Put an end to forced adoption in the UK - SAVE HARRY ROBCZYŃSKI

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Put an end to forced adoption in the UK-  SAVE HARRY ZROBCZYŃSKI FROM BEING TAKEN AWAY FROM HIS MOTHER

Harry was born on 5th September 2016 to his parents Aneta Zrobczyńska and Wayne Jarvis. 

On October 2, 2019, the Court decided (with consent of the father) that Harry will be adopted soon due to  Aneta’s past - battling a number of things - mainly with diagnosed epilepsy. 

This mother has been fighting for her son for 15 months and has fulfilled all court orders. She voluntarily underwent therapy that brought positive effects. However, the court did not take into account the mother's struggle or hard work and decided to proceed with the adoption before she finished the therapy - unfairness on the courts side to not let a loving mother achieve what she needs in order to get her child back.

Aneta has been fighting since many months and she is not prepared to give up now. She HAS NOT been given a chance to show how much she has changed in order to give Harry the best life possible - WITH HIS BIOLOGICAL MOTHER.

The UK government is the only government within the EU that allows the removal and the ending of the parental ties of a child with their natural parents by a judge in a secret court room.

Which then leads to FORCED adoption of Harry, and others like him around the country.

 A child has a right under Article 8 of the human rights act to family life with their natural parents (unless special occurrences such as physical or sexual harm had happened in the household). The government has a duty of care by keeping families together by all means - yet this is not what is happening.

 The UK government is the only government within the EU who also remove children from parents based upon predicted future emotional harm that Local Authorities use, yet children in some cases has never been harmed either sexually or physically by either parent.

 The child's right for which the UK government signed to agree to is never taken into account.

 THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

 •  Article 4 (Protection of rights)
 •  Article 5 (Parental guidance)
 •  Article 8 (Preservation of identity)
 •  Article 7 (Registration, name, nationality,care)
 •  Article 9 (Separation from parents)
 •  Article 18 (Parental responsibilities; state assistance)

Please sign this petition for which we request the UK government to stop FORCED ADOPTION and removal of children based on PREDICTED FUTURE EMOTIONAL HARM and for once abide by THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD in this case for the professionals to work alongside Harry’s Mother in providing him with a loving life with the one whom love him the most… HIS MOTHER.

 

Połóż kres przymusowej adopcji w Wielkiej Brytanii - UCHROŃ HARREGO PRZED ZABRANIEM GO JEGO MATCE! 

Harry urodził się 5 września 2016 r. w rodzinie  Anety Zrobczyńskiej i Wayna Jarvis’a.

2 października 2019 r. Sąd postanowił (za zgodą ojca), że Harry zostanie wkrótce adoptowany z powodu przeszłości Anety - walczącej z wieloma rzeczami - głównie ze zdiagnozowaną epilepsją.

Ta matka walczy o syna od 15 miesięcy i wypełnia wszystkie nakazy sądowe. Dobrowolnie podjęła się terapii, która przynosi pozytywne efekty. Jednak sąd nie wziął pod uwagę walki matki ani jej ciężkiej pracy i postanowił kontynuować adopcję przed zakończeniem terapii - to niesprawiedliwość po stronie sądu, aby nie pozwolić kochającej matce osiągnąć tego, czego potrzebuje, aby odzyskać dziecko .

Aneta walczy od wielu miesięcy i nie jest gotowa się teraz poddać. NIE miała szansy pokazać, jak bardzo się zmieniła, aby dać Harry'emu najlepsze możliwe życie - Z JEGO MATKĄ BIOLOGICZNĄ.

Rząd Wielkiej Brytanii jest jedynym rządem w UE, który zezwala na przerwanie i zakończenie więzi rodzicielskich dziecka z jego naturalnymi rodzicami przez sędziego podczas niejawnych posiedzeń. 

Co następnie prowadzi do WYMUSZONEJ adopcji Harry'ego i innych takich jak on w całym kraju.

 Każde dziecko, na mocy art. 8 ustawy o prawach człowieka do życia rodzinnego, ma prawo do życia  ze swoimi naturalnymi rodzicami (chyba że w domu miały miejsce szczególne zdarzenia, takie jak obrażenia fizyczne lub seksualne). Rząd ma obowiązek dbania o to, by wszystkie rodziny były razem - a jednak tak się nie dzieje.

 Rząd Wielkiej Brytanii jest jedynym rządem w UE, który również zabiera  dzieci rodzicom na podstawie przewidywanych przyszłych szkód emocjonalnych, takich argumentów  używają władze lokalne, jednak dzieci w niektórych przypadkach nigdy nie zostały skrzywdzone seksualnie ani fizycznie przez któregokolwiek z rodziców.

 Nigdy nie bierze się pod uwagę prawa dziecka, na które rząd Wielkiej Brytanii wyraził zgodę.

 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

 •  Artykuł 4 (ochrona praw)
 •  Artykuł 5 (prawa rodzicielskie)
 •  Artykuł 8 (Ochrona tożsamości)
 •  Artykuł 7 (Rejestracja, nazwisko, obywatelstwo, opieka)
 •  Artykuł 9 (separacja od rodziców)
 •  Artykuł 18 (Obowiązki rodzicielskie; pomoc państwa)

Proszę podpisać petycję, w związku z którą zwracamy się do brytyjskiego rządu o zaprzestanie WYMUSZONYCH ADOPCJI i zabierania  dzieci biologicznym rodzicom w oparciu o PRZEWIDYWANĄ EMOCJONALNĄ KRZYWDĘ i aby stosowano się do KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA w tej sprawie, aby profesjonaliści współpracowali z Matką Harry'ego w zapewniając mu pełne miłości życie z tą osobą, która kocha go najbardziej... JEGO MATKĄ.