������� ���� ��� ���

������� ���� ��� ���

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
anti frc started this petition to Fort Richmond Collegiate and

cabbage club Cabbage Club caBbaGE CluBc̱ͩ̇̓͡a͍̣̯̩̳͍̒̋̚b̘̋̓͑͆ͧ̚b͙͎̹̭ͬ͋ͣ̍̌a̩͓̼̮̯̭̺g̾̐̑̃ͥͤě̯̮̱͈̯̓̅̈́͐ ̰̝͔̮̮͆c̨͎̣͂ͩͬ̓̏̂ͮl̴͕̺͉͙̫̪̇͑̎u̧̓ͮ͂ͬ̓b̍̒ͨ҉̠͔̥ͅC̝̹̜͇̻ͤ͐̔̿̂Ȧ͇̂̀̎̚͟B̜̖͓̀̉B̳̘̹̈́͊A̞̜ͧ͠G͗̿͞ͅE͂̐͐̓ ̳ͯC̦̯͎̣̓͞L͙̥̼͍͋̄͋͛͢U̜̬̺̼̤̮͖B̮͐̃̔͊̚͞ ̢͔͎̖̑ͯͬ̂̌ͨ̚C̲ͅA̟̥͔̲̟̾͂̉̂́ͅB̹̭̠̟͚͉̄̍ͫͯB̟̘̠̻̱̤ͥ͊ͩͦͫ̄Á̱̗̱̟͔̯ͤ̒̕G̴͚͉̬̞̘ͬͭ́É ͈̤̙̗̜̎͠C͙̫̬͓̭̓ͪ̀̔ͧ̚͝L̗̻̞̦̘̭̟͌̓̍Ṵͪ̋ͪ̈ͤB̟͓̫̪̦̥̒ͦ̉̊̔͌̈́ ͍̼̣̬͖͂̋́͞C̏͡A͋̊͂B̘͍̦͚͔̣͐͐̎̓̌͡B̬͚̟̙͓̤̄̏ͅA̶̍́G̦͈̖̔͋́̀ͪͭ͝Eͯͧ͠ ̧̈̿Cͯͣ̔̍̑̇ͧ҉̫̞L͔̣̦̮̱͋͠ͅU̗̻̬̖͌̊ͩ̓͒B͚͖͈̜͍͗͛ͤ ̪̥̖̋ͭC͈͈̻̐̔̅A̩͊B̠̗̭̽̈́̈́̔̍ͨ͜B̝̣̭̲̝̭̋ͅẠ͎͙͔̝̥͈͗̊̃̿ͮ͗̋Ǵ̷̪̼̤̉̉͌Ẽ̥̬̲̪͙̠ͅ ̣̤̼͉͚̅͞C̮̪̗̲̖̜̏̃ͩ̓ͩ͌ͅL̲̥͂ͭ̎̅U̥̥͖̝ͤ̏̇̾̚͘Ḃ̰͔̥͉̒̉̚ ̗̹͚̞̝̅͑̆ͧͅC̹̺̙͈̟͕͊̓ͪ̒Ä̶̗͎͖̥̩̤̻́ͭͪ̈́ͤ̋̂B͕͓͒̃͗͋̊̾̋B͓̞̩͇̣ͫ̈́͂ͩ̈͐ͩ͟Â̶̌̍G͔̬̰̺̙ͭ̈́̈́E͌̇̀͏̬̫͍͎̦̗ ̬̜̓C̺̩̲͇̏ͭ̕ͅL̫̥͉͚͔̰̽̇̓̌̊̽̚͢U̵͓̬̤̔ͣB̧͗̽̄̏̾͐ ̡ͧ̓ͯ͑C̙̰͍̳̟͗̎̾̏͆̀A̱̖͉̱̠ͭ̓͒ͅB͔B̸͓̱͍͍͕͓̈̾̄̽͆A̟G͔̳͕̝̐̉Eͥ̏̊̋̓̚ ͓̍̍̏͗̈́C̳̟ͨL̛̥̻̪̹̖U͑͒̂̇̚҉̘̞̦̠͇̣B̶̙ͮ̽ͮ̅̾̈ͬ ̗͇̼̠̪̻̉̈́̈́ͧCͯ͌̂ͯA̪͉̲̺B̼̫ͦͣͮ͒̊͝B̼̩̾̊̔͂̚͢À̲͖̭̖͎̳̔ͣ͑̂ͦ͆G̮͉̳͓̝E̛̠͚̱͛̈͋́̏ ̲̙̭̺̼̩̠̌ͮ̆ͩ̏͛̂C̷̹̜̈̅͐L̗̤̼̲̹ͯ͊͌̊̈̆̐͞ͅŰ̜̞͓͕͓͝B̻̬̯̞ͤ͛̆͒͝ ͙̼̲̃̎̎̇̑̿

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!