrinuti jer se humanitarna i politička kriza povezana sa ljudima u pokretu u Bosni i Hercegovini kontinuirano koristi kao izgovor za dalju militarizaciju snaga sigurnosti u BiH. Za bilo koga od nas koji smo iskusili rat devedesetih godina, trošenje novca u poluautonomne sigurnosne snage poput kantonalnih policija, u kombinaciji s tekućom političkom krizom i pojačanom nacionalističkom retorikom, zaista je alarmantno. Nažalost, EU sve više doprinosi ovim zabrinjavajućim procesima.
 
Uvažavajući činjenicu da ste tek preuzeli dužnost, želimo vam skrenuti pažnju na činjenicu da se značajne sume novca koji EU donira za takozvano „upravljanje migracijama“ usmjeravaju na kupovinu opreme za razne sigurnosne snage u Bosni i Hercegovini. Umjesto za osiguranje humanih i pristojnih uslova za život za ljude u pokretu, novac EU se koristi za utvrđivanje granica i militarizaciju policije.
 
Također, s obzirom da predstavljate EU u BiH, osjećamo i dužnost izraziti svoje protivljenje politici EU o zatvorenim granicama. Ljudi u pokretu, koji su zaglavljeni u BiH, nisu mogli doći u BiH a da već nisu bili u EU. Sprječavanje njihovog ponovnog ulaska u EU nasiljem hrvatske i slovenske granične policije zločin je protiv čovječnosti koji doprinosi i porastu napetosti u BiH. Također smo duboko zabrinuti što je EU donirala kaveze u kojima se drže ljudi koji prelaze iz Crne Gore u BiH, te što se ta nehumana praksa sada sprovodi unutar BiH.
 
Razumijemo da EU kroz takve akcije provodi svoje duboko problematične, restriktivne politike azila i pokušava zaštititi vlastite granice. Međutim, kao neko ko ima upravljački mandat u BiH, podsjećamo vas da militarizacija sigurnosnih snaga može imati štetne posljedice za mir u BiH i da EU na taj način direktno doprinosi nepovratnom nazadovanju ove zemlje.
 
Vjerujemo da ste svjesni da je, istog dana kada ste donirali nova vozila policiji Unsko-sanskog kantona, Vijeće sigurnosti UN-a u svojoj Rezoluciji 2496 (2019.) produžilo mandat multinacionalnim stabilizacijskim snagama pod vodstvom Europske unije (EUFOR-Althea ) u Bosni i Hercegovini na još godinu dana, zbog, između ostalog, neuspjeha zemlje da ispuni predviđene uslove za izgradnju mira.
 
Militarizacija policijskih snaga u oba entiteta traje od 2014. godine, i to uz podršku EU-a. Dok su različiti javni sektori prošli kroz reforme, ponekad i više od jedne reforme, te je čak došlo do značajnih budžetskih ušteda u nekim segmentima javnog sektora što je rezultiralo potpunim uništenjem javnih službi, činjenica je da osim provjera koje su obavljene neposredno nakon rata, policijske snage su ostale nereformirane dok su im se kapaciteti zapravo povećali. Neprikladne reforme koje su negativno uticale na obvezu zemlje da postepeno osigurava socijalno-ekonomskih prava svojim građanima rezultirale su većim nejednakostima i nepravdama. Istodobno, policijske snage ostaju podijeljene po entitetskim i kantonalnim administrativnim linijama i pod nadzorom lokalnih elita koje ih koriste radi političkih, ali u nekim slučajevima čak i ličnih dobiti.
 
