Salvem la Costa Brava

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 35.000!


Salvem la Costa Brava (texto en castellano más abajo/ Text in English below)

SOS Costa Brava fem un crit d’alerta a la societat catalana, els ajuntaments del litoral gironí, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya davant l’allau d’amenaces que planen sobre el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida a la Costa Brava.

En els darrers mesos han despertat urbanitzacions a primera línia de mar de la costa gironina amb planejaments urbanístics obsolets i caducs. Els podeu consultar tots a www.soscostabrava.cat

Considerem que cal buscar l’estratègia per desclassificar definitivament aquests sectors.

Aquest conjunt de plans i projectes urbanístics acumularà greus impactes ambientals i paisatgístics al litoral gironí i tindrà efectes negatius molt importants en la mobilitat, els recursos hídrics i aqüífers, ja sobreexplotats, i en el paisatge i la sostenibilitat del territori.

Per aquesta raó:

1. Instem el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner-3 per desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i els sòls urbans no consolidats i no executats de tot el litoral gironí.

2. Instem els ajuntaments de la Costa Brava a iniciar la revisió dels seus planejaments urbanístics i expedients de modificació puntuals per desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i els sòls urbans no consolidats i no executats en terrenys amb massa forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.

3. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que creïn el Conservatori del Litoral de Catalunya per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització, perquè faci l'adquisició pública del sòl i en transfereixi la gestió als ajuntaments o entitats locals, destinant els ingressos de la taxa turística i altres recursos públics a aquesta finalitat.

Texto en castellano.

Desde SOS Costa Brava alertamos a la sociedad catalana, los ayuntamientos del litoral de Girona, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y el Parlamento de Catalunya ante la avalancha de amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente, el paisaje y la calidad de vida en la Costa Brava.

En los últimos meses han despertado urbanizaciones en primera línea de mar de la costa de Girona con planteamientos urbanísticos obsoletos y caducos. Se pueden consultar en www.soscostabrava.cat

Consideramos que debe buscarse la estrategia para desclasificar estos sectores de manera definitiva.

Este conjunto de planes y proyectos urbanísticos acumulará graves impactos ambientales y paisajísticos en el litoral de Girona y tendrá efectos negativos muy importantes en la movilidad, los recursos hídricos y acuíferos —ya sobreexplotados—, y en el paisaje y la sostenibilidad del territorio.

Por esa razón:

1. Instamos al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat  de Catalunya  a redactar, tramitar y aprobar el Plan Director del Sistema Urbanístico Costero - 3 para desclasificar los suelos urbanizables no desarrollados y los suelos urbanos no consolidados y no ejecutados de todo el litoral de Girona.

2. Instamos a los ayuntamientos de la Costa Brava a iniciar la revisión de sus planeamientos urbanísticos y expedientes de modificación puntual para desclasificar los suelos urbanizables no desarrollados y los suelos urbanos no consolidados y no ejecutados en terrenos con masa forestal, fuerte pendiente o impacto visual y paisajístico.

3. Solicitamos a la Generalitat  de Catalunya y el Parlamento de Catalunya que creen el Conservatorio del Litoral de Catalunya para salvaguardar y recuperar la parte del litoral más amenazada por la urbanización y la artificialización, para que se ocupe de la adquisición pública del suelo y transfiera su gestión a los ayuntamientos o entidades locales, destinando los ingresos de la tasa turística y otros recursos públicos a este fin.

Text in English

At SOS Costa Brava we are raising awareness and shouting a loud warning to the Catalan society, to the towns and cities of Girona's coastal line and to the Government of Catalonia —Generalitat de Catalunya— and its Parliament of the massive threats to the environment, landscape and quality of life in the Costa Brava.

In the recent months, a great good number of land developments and urban plannings have awakened all along of the Costa Brava, the seafront of Girona, with obsolete and out-dated land development approaches. You can check them all at www.soscostabrava.cat 

We believe that a strategy to declassify these land developing sectors in a definitive way must be sought.

This set of urban plans and projects will entail serious environmental and landscape impacts on the whole of the Costa Brava, Girona coastline, with significant negative effects on mobility, water resources and overexploited aquifers, the landscape, and the sustainability of the territory.

For that reason:

1. We urge the Department of Territory and Sustainability of the Government Generalitat de Catalunya to draft and pass a master plan regulating land development on the coast —Master Plan for the Coastal Land and Urban Development System -3—, with the aim to declassify undeveloped urban land, unconsolidated soils and not executed urban areas along the Costa Brava coast of Girona.

2. We urge the town and city councils of the Costa Brava to start the processes to review their urban plannings and specific modifications dossiers with the aim to declassify undeveloped urban land, unconsolidated and not executed urban lands in forests, lands with steep slopes and or with visual and landscape impacts.

3. We urge the Government Generalitat de Catalunya and the Parliament of Catalunya to create the Conservatory of the Coast of Catalonia to safeguard and recover the part of the coast that is most threatened by land development and destruction of the natural resources, with the aim to deal with the public acquisition of land and to transfer their management to local town councils and entities, and allocate the incomes from the tourist tax and other public resources for this purpose.