Corrixir topónimo de Arteixo en Google Maps | Corregir topónimo de Arteixo en Google Maps

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


  • GALEGO

Xa dende hai anos existe este erro na plataforma de Google Maps, a incorrecta ortografía do topónimo de "Arteixo", que aparece como "Arteijo", nome que rexeitamos por non ser o seu nome lexítimo nin ser unha tradución axeitada ao castelán do mesmo.

Como está recollido na lei 3/1985 do 15 de xuño de normalización lingüística publicado no DOG nº84

{DOG Nº84 aquí}

  "Artículo 10

1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

3. Estas denominacións son as legais a todos os efectos [...]"

Por esto solicito a Google que cambie o termo "Arteijo" polo correcto, "Arteixo", nas súas aplicacións e ferramentas.

  • CASTELLANO

Desde hace años existe este error en la plataforma de Google Maps, la incorrecta ortografía del topónimo de "Arteixo", que aparece como "Arteijo", nombre que rechazamos por no ser su término legítimo ni ser una traducción apropiada al castellano del mismo.

{DOG Nº84 aquí}

  "Artículo 10.

1. Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega.

3. Estas denominaciones son las legales a todos los efectos [...]"

Por esto solicito a Google que cambie el término "Arteijo" por el correcto, "Arteixo", en sus aplicaciones y herramientas.


¿Quieres compartir esta petición?