Protecție socială pentru artiștii independenți pe durata Covid-19

Protecție socială pentru artiștii independenți pe durata Covid-19

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Centrul de proiecte culturale Azart started this petition to Guvernul Republicii Moldova and

RO/RU

Către:

Guvernul Republicii Moldova

domnului prim-ministru Ion Chicu 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

doamnei ministru Viorica Dumbrăveanu

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

domnului ministru Igor Șarov și domnului Andrei Chistol, secretar de stat în domeniul culturii.

In contextul Pandemiei COVID - 19 și a hotărârii de guvern Nr. 55 din 17-03-2020, privind declararea stării de urgență și a tuturor măsurilor care decurg din acestea, sectorul cultural independent din Republica Moldova, caracterizat printr-o rată înaltă de persoane care desfășoară activități independente, a fost lovit crunt de criză, fiind unul dintre cele mai vulnerabile sectoare ale economiei. Toți au fost puși în situația de a-și amâna/anula spectacolele, expozițiile, concertele, proiectele. Amânarea/anularea acestor evenimente are ca rezultat pierderea tuturor veniturilor și i-a pus pe artiști în incapacitatea de a-și asigura minimul necesar pentru subzistență. Mai mult, în urma publicării rezultatelor concursului de co-finanțare din bugetul de stat al proiectelor culturale ale asociațiilor obștești pentru anul 2020, din 111 proiecte depuse, doar 34 au primit finanțare, bugetul alocat acestui concurs fiind mizer și capabil să acopere doar 30% din nevoile reale ale sectorului. Ca urmare, zeci de organizații și artiști independenți nu vor beneficia de sursele disponibile în cadrul acestui program.

În acest context, solicit Guvernului, MSMPS și MECC să răspundă imediat la situația critică cu care se confruntă sectorul cultural independent, prin elaborarea unor măsuri menite să ofere ajutor imediat artiștilor independenți și organizațiilor culturale, pentru ca aceștia să-și poată asigura minimul necesar pentru trai și continua practicile pe durata pandemiei COVID-19.

E necesară luarea următoarelor măsuri: 

Inițierea unui program prin care toți lucrătorii din sectorul cultural independent care nu au asigurare medicală, să fie asigurați cel puțin până la data de 31 decembrie 2020

Acordarea unui ajutor sub formă de grant egal cu salariul mediu net pe economie, stabilit conform HG232 din 24.04.19, artiștilor independenți aflați în dificultate, pe o perioadă de 3-6 luni.

Acordarea unui grant organizațiilor culturale independente aflate în dificultate, pentru cheltuieli administrative ( plată chirie oficii, servicii comunale).

Scutirea de plata chiriei pentru spațiile în care companiile independente își desfășoară activitățile, săli de repetiții, săli de spectacole, galerii etc.

Scutirea temporară de la plata impozitelor pe venituri din contractele de drepturi de autor și contracte de prestări servicii pentru activitățile culturale până la 31.12.2020

Țin să menționăm că guvernele mai multor țări au alocat sume impunătoare pentru susținerea sectorului cultural și industriilor creative, conștientizând importanța acestora în crearea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural material și imaterial.

Curcă Rusanda Alexandru

lucrător cultural independent

RU

Правительству Республики Молдова

Премьер-министру Иону Кику

Министерству Здравоохранения, Труда и Социальной защиты

Министру Виорике Думбравяну

Министерству Образования, Культуры и Иследования

Министру Игорю Шарову и Государственному секретарю по культуре, Андрею Кистол.

В связи с пандемией COVID -19  и Постановление правительства №. 55 от 17-03-2020, о чрезвычайном положении и всех вытекающих из него мер, независимый культурный сектор Республики Молдова, включающий в себя большое количество людей, осуществляющих независимую деятельность, серьезно пострадал от кризиса, будучи один из самых уязвимых секторов экономики. Все были вынуждены отложить/ отменить спектакли, выставки, концерты, проекты. Отсрочка/отмена этих событий приводит к потере всех доходов и лишает артистов возможности обеспечить необходимый минимум для существования. Более того, после публикации результатов конкурса кофинансирования из государственного бюджета культурных проектов общественных организаций на 2020 год, из 111 представленных проектов финансирование получили только 34.  Выделенного бюджета едва хватает покрыть 30% от реальных потребностей сектора. В результате, десятки организаций и независимых художников не смогут воспользоваться ресурсами, доступными в рамках этой программы.

В связи с этим, я прошу Правительство, МЗТС и MОКИ незамедлительно отреагировать на критическую ситуацию, с которой сталкивается независимый культурный сектор, путем разработки мер, направленных на оказание экстренной помощи независимым артистам и культурным организациям, с тем чтобы они могли обеспечить себе минимум необходимый для жизни и продолжить свою работу во время пандемии COVID-19.

Необходимо принять следующие меры:

Инициирование программы, согласно которой все работники в независимом культурном секторе, не имеющие медицинской страховки, должны быть застрахованы как минимум до 31 декабря 2020 года.

Предоставление помощи в виде гранта, равного чистой средней заработной плате по экономике, установленной в соответствии с HG232 от 24.04.19, независимым артистам, находящимся в затруднительном положении, на срок от 3 до 6 месяцев.

Предоставление гранта независимым культурным организациям, испытывающим трудности, на административные расходы (оплата аренды офисов, коммунальные услуги).

Освобождение от арендной платы за помещения, в которых независимые компании осуществляют свою деятельность, залы для репетиций, выставочные залы, галереи и т. Д.

Временное освобождение от уплаты подоходного налога с авторских прав и договоров на оказание услуг в сфере культуры до 31.12.2020 г.

Отмечу, что правительства нескольких стран выделили огромные суммы для поддержки культурного сектора и арт индустрий, осознавая их важность в создании, развитии и продвижении материального и нематериального культурного наследия.


Куркэ Русанда Александра

Независимый работник культуры

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!