Facebook Inc. CEO: SOS from Vietnam's cybersecurity law

0 have signed. Let’s get to 100!


Dear Mr. Zuckerberg,

In the last few days it has been an exodus of an unprecedented number of people from Facebook to Minds, and undoubtedly this has been noticed at Facebook Inc. headquarters. Please imagine that people use Minds or another network to express their opinions then post back to Facebook, and your cost to monitor and control these contents will grow exponentially. Most ordinary Vietnamese Facebookers are concerned with the ability of Facebook Inc. to keep their personal information from the Vietnamese authority. Just a few days after the National Assembly of Vietnam passed cybersecurity law, users’ accounts were disabled; page contents were removed without warning nor explanation.

We are also concerned with the credibility of Facebook Pacific CEO - Christy Le, who has deep root with the Vietnamese regime. Undoubtedly many Vietnamese Facebookers believe that she will find one way, or another to disclose their details to the Vietnamese authority. Therefore, the undersigned respectfully request that Facebook CEO

1. Urgently delete all users' details from its storage and reviewing its Pacific CEO's connections with the regime. By doing so, Facebook will continue its credibility within the Vietnamese inland and abroad, including many Vietnamese American account holders, and will have nothing to disclose to the Vietnamese regime when required to do so starting from Jan 1st, 2019.

2. Consider having a separate Term and Conditions for people who live under severe human rights violators such as Vietnamese authority. This action will remove most if not all obligations to abide by local laws.

Thưa ông Zuckerberg,

Trong vài ngày qua, có một cuộc di cư của một số lượng lớn chưa từng có từ Facebook đến Minds, và chắc chắn điều này đã được chú ý tại tổng hành dinh của Facebook Inc. Hãy tưởng tượng rằng mọi người sử dụng Minds hoặc một mạng khác để thể hiện ý kiến ​​của họ sau đó đăng lại lên Facebook và chi phí bạn trả để theo dõi và kiểm soát những nội dung này sẽ tăng theo cấp số nhân. Hầu hết người Việt, người dùng Facebook bình thường, đều quan tâm đến khả năng của Facebook Inc. giữ thông tin cá nhân của họ từ chính quyền Việt Nam. Chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, tài khoản của người dùng đã bị vô hiệu hóa; nội dung trang đã bị xóa mà không cảnh báo hay có lời giải thích.

Chúng tôi cũng quan tâm đến sự đáng tin cậy của CEO Facebook Pacific - Christy Le, người có gốc rễ sâu sắc với chế độ Việt Nam. Chắc chắn nhiều người Việt Facebookers tin rằng cô ấy sẽ tìm cách này hay cách khác để tiết lộ chi tiết của họ cho nhà cầm quyền Việt Nam. Do đó, người ký tên dưới đây trân trọng yêu cầu ông là CEO của Facebook Inc.

1. Khẩn cấp xóa tất cả chi tiết của người dùng khỏi bộ nhớ của công ty và xem xét các kết nối/liên hệ của CEO Thái Bình Dương với chế độ. Bằng cách đó, Facebook Inc. sẽ tiếp tục được tin cậy ở Việt Nam và ở nước ngoài, bao gồm nhiều chủ tài khoản người Mỹ gốc Việt, và sẽ không có gì để tiết lộ cho chế độ Việt Nam khi bị bắt buộc bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

2. Xem xét việc có một Điều khoản và Điều kiện riêng cho những người sống dưới các chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng như nhà cầm quyền Việt Nam. Hành động này sẽ xóa hầu hết nếu không phải tất cả nghĩa vụ tuân thủ luật pháp địa phương.


Want to share this petition?