بیانیه غارت شدگان به مقامات سازمان ملل

0 have signed. Let’s get to 500!


آقای زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحر گرامیToday: wesag is counting on you

wesag nazeri needs your help with “H.E Zeid Ra ad Al Hussein: بیانیه غارت شدگان به مقامات سازمان ملل”. Join wesag and 354 supporters today.