Petición cerrada

Firma por que declaren Monte Pindo Parque Natural!

Esta petición ha conseguido 2.150 firmas


LANGUAGE INDEX 1. TEXTO EN GALEGO 2. TEXTO EN ESPAÑOL 3. TESTO IN ITALIANO 4. DEUTSCHE FASSUNG 5. TEXTO EM PORTUGUÊS English and other languages in progress. If you can help, write us at info@montepindo.org. . . . ____________________________________________ . TEXTO EN GALEGO Estamos firmemente convencidos de que o Monte Pindo merece e debe ser proclamado Parque Natural, unha proposta que conta cun amplísimo respaldo social pero que na administración responsable, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, caeu en oídos xordos. Os fundamentos principais que avalan a nosa convicción son os seguintes: 1. O Monte Pindo é un dos montes máis míticos e coñecidos da Costa da Morte e tamén de Galicia, polas súas raras calidades xeolóxicas, pola presenza de abondosas especies naturais protexidas e únicas, polos mitos e a historia que o rodean, e por ser un dos principais recursos de futuro non só do seu entorno inmediato senón de toda a zona. 2. No Monte Pindo conxúgase unha privilexiada posición xeográfica, un cumio de 627 metros situado xusto a rentes do mar e encadrado pola praia de Carnota (a máis longa de Galicia) ao sur e pola Fervenza do Ézaro (a única de Europa que cae sobre o mar, desgrazadamente anulada por un encoro) ao norte. 3. Na actualidade o Monte Pindo e o seu entorno natural está abandonado e abocado ao progresivo deterioro. As ameazas (incendios, vandalismo, campismo agresivo, incursións en vehículos motorizados...) medran cada día, polo que se fai apremiante actuar sen perder máis tempo. 4. A declaración do Parque Natural artellaría mecanismos para, desde o consenso social de todos os sectores, estudar os seus problemas e atopar solucións. 5. A declaración do Parque Natural xeraría por si mesmo un número de postos de traballo. 6. A declaración do Parque Natural suporía a dotación dunha partida presupostaria específica, o que non se da con outras figuras de protección. 7. A declaración do Parque Natural incrementaría a prioridade presupostaria de toda a área de influencia do futuro parque, incluso a nivel de investimentos non estrictamente ligados ao medio ambiente. 8. A declaración do Parque Natural abriría múltiples posibilidades de revitalizar a produción non industrial (mar, agro, madeira, artesanía, etc...) de toda a zona, podendo incluso crearse un "selo de calidade" que suporía un valor engadido para os produtos de toda a área de influencia. 9. A do Parque Natural é unha "marca" moi prestixiosa e xera por si mesmo unha afluencia de "turismo verde", o que conlevará un forte impacto de visitantes "de calidade" que sen dúbida incidirá no sectores turístico, hostaleiro e comercial de toda a zona. 10. Todo o anterior, unido á proximidade do Cabo Fisterra, de Monte Louro... pode impulsar dun xeito definitivo o bo nome da Costa da Morte como referencia dun turismo de calidade nacional ou mesmo internacional. Por todo isto, entendemos que o Monte Pindo reúne todas as calidades necesarias para ser nomeado o 1º parque natural da Costa da Morte e o 7º de Galicia, e asi no-lo confirmaron todas as voces autorizadas que se levan pronunciado ao respecto. Mais, se ben a razón parece estar da nosa parte, sabemos que nada nos vai vir dado, e que a nosa é unha carreira de fondo na que imos precisar o empuxe de todas e todos aqueles que aman o Monte Pindo e quixeran velo coidado, protexido, e coas súas potencialidades desenvolvidas dun xeito substentable e beneficioso non só para o medio natural senon para o noso territorio e os seus habitantes. Rogámosvos por tanto o teu apoio ben sexa asinando esta petición, asociándote ou colaborando con nós a nivel individual, ou colectivamente desde a entidade social, cultural, deportiva... na que participes, a túa empresa, ou con calquera idea, proxecto ou iniciativa que poida axudarnos a seguir divulgando os valores e os problemas do Monte Pindo, para podermos continuar defendendo con máis forza cada vez esta iniciativa non só polo ben do medio ambiente senón tamén para os veciños, os axentes sociais e económicos e moi especialmente para as xeracións vindeiras. Máis información na nosa