Moratòria de la Indústria Porcina a la Conca del Llobregat/Tot Catalunya

Moratòria de la Indústria Porcina a la Conca del Llobregat/Tot Catalunya

Creada
1 de junio de 2020
Firmas: 26Próximo objetivo: 50
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Marta Ballabriga

La situació ambiental deguda a l'elevada densitat de cabana porcina a Catalunya és insostenible.
Els sòls i les aigües han arribat a uns nivells de contaminació alarmants. L'aigua de l'aixeta és altament tractada amb químics perjudicials i tòxics per a la salut humana i la salut del reste dels éssers vius. Els rius i rieres on tant ens agrada banyar-nos quan fa bon temps estan contaminats o perillen d'estar-hi.


Demanem que s'estableixi una moratòria per a les granges de porcs i escorxadors a Catalunya.
Demanem la revisió i transparent comunicació en els medis de l'estat d'alerta quant a la contaminació aqüífera de la conca del Llobregat i el reste de Catalunya degut al tractament de purins i a la indústria ramadera en general.

Demanem que es duguin a terme les mesures necessàries per part de les autoritats per a que es porti a la fi la contínua contaminació de les aigües que està tenint lloc de forma intensiva a Catalunya al llarg de les últimes dècades. Tals mesures haurien d'incloure l'ajuda, guia i consell per a que el sector pugui fer una transició segura a un nou sector o a un sector ja existent.

Ja no és permissible la continuació d'aquesta indústria a nivell sanitari ni ambiental.
Es necessita:

1. L'adopció immediata d'una moratòria per al sector ramader porcí o ramader en general.
2. La transició segura del sector ramader a un nou sector o a un sector ja existent.
3. El tancament definitiu de les granges de porcs i escorxadors.

 

 

Nota per als consumidors: és necessari deixar de consumir productes porcins i, idealment, iniciar la transició a una dieta vegetal.
El medi que habitem i la nostra salut depenen d'aquesta decisió.

 

Aquí la Declaració universal dels drets de l'animal (23 de Setembre de 1977):

[...]

Artículo 1.

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2.

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.

[...]

http://www.filosofia.org/cod/c1977ani.htm

 

El futur de la humanitat i la terra no contempla aquesta forma d'economia o de vida. Hem de trobar nous serveis, productes o indústries per a exportar, distribuir i consumir.

 

 

 

Aquí citem  la petició firmada per totes les entitats ecologistes de Catalunya on s'expon més al detall la situació del sòl i les aigües:

https://www.naturalistesgirona.org/ca/2-noticies/433-salvem-catalunya-de-ser-un-gran-femer-.html

[...] Les conseqüències d'aquesta activitat provoca la contaminació de les aigües per nitrats de més del 41% dels aqüífers de tot Catalunya i la contaminació del sòl per excés de fertilitzants agrícoles del 34% de tots els sòls de Catalunya, amb presència d'excés de fòsfor, potassi i altres minerals pesants com el coure i el zenc procedents de dejeccions ramaderes.
 
La densitat del nombre de granges de porcs, en 10 comarques catalanes en les que es produeix el 75% de porcs, ha arribat a 614 porcs/Km2, extrem que supera la densitat mitjana de qualsevol altre indret del planeta (Espanya, com a primer productor europeu: 57 porcs/Km2, Alemanya 76 porcs/Km2, França 26 porcs/Km2).
 
Les emissions d'amoníac de les dejeccions ramaderes són un dels gasos d'efectes hivernacle que més incidència tenen en el canvi climàtic i representen el 94% de les emissions, superant en més del 30% el sostre compromès des de l'any 2010 d'aquestes emissions.
 
139 municipis de tot Catalunya tenen concentracions de nitrats en la xarxa d'abastament d'aigua per sobre del límit permès.
 
Per això, denunciem l'incompliment generalitzat del règim de distàncies mínimes establertes per motius de sanitat animal per a les explotacions ramaderes porcines quan són objecte d'ampliació. Amb la inaplicació d'aquestes distàncies per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i amb infracció de la Llei estatal de sanitat animal.
 
El 72% de les explotacions ramaderes porcines es situen a menor distància sanitària de la requerida en la reglamentació estatal bàsica.
L'excés d'antibiòtics en l'alimentació de bestiar causa l'aparició i propagació de resistència als antimicrobians que s'ha convertit en un problema de salut pública.
El patiment animal i les condicions d'engreix i estabulació són inadmissibles i esfereïdors. 
Incompliment generalitzat de les condicions d'aplicació de les dejeccions i de fertilització adob dels camps.
Manca d'anàlisi periòdic de l'estat i condicions del sòl i de les revisions i controls efectius de les basses de purins.
Incompliment generalitzat dels objectius i requeriments de les Directives Europees de protecció i millora de la qualitat de les masses d'aigua subterrànies
[...]
 
Per tot això i davant l'excepcional gravetat del cas, les Entitats signants del present Manifest instem, a les Administracions Públiques amb competències en la matèria, a reaccionar de forma urgent, a modificar les polítiques agrícoles, ramaderes i de gestió de l'aigua i dels recursos naturals, a aturar les autoritzacions de noves explotacions ramaderes porcines i ampliacions de les preexistents i a realitzar les següents actuacions:
[...]

 

 

 

 

 

Apoyar ahora
Firmas: 26Próximo objetivo: 50
Apoyar ahora

Destinatarios de la petición

  • Generalitat de Catalunya
  • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
  • Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya