Colegio Arubano Dresscode

Colegio Arubano Dresscode

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Concerned Parent started this petition to Everyone and

De school moet zich richten tot het leveren van goed en gepast onderwijs in een veilige en saamhorige omgeving . Dat in dit kader de school bepaalde regels aan kleding stelt is denkbaar, reden waarom er al jarenlang het dragen van een T-shirt met het Colegio Arubano embleem verplicht is, immers met dit T-shirt is direct zichtbaar dat het een leerling van Colegio Arubano is en zich vrij over het terrein van de school mag begeven.  Later zijn er regels toegevoegd waarbij geen broeken met scheuren en flip/flops toegestaan zijn. Dat nu additionele kledingvoorschriften worden opgelegd waarbij naast het verplichte T-shirt, expliciet spijkerbroeken, bermuda’s en rokken toegestaan zijn, gaan deze bepaalde regels van kleding te boven.

De leerling staat centraal en naast onderwijs dient de ontwikkeling van de leerling ook centraal te staan. Iedere leerling mag en moet in staat zijn de eigen identiteit te ontwikkelen en tot uiting te laten komen in de kleding. Het mogen zijn wie je bent is van groot belang in de ontwikkeling van de leerling, dit wordt nu door de voorgenomen kledingvoorschriften ontkend. We leven in de 21ste eeuw, maar we gaan met deze voorschriften terug in de tijd in plaats van vooruit.

Bent u het met bovenstaande eens en vind u dat uw kind naast de verplichte T-shirt vrij moeten zijn hun overige kleding te bepalen, teken dan aub deze petitie.

The school must focus on providing good and appropriate education in a safe and cohesive environment. It is conceivable that the school sets certain rules for clothing in this context, which is why wearing a T-shirt with the Colegio Arubano emblem has been mandatory for years, after all, with this T-shirt it is immediately visible that it is a student of Colegio Arubano and is allowed to move freely around the school grounds. Later on the rules were added that do not allow ripped pants or flip/flops. However the additional dress codes currently being imposed which in addition to the mandatory T-shirt, explicitly allow only jeans, bermuda shorts and skirts, go beyond these certain rules of dress.

The student is central and in addition to education, the development of the student must also be central. Every student may and must be able to develop their own identity and express it in their clothing. Being allowed to be who you are is of great importance in the development of the student, which will be denied by the proposed dress code. We live in the 21st century, but with these regulations we are going back in time instead of forward.

If you agree with the above and think that your child should be free to determine their other clothing in addition to the mandatory t-shirt, please sign this petition.

 

 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!