Da samo spomenemo nekoliko nedavnih primjera - u Banjaluci su policijske snage Republike Srpske proizvoljno upotrijebile silu protiv mirnih demonstranata koji su se okupili oko pokreta "Pravda za Davida", sprječavajući ih da traže pravdu. U Federaciji BiH lokalna kantonalna policija u Srednjobosanskom kantonu koristila je prekomjernu silu i napadala žene koje su branile svoje pravo na vodu od korumpiranih pokušaja privatizacije u Kruščici. Prekomjerna upotreba sile u više se navrata koristila protiv radnika koji protestiraju protiv nezakonite privatizacije, korupcije i eksploatacijskih plata ili protiv demonstracija demobiliziranih ratnih veterana. Također, ovo je dobro vrijeme da vas podsjetimo kako je 18. maja 2018. ilegalno imenovani policijski komesar Hercegovačko-neretvanskog kantona koristio kantonalnu policijsku silu da direktno i uz prijetnju fizičkom silom odbije naredbu državnog Ministarstva sigurnosti a u vezi premještanja ljudi u pokretu preko kantonalnih granica.
 
Nadalje, čelnici Unsko-sanskog kantona koriste kantonalne policijske snage za uspostavu nelegalnih i neustavnih kontrolnih tačaka duž entitetske linije podjele; rasno profiliranje; prisilno premještanje ljudi na deponiju Vučjak; ograničavanja sloboda novinara i zastrašivanje branitelja ljudskih prava koji pokušavaju pružiti humanitarnu pomoć ljudima u pokretu. Samo prošlog mjeseca, policijska vozila - koje je EU darovala policijskim snagama Unsko-sanskog kantona - korištena su nekoliko dana kasnije za prisilno uklanjanje ljudi u pokretu sa javnih prostora.
 
Pored militarizacije policije, finansiranje iz EU fondova koristi se i za druge oblike militarizacije u državi. Naime, privatne zaštitarske tvrtke zaposlene su u takozvanim prihvatnim centrima za ljude u pokretu. Primili smo mnogobrojne izvještaje o nasilju koje zaposlenici tih firmi sprovode nad ljudima u pokretu. Dok je lokalna policija, zbog svoje javne funkcije, barem formalno odgovorna javnosti, privatne zaštitarske tvrtke to nisu. Već imamo informacije da se u logorima koriste nedozvoljenim oružjem poput elektro šokera, a sumnjamo u povezanost zaštitarskih firmi i sa lokalnim elitama ili kriminalnim skupinama.
 
Ambasadore Stattler, u mandatu je Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i da čuva krhki mir u zemlji. Pozivamo vas da razmislite o korištenju EU sredstava za podršku daljnje militarizacije BiH. Sa povećanom nejednakošću ljudi će podizati svoj glas. Policija koju danas opremate za „upravljanje migracijama“ sutra će se okrenuti i protiv ovih glasova. U zemlji koja je poslije rata još uvijek preplavljena oružjem, posljedice će biti razorne.
 
Umjesto toga, molimo vas da sredstva iskoristite kako biste osigurali pristojne i humane uslove za dobrobit ljudi u pokretu i građana BiH. Molimo vas da od Bosne i Hercegovine ne pravite zatvor za ljude pokretu koji ih sprječava u njihovom pravu na međunarodno priznato pravo traženja azila.
 
Feministički antimilitaristički kolektiv
Volonteri BiH
Inicijativa Jer me se tiče
 
 
ENGLISH VERSION


No to further militarization of security forces – use the EU money to improve humanitarian conditions of the people on the move!
 
Open letter to Ambassador Sattler, Head of EU Delegation to BiH and EU Special Representative in BiH
 
 
As people living in this country we are deeply concerned over the continuous usage of the humanitarian and political crises related to people on the move in Bosnia and Herzegovina as an excuse for further militarization of various security forces. For any one of us who experienced the war in the 90’s, pouring money into semi-autonomous security forces such as Cantonal police, in combination with the ongoing political crisis and heightened nationalistic rhetoric, this raises nothing but red flags. Unfortunately, the EU is increasingly contributing to these processes.
 
Appreciating the fact that you are newly arrived, we wish to draw your attention to the fact that significant portions of the money provided by the EU for so-called “migration management” is directed towards purchasing equipment for security forces in Bosnia and Herzegovina. Rather than for the provision of humane and decent conditions for people on the move EU money is being used for the fortification of borders and militarization of police.
 
