Stop Zapp on the Frederik Hendrikbuurt, Amsterdam

Stop Zapp on the Frederik Hendrikbuurt, Amsterdam

Started
September 10, 2021
Petition to
Gemeente Amsterdam and
Signatures: 239Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by VVE Fagelstraat

*****************ENGLISH VERSION BELOW***************

Ervaar jij ook overlast van de 24/7 boodschappenbezorgservice Zapp in de Frederik Hendrikbuurt? Onderteken dan nu de petitie!

Wat is de situatie?
De bewoners van de Frederik Hendrikbuurt ervaren veel overlast* door de 24/7 boodschappenbezorgservice Zapp die onlangs de deuren van hun ‘darkstore’ (i.e. distributiecentrum) heeft geopend op Fagelstraat 71:

 • Geluidsoverlast van het constante verkeer van bezorgers (dag en nacht)
 • Fietsen en -bakfietsen van het bedrijf en persoonlijke scooters en fietsen van het personeel dat de stoep blokkeert
 • Geluids- en lichtoverlast van vrachtauto’s en afvalwagens die midden in de nacht goederen komen brengen of halen
 • Afval op straat voor het distributiecentrum
 • Geluidsoverlast van gemotoriseerde scooters die tegen de afspraken in worden gebruikt

* De overlast wordt verergerd door het feit dat de slaapkamers van de bewoners aan de voorkant gesitueerd zijn

Welke acties zijn er al ondernomen?
Pogingen om dit probleem samen met Zapp op te lossen zijn tot op heden niet succesvol geweest. Het management belooft verbetering, maar effectieve maatregelen zijn er nog niet genomen. Veel mensen hebben een klacht ingediend bij de gemeente, maar tot dusver heeft de gemeente nog geen actie ondernomen. Vragen over waarom het is toegestaan dat een bedrijf als Zapp zich heeft kunnen vestigen in een (voorheen rustige) woonwijk blijven onbeantwoord.

Wat kan ik doen?
Een groep bewoners van de Fagelstraat onderneemt nu actie omdat het geduld op is. De vele slapelozen nachten hebben een grote invloed op het werkende leven en het woonplezier in de wijk. We willen dit probleem onder de aandacht brengen bij de gemeente door middel van deze petitie en via een brief aan de gemeenteraad, om zo betere regelgeving te creeren en de wijk weer leefbaar te maken. We zijn niet tegen Zapp of de service die ze verleent, maar de huidige overlast is onacceptabel.

Sluit je aan en onderteken de petitie om het probleem onder de aandacht te brengen en om de brief naar de gemeenteraad te steunen.

De brief naar de gemeenteraad zal ondertekend worden door de ‘bewoners van de Frederik Hendrikbuurt’, en zal een referentie naar deze petitie bevatten. Er zal geen persoonlijke informatie gedeeld worden met de gemeente. Als je anoniem de petitie wilt steunen, kan je dat aangeven bij het ondertekenen. Mail naar stopzappfagelstraat@gmail.com als je een kopie van de brief wilt ontvangen.

Wat kan ik nog meer doen?

 • Bel de gemeente (tel. 14020) of de politie (tel. 0900 8844, ‘s nachts) bij overlast
 • Dien een handhavingsverzoek in bij de gemeente

-----------------------------------------------------------------

Are you also experiencing disturbance from 24/7 grocery delivery service Zapp in the ‘Frederik Hendrikbuurt’? Sign the petition now!

What is the situation?
The residents of the ‘Frederik Hendrikbuurt’ are experiencing a lot of disturbance* from the 24/7 on-demand grocery delivery start-up Zapp that recently opened a ‘dark store’ on Fagelstraat 71:

 • Noise disturbance of constant traffic of deliverers during night and day
 • Company bicycles and cargo bikes as well as personal scooters and bicycles that block the sidewalk
 • Noise and light disturbance of delivery and garbage trucks that come in the middle of the night to deliver or pickup goods
 • Waste scattered on the street in front of the store
 • Noise disturbance from motorized scooters that are used against agreements

* disturbance is intensified because the bedrooms are located on the street side

What has been done?
Attempts to come to a solution together with Zapp have not been successful thus far. The management team promises change, but effective measures have not been introduced. Many people have filed an official complaint to the municipality, however so far, no actions have been taken. Questions around why Zapp is allowed to localize in a (previously quiet) residential area are not being answered.

What can I do?
A group of residents of the Fagelstraat are taking action, as we have lost our patience. The many sleepless nights are greatly impacting our working life, and the joy of living in this lovely area. We want to raise awareness of the problem to the municipality via this petition and by sending a letter to the municipality council (gemeenteraad) to enforce better regulations and make this a liveable area again. We are not against Zapp or the service itself, but the current disturbance is unacceptable.

Join us, and sign the petition to raise awareness and support a letter to the municipality council (gemeenteraad)

The letter will be signed by ‘the residents of the Frederik Hendrik neighborhood’ with a reference to the petition. No personal information will be shared with the municipality. If you wish to remain anonymously, please check the box when signing.
Mail to stopzappfagelstraat@gmail.com if you want a copy of the letter.

What else can I do?

 • Call the municipality (tel. 14020) or police (tel. 0900 8844, at night) in case of disturbance
 • Submit an enforcement request (‘handhavingsverzoek’) to the municipality in case of disturbance
Support now
Signatures: 239Next Goal: 500
Support now