Pétition fermée

Laten we de opschorting bekomen van het GROENLOO Obtenons la suspension du projet Groenloo

Cette pétition avait 264 signataires


 

Texte en français plus bas

 Deze petitie zal verhandigd worden aan de Gemeenteraad Vilvoorde

Waarom tegen Groenloo ?

Omdat het een rustige residentiële wijk zal omvormen tot een wijk met een grote bevolkingsdichtheid en veel overlast met zich zal meebrengen:

 • asbestproblemen tijdens de werken,
 • overbevolking op een beperkte ruimte,
 • evidente parkeerproblemen (600 voorziene bijkomende voertuigen met onvoldoende geplande parkeerplaatsen),
 • mobiliteits- en verkeersproblemen,
 • overlast van meerdere aard in verband met de majeure werkzaamheden gedurende ten minste 5 jaar (geluidslast, vrachtwagenverkeer, vertraagd verkeer...),
 • onveiligheid omwille van een te grote bevolkingsdichtheid

Alternatief :

Veel projekten kunnen passen bij deze site: een beperkt aantal woningen om het residentële karakter van de wijk te handhaven, een bejaardentehuis enz...

Wat kunnen we doen?

Gelukkig blijft een groep burgers de druk handhaven en werd er p de Gemeenteraad van 4 september beslist om de beslissing uit te stellen tot de volgende Gemeenteraad in oktober.

Dit geeft ons heel weinig tijd en het is evident dat het de strategie van de promotoren is om te wachten dat we het zouden beu worden en dat indien onze aandacht zou verzwakken, de beslissing zal genomen worden onder het voorwendsel dat er rekening werd gehouden met de mening van de bevolking. Laten we dus hoog en luid horen dat we ook met dit voorstel, dat in feite hetzelfde is dan het vorige, niet akkoord gaan.

Teken deze petitie en laten we zo zien dat we met velen zijn die deze mening zijn toegedaan!

 

Sluit U aan bij de Facebookgroep  https://www.facebook.com/groups/116001059119343/

 ==============================

 

 

NON à GROENLOO !

Pourquoi ?

Parce que cela va transformer un quartier résidentiel calme en cité à haute densité de population et apporter beaucoup de nuisances :

 • problèmes liés à l’amiante durant les travaux,
 • sur-population sur une surface réduite,
 • problèmes évidents de parking (600 voitures supplémentaire attendue avec insuffisance planifiée d’emplacement de parking)
 • problèmes de mobilité et de trafic,
 • nuisances multiples liées à des travaux majeurs pendant au moins 5 années (bruit, trafic de camions, circulation ralentie...),
 • insécurité liée à une trop grande densité de population

Alternative :

Beaucoup de projets peuvent convenir à ce site : des maisons en nombre réduit pour maintenir le caractère résidentiel du quartier, une maison de repos, etc…

Que faire maintenant ?

Heureusement, un groupe de citoyens maintient la pression et lors du Conseil Communal du 4 septembre, il a été décidé de reporter la décision au prochain Conseil Communal d’octobre.

Cela laisse très peu de temps et il est évident que la stratégie des promoteurs et d’attendre que nous nous lassions et si nous relâchons notre attention, la décision sera prise en prétendant qu’il a été tenu compte de l’avis de la population.

Faisons donc savoir haut et clair que nous ne sommes pas plus d’accord avec cette proposition qui est en fait la même que la première.

Signez cette pétition et montrons que nous sommes nombreux de cet avis !

rejoingez le groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/116001059119343/

 Gorenloo Comité compte sur vous aujourd'hui

Gorenloo Comité a besoin de votre aide pour sa pétition “Gemeente raad Vivloorde: Groenloo NO Conseil Communal Vilvoorde: Groenloo NO”. Rejoignez Gorenloo Comité et 263 signataires.