Also, since you represent the EU in BiH, we also feel a duty to voice our objections to the EU’s politics of closed borders. The people on the move who are stuck in BiH could not arrive to BiH without already having been in the EU. Preventing them from re-entering the EU through violence perpetrated by Croatian and Slovenian border police is both a crime against humanity and is contributing to rising tensions within BiH. We also find it the matter of deep concern that the EU has donated cages in which people crossing from Montenegro to BiH are being kept, and that this inhumane practice is being implemented within BiH.
 
We understand that through such actions the EU is enforcing its own deeply problematic, restrictive asylum policies and trying to protect its own borders. But as someone with a mandate for governance in BiH, we remind you that the militarization of security forces can have detrimental consequences for the peace in BiH, and that the EU is thus directly contributing to an irreversible backward slide in the country.
 
We believe that you are aware that the same day you donated new vehicles to the police of the Una-Sana Canton, the UN Security Council in its Resolution 2496 (2019) renewed its authorization of the European-led multinational stabilization force (EUFOR-Althea) in Bosnia and Herzegovina for another year, due to among other things, the country’s failures to meet anticipated benchmarks in peace building.
 
Militarization of police forces has been ongoing in both entities since 2014, with support from the EU. While various public sectors have undergone reforms, sometimes more than one, and significant cuts in budgets have taken place resulting in a complete destruction of public services, the fact is that apart from a round of vetting early on after the war, police forces have since then remained untouched and their capacities have actually increased. The ill-advised reforms that have impeded the country’s obligation for progressive realization of socio-economic rights of its citizens have resulted in greater inequalities and injustices. At the same time, police forces remain divided along both entity and cantonal lines, controlled by the local elites for political but also in some cases even personal gains.
 
To name a few, recent examples - in Banja Luka the police forces of Republika Srpska have arbitrarily used force against peaceful demonstrators rallied around the Justice for David movement, preventing them from demanding justice. In the Federation of BiH, the local cantonal police in the Central Bosnia Canton was used to attack women defending their right to water against corrupt privatization efforts in Kruscica. Excessive use of force has on several occasions been used against workers protesting against unlawful privatisation, corruption and exploitative wages, or against demonstrations of retired war veterans. It is also a good time to remind you of how, on 18 May 2018, the illegally appointed police commissioner of the Herzegovina-Neretva Canton used the cantonal police force to directly, and with the threat of physical force, defy an order from the state-level Security Ministry for resettlement of the people on the move across cantonal borders.
 
Furthermore, the leaders of the Una-Sana Canton have used the cantonal police forces to establish illegal and unconstitutional check points along the entity line of division; to conduct racial profiling; to forcibly relocate people to the Vucjak dumpsite; to restrict journalists’ freedoms, and intimidate human rights defenders attempting to provide humanitarian aid to people on the move. Just last month, the police vans donated to the police forces of the Una-Sana Canton by the EU were used a few days later for forcible removal from the public spaces of people on the move.
 
In addition to militarisation of the police, EU funding is being used for other forms of militarisation within the state. Namely, private security firms have been employed at the so-called reception centres for people on the move. We have received numerous reports on violence used against people on the move by employees of those firms. While the local police are at least, due to their public function, formally responsible to the public, the private security companies are not. We already have information that in the camps they use illicit weapons such as electro shockers and we have suspicions about their connection to local elites or criminal groups.
 
Ambassador Stattler, it is in the mandate of the EU Delegation to Bosnia and Herzegovina to safeguard the fragile peace in the country. We urge you to reconsider the usage of EU funds to support further militarisation of BiH. With increased inequalities people will be raising their voices. The police you are equipping today for “migration management” will tomorrow be turned against these voices. In a post-conflict country, still flooded with weapons, the consequences will be devastating.
 
Instead, we urge you to use the funds to ensure decent and humane conditions for the benefit of both people on the move and the citizens of BiH. We urge you not to make Bosnia and Herzegovina a roadblock for people on the move and their right to the internationally recognized right to seek asylum.
 
Feministički antimilitaristički kolektiv
Volonteri BiH
Inicijativa Jer me se tiče
 
 
 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!