páxina: http://www.montepindo.org . . . ____________________________________________ . TEXTO EN ESPAÑOL Estamos firmemente convencidos de que el Monte Pindo merece y debe ser proclamado Parque Natural, una propuesta que cuenta con un amplísimo respaldo social pero que en la administración responsable, la Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, cayó en saco roto. Los fundamentos principales que avalan nuestra convicción son los siguientes: 1. El Monte Pindo es una de las montañas más míticas y conocidas de la Costa da Morte y también de Galicia, por sus raras cualidades geológicas, por la presencia de especies naturales protegidas e incluso únicas, por los mitos y la historia que lo rodean, y por ser uno de los principales recursos de futuro de su entorno. 2. En el Pindo se conjugan una privilegiada posición geográfica, una cumbre de 627 metros situada justo al lado del mar y encuadrada por la playa de Carnota (la más larga de Galicia) al sur y por la cascada del Rio Xallas en O Ézaro (la única en Europa que vierte sobre el mar, desgraciadamente anulada por una presa) al norte. 3. En la actualidad el Monte Pindo está abandonado y abocado al progresivo deterioro. Las amenazas (incendios, vandalismo, campismo agresivo, incursiones con vehículos motorizados...) aumentan cada día, por lo que es apremiante actuar sin perder más tiempo. 4. La declaración de Parque Natural habilitaría mecanismos para, desde el consenso social, estudiar sus problemas y encontrar soluciones. 5. La declaración de Parque Natural generaría por si mismo un determinado número de empleos. 6. La declaración de Parque Natural supondría la dotación de una partida presupuestaria específica, lo que no sucede con otras figuras de protección. 7. La declaración de Parque Natural incrementaría la prioridad presupuestaria de todo el área de influencia del futuro parque, incluso a nivel de inversiones no estrictamente relacionadas con el medio ambiente. 8. La declaración de Parque Natural abriría múltiples posiblidades de revitalizar la producción no industrial (pesca, agricultura, madera, artesanía, etc...) de toda la zona, pudiendo incluso crearse un "sello de calidad" que supondría un valor añadido para los productos de todo el área de influencia. 9. Un Parque Natural es una marca muy prestigiosa que genera por si misma una afluencia de "turismo verde", lo que conllevará un fuerte impacto de visitantes "de calidad" que sin duda repercutirá en los sectores turístico, hostelero y comercial de toda la zona. 10. Todo lo anterior, unido a la proximidad del Cabo Fisterra, de Monte Louro... puede impulsar de una forma definitiva el buen nombre de la Costa da Morte como referencia nacional o incluso internacional. Por todo esto, entendemos que el Monte Pindo reúne todas las cualidades necesarias para ser nombrado el primer parque natural de la Costa da Morte y el séptimo de Galicia, y así nos lo han confirmado todas las voces autorizadas que se han pronunciado ya al respecto. Aunque la razón parece estar de nuestro lado, sabemos que nada nos va a venir dado, y que la nuestra es una carrera de fondo en la que vamos a necesitar el empujón de todas y todos aquellos que aman el Monte Pindo y quisieran verlo cuidado, protegido, y con sus potencialidades desarrolladas de una forma sostenible y beneficiosa no solo para el medio natural sino para nuestro territorio y sus habitantes. Por lo tanto te rogamos tu apoyo, ya sea firmando esta iniciativa, ya sea asociándote o colaborando con nosotros a nivel individual, o colectivamente desde la entidad social, cultural, deportiva... en que participes, tu empresa, o con cualquier idea, proyecto o iniciativa que pueda ayudarnos a seguir divulgando los valores y los problemas del Monte Pindo, para seguir defendiendo con más fuerza aún esta iniciativa no solo por el bien del medio ambiente sino también para los vecinos, los agentes sociales y económicos y muy especialmente para las generaciones venideras. Más información en nuestra web: http://www.montepindo.org . . . ____________________________________________ . TESTO IN ITALIANO Siamo fermamente convinti che il Monte Pindo merita e deve essere proclamato Parco Naturale, una proposta che