Petition Closed
Petitioning Fatmir Mediu and 2 others

Fatmir Mediu, Vangjush Dako, Majlinda Bregu: Enforce the law and confiscate the bear

3,538
Supporters

Ne nuk mund të heshtim përballë një ekspozite publike të një arushi të torturuar dhe abuzuar. Kjo nuk është ajo që ne duam të shohim në rrugët e Durrësit. Ajo na fyen që të duhet të pranojmë një torturë të tillë publike ... dhe ne nuk duam. Ne do të vazhdojmë luftën për ariun e Durrësit. Nuk mund të harrojmë dhimbjen dhe dëshpërimin në sytë e tij. Shqipëria është një vend miqësor, por mënyra se si kafshët janë trajtuar ka nevojë për një ndryshim rrënjësor.

________________________________

We cannot remain silent in front of a public exhibition of a tortured and abused bear. This is not what we want to see in Durres streets. It offends us to have to accept a public torture... and we won't. We will keep fighting for the Durres bear. We cannot forget the pain and the despair in his eyes. Albania is a friendly country but the way animals are treated needs a radical change.

Letter to
Fatmir Mediu
Vangjush Dako
Majlinda Bregu
I nderuar Minister Mediu,
I nderuar Kryetar i Bashkise Dako,
E nderuar Ministre e Integrimit Bregu,

Po ju drejtohem per te kerkuar ndihmen tuaj.

Shqiperia po leviz drejt nje perspektive Evropiane ne shume drejtime: nuk mendoj qe eshte nje hap i lehte, por ne vija te pergjithshme ne po shkojme ne kete drejtim. Jam e bindur se ky eshte drejtimi i duhur.

Megjithate ka ende disa ceshtje qe kerkojne nje shqyrtim serioz dhe vendime me te forta per t'u marre. E kam fjalen per fatin dhe jeten e kafsheve. Keto kafshe jane kafshet tona, te Shqiperise dhe te shqiptareve dhe askush ne Evrope nuk do t'i shikoje si "kafshet e askujt". Ato jane tonat dhe ne, ju dhe une dhe shoqeria jone, jemi pergjegjes per to. Ne duhet te ndryshojme urgjentisht trajtimin qe iu bejme kafsheve nese duam te behemi pjese e Evropes.

Deshiroj t'ju sjell nje shembull per te ardhur keq. Nje ari (specie e mbrojtur ne Shqiperi) terhiqet me zinxhire neper rruget e Durresit. Ligjet shqiptare jane te qarta ne kete drejtim: kjo gje eshte e ndaluar. Pervec aspektit ligjor, i cili nuk zbatohet, nevojitet te shikohen edhe dy ane te tjera te ketij problemi:

1) imaxhi prej bote te trete qe ne po iu tregojme vizitoreve te huaj
2) vuajtja e kafshes

Vizitoret nga vendet e Bashkimit Evropian tmerrohen kur shikojne nje ari qe torturohet dhe keqtrajtohet ne rruget moderne te Durresit. Ata nuk arrijne ta besojne qe kjo gje lejohet ne vendin tone. Dhe une ndjej turp. Ndjej turp per autoritetet qe nuk zbatojne ligjet dhe ndjej turp kur shikoj ariun qe vuan: ai eshte viktima e te gjithe neglizhences tone (dhe tuajes).

Une ju lutem ju, Z.Minister dhe Z.Kryetar i Bashkise qe te merrni nje qendrim te qarte dhe te vendosur ndaj kesaj ceshtjeje. Ne Shqiptaret, do te perfitojme nga kjo.

Me gjithe respektin tim,

Sinqerisht,

_________________________

Dear Minister Mediu
Dear Mayor Dako
Dear Minister of Integration Bregu,

I am approaching you to ask for your help.
Albania is moving towards a more European perspective on many things: I am not saying it is an easy step but altogether we are going towards this direction. I am convinced it is the right direction.
However, there are still some issues that require a serious review and stronger / tougher decisions. I am referring to the fate of animals. These animals are our animals, they are Albanian animals and no one in Europe will see it as "nobody's animals". They are ours and we, you and I and the society, are responsible for them. We must urgently change our approach to them if we want to be part of Europe.
I want to bring to your attention a pathetic example. There is a bear (a protected specie) being pulled by a chain and walking in the Durres streets. The Albanian laws are clear on this issue: it is forbidden. Apart from this legal aspect, for which unfortunately the law is clearly not enforced, there are two other aspects to take into consideration:
1) the third-world image we are giving to the foreign visitors
2) the suffering of the animal
Foreigners from EU member states are appalled to see a bear, enduring torture and abuse, in the modern alleys of Durres. They cannot believe that this is still allowed in our country. And I feel ashamed. I feel ashamed for our image, I feel ashamed for authorities not enforcing the laws and I feel ashamed when I see the bear suffering: he is the victim of all our (yours included) negligence.
I urge you, Minister Mediu and Mayor Dako, to take a clear and strict stand on this issue. We, Albanians, will all benefit from that.
With all my respect
Sincerely,

PAPA Grup started this petition with a single signature, and now has 3,538 supporters. Start a petition today to change something you care about.