Petición cerrada

Evitar la monopolització d'esports naútics a Roses

Esta petición ha conseguido 446 firmas


Evitem que el poder segueixi en mans dels de sempre! Canviem les coses d'una vegada i alçem la veu! Recordeu que el dilluns 3 a les 12,30h es realitzarà la manifestació devant l'ajuntament de Roses!! 

Un dels documents més importants que redacta l'Ajuntament en els municipis turístics costaners, com és el cas de Roses, és el pla d'usos (PUT) que regula l'explotació dels serveis, usos i activitats de temporada a les platges del terme municipal. El contingut d'aquest document és una eina indispensable per tal de poder decidir el model econòmic, turístic i de serveis que volem oferir a la vila i, com a tal, requereix el màxim consens i debat possible abans de la seva aprovació.
L'actual govern municipal de Roses va prendre la decisió d'aprovar el pla d'usos del període 2017-21 a través de la Junta de Govern Local el passat mes de desembre, amb nocturnitat, secretisme i amb voluntat manifesta d'evitar el debat, les aportacions i el control dels Grups Municipals de l'oposició, que representen a la majoria del Ple Municipal.
Aquest pla d'usos aprovat pel govern municipal inclou la decisió d'eliminar les escoles de vela i windsurfing a la platja de Santa Margarida, un fet que afecta directament la promoció del turisme esportiu a Roses i que mai s'hauria de prendre unilateralment i sense justificació. D'aquesta manera, només quedaria un club d'esports nautics en tota la vila. 
Tres mesos després d'aquesta aprovació, no s'ha donat comptes a la corporació d'aquesta decisió, arribant a l'extrem que els grups opositors només han tingut notícies del tema a través de particulars afectats i des de la web de contractació pública de la Generalitat. Com a element d'especial gravetat, a més, el govern ha mentit en les respostes a les preguntes sobre aquest tema formulades des de l'oposició en diferents sessions plenaries.
Aquesta successió de fets, obliga a la majoria membres del Ple Municipal a reivindicar la nostra obligació de representar i defensar als ciutadans i de fiscalitzar i controlar el govern. L'actuació del govern impedeix i obstaculitza de forma deliberada i inacceptable aquesta obligació democràtica.
Per tot això, d'acord amb l'article 46.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, demanarem la convocatòria d'un ple extraordinari per a tractar aquest assumpte on es sotmetrà a votació una proposta de resolució que reprova l'actuació de l'executiu i l'insta a no prendre decisions al voltant del PUT sense el debat previ i el suport de, almenys, la majoria del plenari.
Per a presentar formalment la petició de ple extraordinari i atendre a tots els mitjans que ho desitgin, convoquem una roda de premsa per a dilluns que ve, dia 27 de març, a les 13.00 h a davant de l'Ajuntament de Roses.

Roses, a 24 de març del 2017

 

Evitemos que el poder siga en manos de los de siempre! Cambiemos las cosas de una vez y alcemos la voz! Recordad que el lunes 3 se realizará la manifestación a las 12,30h delante del ayuntamiento de Roses!!


Uno de los documentos más importantes que redacta el Ayuntamiento en los municipios turísticos costeros, como es el caso de Roses, es el plan de usos (PUT) que regula la explotación de los servicios, usos y actividades de temporada en las playas del término municipal. El contenido de este documento es una herramienta indispensable para poder decidir el modelo económico, turístico y de servicios que queremos ofrecer a la villa y, como tal, requiere el máximo consenso y debate posible antes de su aprobación.
El actual gobierno municipal de Roses tomó la decisión de aprobar el plan de usos del período 2017-21 a través de la Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre, con nocturnidad, secretismo y con voluntad manifiesta de evitar el debate, las aportaciones y el control de los Grupos Municipales de la oposición, que representan a la mayoría del Pleno Municipal.
Este plan de usos aprobado por el gobierno municipal incluye la decisión de eliminar las escuelas de vela y windsurfing en la playa de Santa Margarita, un hecho que afecta directamente a la promoción del turismo deportivo en Roses y que nunca debería tomar unilateralmente y sin justificación. De esta manera, sólo quedaría un club de deportes náuticos en toda la ciudad.
Tres meses después de esta aprobación, no se ha dado cuentas a la corporación de esta decisión, llegando al extremo que los grupos opositores sólo han tenido noticias del tema a través de particulares afectados y desde la web de contratación pública de la Generalidad. Como elemento de especial gravedad, además, el gobierno ha mentido en las respuestas a las preguntas sobre este tema formuladas desde la oposición en diferentes sesiones plenarias.
Esta sucesión de hechos, obliga a la mayoría miembros del Pleno Municipal a reivindicar nuestra obligación de representar y defender a los ciudadanos y de fiscalizar y controlar el gobierno. La actuación del gobierno impide y obstaculiza de forma deliberada e inaceptable esta obligación democrática.
Por todo ello, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, pediremos la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar este asunto donde se someterá a votación una propuesta de resolución que reprueba la actuación del ejecutivo y le insta a no tomar decisiones en torno al PUT sin el debate previo y el apoyo de, al menos, la mayoría del plenario.
Para presentar formalmente la petición de pleno extraordinario y atender a todos los medios que lo deseen, convocamos una rueda de prensa para el próximo lunes, día 27 de marzo, a las 13.00 h delante del Ayuntamiento de Roses.

Roses, a 24 de marzo del 2017Hoy: Marina cuenta con tu ayuda

Marina Bellezza Ribas necesita tu ayuda con esta petición «Evitar la monopolització d'esports naútics a Roses». Únete a Marina y 445 personas que ya han firmado.