ottiene un ampio consenso sociale ma che per quanto riguarda l’amministrazione competente, il Ministero dell’Ambiente del Consiglio di Galizia, non viene ascoltata. I principi fondamentali che impulsano la nostra convinzione sono i seguenti: 1. Il monte Pindo è uno dei monti più mitici e conosciuti della Costa della Morte e della Galizia, per le sue peculiari caratteristiche geologiche, per la presenza di abbondanti specie naturali protette e uniche, per i miti e la storia che lo riguardano, e per essere una delle principali risorse per il futuro non solo delle sue vicinanze immediate ma anche di tutta la zona. 2. Nel monte Pindo si coniugano una privilegiata posizione geografica, una cima di 627metri situata nelle prossimità del mare e circondato dalla spiaggia di Carnota (la più lunga della Galizia) a sud e dalla cascata di Ezaro (l’unica in Europa que cade direttamente nel mare, purtroppo molto ridotta a causa di una diga a monte) al nord. 3. Attualmente il Monte Pindo e il suo ambiente naturale si trova in stato di abbandono e destinato ad un progressivo deterioramento. Le minacce (incendi, vandalismo, accampamento aggressivo, incursioni di veicoli motorizzati…) crescono ogni giorno, ed è per questo che diventa urgente intervenire senza perdere altro tempo. 4. La proclamazione del Parco Naturale metterebbe in moto un meccanismo grazie al quale, con il consenso sociale di tutti i settori, si potrebbero inquadrare i problemi e trovare soluzioni. 5. La dichiarazione del Parco Naturale genererebbe da solo un numero di posti di lavoro. 6. La dichiarazione del Parco Naturale consentirebbe l’arrivo di un budget certo, che non si otterrebbe con altre forme di protezione. 7. La dichiarazione del Parco Naturale incrementerebbe la priorità di ricevere contributi per tutta l’area di influenza del futuro Parco, anche a livello di investimenti non strettamente relazionati all’ambiente. 8. La dichiarazione del Parco Naturale aprirebbe molteplici possibilità di rivitalizzare la produzione industriale (mare, agricoltura, legname, artigianato, ecc…) di tutta la zona, consentendo probabilmente di creare anche un marchio di qualità che supporrebbe un valore aggiunto per i prodotti di tutta l’area di influenza. 9. Quello del Parco Naturale è un marchio molto prestigioso e genera da solo una affluenza di “turismo verde”, che apporterà una grande presenza di visitatori “di qualità” che senza dubbio inciderà nel settore turistico, alberghiero e commerciale della zona. 10. Quanto espresso in precedenza, unito al fatto della vicinanza di capo Fisterra, di Monte Louro... può influenzare in maniera definitiva la buona fama della Costa della Morte, come riferimento per un turismo di qualità nazionale e anche internazionale. Per tutto ciò, siamo consci del fatto che il monte Pindo possiede tutte le qualità necessarie per essere nominato 1° Parco Naturale della Costa della Morte e 7° di Galizia, e ce lo confermano tutte le autorevoli voci che si pronunciano in merito. Sebbene la ragione sia dalla nostra parte, sappiamo che nulla ci sarà concesso, e que la nostra è una lotta dal basso nella quale abbiamo bisogno dell’appoggio di tutte e tutti coloro che amano il Monte Pindo e vorrebbero vederlo seguito, protetto, e con ele sue potenzialità sviluppate in maniera sostenibile e utile non solo per l’ambiente ma per tutto il nostro territorio e i suoi abitanti. Ti chiediamo pertanto il tuo appoggio firmando questa petizione, associandoti o collaborando con noi a livello individuale, o collettivo attraverso la realtà sociale, culturale, sportiva... alla quale partecipi, la tua azienda, o con qualsiasi idea, progetto o iniziativa che possa aiutarci a continuare a divulgare i pregi e i problemi del Monte Pindo, per poter continuare difendendo con sempre più forza questa iniziativa, non solo per il bene dell’ambiente ma anche delle persone, gli enti sociali ed economici e soprattutto per le generazioni future. Fabbrica: Chiara Luppoli (Ravenna) Maggiori informazioni sul nostro sito web: http://www.montepindo.org . . . ____________________________________________ . DEUTSCHE FASSUNG Wir sind davon überzeugt, dass das Pindo Gebirge zum Naturpark erklärt werden muss. Wir sind eine Initiative, die, trotz der enormen Unterstützung der Bevölkerung, von den zuständigen Behörden, dem Umweltamt und der galizischen Regierung, abgelehnt wurde. Die wichtigsten Argumente, die unser Anliegen begründen, sind folgende: 1.