Prou de discriminacions! Per una Oficina de Drets Lingüístics!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.500!

CRISTÒFOL SOLER CLADERA
CRISTÒFOL SOLER CLADERA ha firmado esta petición

Molt Honorable Sra. presidenta de les Illes Balears,

L'article 4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix que "La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial". I, a continuació, l'apartat dos d'aquest mateix article diu literalment que "totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no pot ser discriminat per causa de l'idioma".

El problema és que els preceptes legals esmentats esdevenen paper banyat quan dia rere dia surten a la llum pública situacions greus de discriminació per motius lingüístics i clarament enfocats en un únic sentit, que és a la població catalanoparlant. 

Consideram que aquestes agressions catalanòfobes són més que simples anècdotes puntuals i que s'aniran intensificant i agreujant si des de les institucions no s'hi posa remei amb l'aprovació d'una normativa que garanteixi els drets lingüístics dels consumidors i els usuaris i que combati la immunitat dels agressors, si escau a través mesures sancionadores.

Consideram, finalment, més que necessària la creació i posada en funcionament d'una Oficina de Drets Lingüïstics que informi adequadament a la ciutadania sobre quins són els seus drets en aquesta matèria i s'encarregui de tramitar i fer el seguiment pertinent de les denúnicies que li facin arribar els cituadans afectats.