Protect Goliath Grouper and restore mangroves in South Florida, their juvenile habitat.

ถ้าปลายังคงอยู่ในจำนวน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ก็ควรจะอนุรักษ์ มันไว้ต่อไป การอนุญาติให้ประมงได้ จะทำให้ปลาชนิดนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้ง มันคือความน่าทึ่งและหายากของท้องทะเล ช่วยรักษามันไว้ด้วย และโปรดยกเลิกการล่ามัน

ภารดี วงษ์สนิท, กรุงเทพ, Thailand
6 months ago
Shared on Facebook
Tweet