- Das Pindo Gebirge ist eines der bekanntesten und beliebtesten Gebiete der Costa da Morte – der Todesküste - und Galiziens, aufgrund seiner einzigartigen geologischen Eigenschaften, der Präsenz zahlreicher, geschützter Arten sowie der Mythen und Legenden, die sich um das Gebirge drehen. Wir verstehen das Pindo Gebirge als treibende Kraft für die Entwicklung seiner unmittelbaren Umgebung und seines Einzugsbereiches. 2. Das Pindo Gebirge befindet sich in einer privilegierten Geographie. Der 627 Meter hohe Gipfel ist von zwei beeindruckenden Schauspielen der Natur umzingelt: im Süden dehnt sich der Strand von Carnota aus: der längste Strand Galiziens. Nördlich befindet sich der Wasserfall von Ezaro, der einzige in Europa, der direkt ins Meer fällt. Leider wurde er von einem Staudamm stark reduziert. 3. Zurzeit wird das Pindo Gebirge vernachlässigt und zu einer zunehmenden Verschlechterung verurteilt. Bedrohungen wie Waldbrände, Vandalismus, rücksichtsloses Camping, Eindringung von Fahrzeugen usw. vermehren sich jeden Tag. Entschlossene Maßnahmen zum Schutz des Gebirges sind deswegen unumgänglich und sollen dringend iniziiert werden. 4. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark soll die notwendigen Mechanismen bereitstellen, um aus der Basis eines breiten Konsens unter den verschiedenen Beteiligten, die gegenwärtigen Probleme zu analysieren und Lösungen zu entwerfen. 5. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde Arbeitsplätze schaffen. 6. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde die Bereitstellung von Finanzmitteln mit sich bringen, die unter anderen Naturschutzkategorien viel knapper sind. 7. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde den ganzen Einzugsbereich des Parks, als vorrangig für Investitionen einstufen, sowohl im Umweltsektor als auch in anderen Haushaltsbereichen. 8. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde Anlass dafür geben, die nicht industrielle Produktion wieder zu beleben: Meer, Landwirtschaft, Holz, Manufakturen. Die geeignete Kennzeichnung der lokalen Produkte mit einem Qualitätssiegel käme der ganzen Region zugute. 9. Die Marke „Naturpark“ ist weltweit anerkannt und fördert den ökologischen und sanften Tourismus, sowie die Anreise von Besuchern, die auf Qualität bedacht sind. Davon profitieren selbstverständlich die lokale Wirtschaft, insbesondere die Hotels, Restaurants und der Kommerz. 10. All diese Aspekte und die Nähe zu anderen Naturschauspielen in der Gegend wie das Kap Fisterra – das Ende der Welt – und der Louro Berg können den guten Ruf der Costa da Morte als Referenz für Qualitätstourismus auf nationaler und internationaler Ebene endgültig vorantreiben. Wir verstehen, dass das Pindo Gebirge alle notwendige Voraussetzungen erfüllt, um zum ersten Naturpark an der Costa da Morte und siebten in Galicia erklärt zu werden, und in diese Hinsicht haben sich alle renommierten Persönlichkeiten geäußert, die bisher befragt wurden. Obwohl die Vernunft anscheinend auf unserer Seite steht, sind wir uns bewusst, dass wir vor einem langen Weg stehen. Wir werden die Hilfe und den Elan all derjenigen brauchen, die das Pindo Gebirge lieben und geschützt sehen möchten. Wir brauchen euch, um die Potentiale vom Pindo, aus der Sicht der Nachhaltigkeit zu entfalten, um den Schutz der Natur, aber auch der Zukunft der Bevölkerung zu gewährleisten. Wir bitten deswegen um eure Unterstützung: Unterschriften für die Initiative zu sammeln, Mitglied im Förderverein zu werden, uns individuell oder kollektiv aus euren Sport-, Kultur- oder Naturschutzvereine oder euren Unternehmen helfen. Eure Ideen, Projekte und Initiativen, um die Potentiale und Probleme vom Pindo Gebirge zu erweitern, sind willkommen. Damit werden wir, bei dem Erhalt der Natur, der Unterstützung der Bevölkerung und der Förderung der Wirtschaft im Pindo immer stärker. Werk: María García (Berlín) Mehr Infos in unserer Webseite: http://www.montepindo.org . . . ____________________________________________ . TEXTO EM PORTUGUÊS Temos a firme convicção de que o Monte Pindo merece e deve ser proclamado Parque Natural, uma proposta que conta com um amplo respaldo social mas a que a administração responsável, a Conselharia de Médio Ambiente da Junta da Galiza, parece fazer orelhas moucas. Os fundamentos principais que avalizam a nossa convicção são os seguintes: 1. O Monte Pindo é um dos montes mais míticos e conhecidos da Costa da Morte e também da Galiza, pelas suas raras qualidades geológicas, pela presença de abundantes espécies naturais protegidas e únicas, pelos mitos e a história que o rodeiam, e por ser um dos principais recursos de futuro, não só do seu entorno imediato, mas de toda a zona. 2. No Monte Pindo conjugam-se uma privilegiada posição geográfica, uma cimeira de 627 metros situada ao pé do mar, e um enquadramento entre a praia de Carnota (a mais comprida da Galiza) a sul, e a Cascata do Ézaro (a única da Europa que cai sobre o mar, infelizmente anulada por uma barragem) a norte. 3. Na atualidade o Monte Pindo e o seu entorno natural estão abandonados e em perigo de um progressivo deterioro. As ameaças (incêndios, vandalismo, campismo agressivo, incursões em veículos motorizados...) crescem cada dia, pelo que se faz apremiante agir sem perder mais tempo. 4. A declaração do Parque Natural disponibilizaria mecanismos para, desde o consenso social de todos os sectores, estudar os seus problemas e encontrar soluções. 5. A declaração do Parque Natural geraria por si própria um certo número de postos de trabalho. 6. A declaração do Parque Natural suporia a dotação de uma verba específica, o que não se dá com outras figuras de protecção. 7. A declaração do Parque Natural incrementaria a prioridade orçamentária de toda a área de influência do futuro parque, inclusive a nível de investimentos não estritamente ligados ao meio ambiente. 8. A declaração do Parque Natural abriria múltiplas possibilidades de revitalizar a produção não industrial (mar, campo, madeira, artesanato, etc...) de toda a zona, sendo até possível criar-se um "selo de qualidade" que suporia um valor acrescentado para os produtos de toda a área de influência. 9. A do Parque Natural é uma "marca" muito prestigiosa e gera por si própria uma afluência de "turismo verde", o que implicará um forte impacte de visitantes "de qualidade" que sem dúvida incidirá nos setores turístico, hoteleiro e comercial de toda a zona. 10. Todo o anterior, unido à proximidade do Cabo Fisterra, do Monte Louro... pode impulsionar de um modo definitivo o bom nome da Costa da Morte como referência de um turismo de qualidade nacional ou mesmo internacional. Por tudo isto, percebemos que o Monte Pindo reúne todas as qualidades necessárias para ser nomeado o 1º parque natural da Costa da Morte e o 7º da Galiza, e assim no-lo confirmaram todas as vozes autorizadas que se levam pronunciado a este respeito. Mas, se bem que a razão pareça estar da nossa parte, sabemos que nada nos vai vir dado, e que a nossa é uma corrida de fundo em que vamos precisar o apoio de todas e todos aqueles que amam o Monte Pindo e querem vê-lo cuidado, protegido, e com as suas potencialidades desenvolvidas de um modo sustentável e beneficioso, não só para o meio natural, mas para o nosso território e os seus habitantes. Rogamos-te portanto o teu apoio, bem seja assinando este pedido, associando-te, ou colaborando com nós a nível individual ou colectivamente desde a entidade social, cultural, desportiva... em que participes, a tua empresa, ou com qualquer ideia, projecto ou iniciativa que possa ajudar-nos a seguir divulgando os valores e os problemas do Monte Pindo, para podermos continuar defendendo com mais força cada vez esta iniciativa, não só pelo bem do meio ambiente mas também para os vizinhos, os agentes sociais e económicos e muito especialmente para as gerações vindouras. Colabora: Associaçom Galega da Língua (AGAL) Mais informação no nosso site: http://www.montepindo.org


Hoy: Asociación Monte Pindo cuenta con tu ayuda

Asociación Monte Pindo Parque Natural necesita tu ayuda con esta petición «Firma por que declaren Monte Pindo Parque Natural!». Únete a Asociación Monte Pindo y 2.149 personas que ya han firmado.