Petición cerrada

PETITION TO THE EU TO CONDEMN THE VIOLENCE DEPLOYED BY THE SPANISH POLICE IN CATALONIA

Esta petición ha conseguido 23.212 firmas


ENGLISH.

On Sunday 1 October 2017, more than 844 people were injured by the Spanish police forces while they were voting in the referendum for the self-determination of Catalonia, not recognised as legal by the Spanish Government.

Pictures of the police beating violently citizens that wanted to express their opinion peacefully about the independence of Catalonia have toured the world, and are being largely condemned by political, intellectual and social personalities. The commissioner for the Human Rights Council of the United Nations has requested an investigation about the facts occurred that day.

Article 2 of the Treaty of the European Union (TEU) states that the Union is based upon values as respect to human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect towards human rights. However, on Sunday 1 October 2017 some of these values were not respected in Catalonia.

Independently from our individual feelings on the Catalan referendum, it is clear that the European institutions cannot omit nor remain silent regarding the generalised violence deployed by the Spanish police. The violence executed by the Spanish police on civil population affects the European values and makes explicit that this is an issue that goes beyond the label of “internal matter”: it is an issue about protection of values, rights and liberties of the European citizenship living in Catalonia.

We, as members of Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), a network of non-profit organisations committed to the defence of the European project, want to express in this manifesto that:

• We condemn the use of violence and police repression and other coercion methods deployed by the Spanish National Police and the Spanish Civil Guard against the Catalan people on Sunday 1 October 2017. As the spokesperson of the European Commission said on Monday 2 October: “violence can never be a political instrument”.
• We demand a more vehement and robust condemn, against the violence used by the Spanish police on civil population, to the institutions of the European Union and to the different political stakeholders.
• We demand to the EU institutions and to all the different European political stakeholders to advocate for international mediation in order to lower the social and political tension and resolve the current political conflict happening in Spain. We consider that when the people’s will goes beyond the mere rule of law there is a need for political dialogue as a democratic solution to lower the social unrest and to update the law.
• We applaud that there will be a point of the European Parliament’s plenary session of Wednesday 4 October dedicated to what happened in Catalonia the 1 October. We expect this will serve for the institution representing the whole European citizenship to defend it and to condemn the violence deployed by the Spanish police.

Additionally, we also use this manifesto to highline the model behaviour of the Catalan citizenship, who has always acted peacefully.

As signatories of this manifesto, we believe that it is time for the EU to act in order to lower the tension and to avoid greater harm to the Spanish democracy and to the civil population.

The European institutions have the opportunity to approach the European citizenship, especially the Catalan citizenship, by defending political dialogue. They must condemn all sorts of violence, which undermines European foundational values seeking to promote peace in Europe through a closer Union between all European countries. If the EU does not react on this aggression against civilians, it will be in a compromising position before the Catalan people, who has always been pro-European and could become Euro sceptical.

CATALÀ

PETICIÓ A LA UNIÓ EUROPEA PERQUÈ CONDEMNI LA VIOLÈNCIA POLICIAL DE LES FORCES DE SEGURETAT ESPANYOLES A CATALUNYA


El passat diumenge 1 d’Octubre de 2017, més de 844 persones van ser ferides per les forces de seguretat espanyoles durant la celebració de la votació del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, no reconegut legalment per l’Estat Espanyol.

Les imatges de la policia reprimint violentament els ciutadans que pacíficament buscaven expressar la seva opinió sobre la independència de Catalunya han donat la volta al món i estan causant una condemna generalitzada per personalitats polítiques, intel·lectuals i socials. L’alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha demanat una investigació imparcial per aquests fets.

L’article 2 del Tractat de la Unió Europea (TUE) expressa que la Unió es basa en els valors del respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'Estat de Dret i el respecte dels drets humans. No obstant, el diumenge 1 d’Octubre de 2017 alguns d’aquests valors no van ser respectats a Catalunya.

És per això que independentment dels sentiments que tothom pugui tenir vers el referèndum català, està clar que les Institucions Europees no poden obviar ni romandre en silenci sobre la violència generada per la policia espanyola. La violència executada per les forces de seguretat espanyoles contra la població civil catalana afecta els valors europeus i posen de manifest que aquestes agressions van més enllà de ser un “afer intern”: es tracta de protegir els valors, drets i llibertats de la ciutadania europea que viu a Catalunya.

Com a membres de la Xarxa d'Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), una xarxa d’entitats que agrupa diferents organitzacions sense ànim de lucre que estan compromeses en la defensa dels valors del projecte europeu, volem expressar en aquest manifest que:

● Condemnem l'ús de la violència i repressió policial i d'altres mètodes de coacció emprats per part dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil contra la població civil catalana durant el diumenge 1 d’Octubre de 2017. Com assegurava el portaveu de la Comissió Europea el dilluns 2 d’Octubre, “la violència mai pot ser un instrument de la política ”.
● Demanem a les diferents institucions de la Unió Europea, les diverses forces polítiques europees i al Consell d’Europa una condemna més contundent de la violència exercida per les forces de seguretat espanyoles contra la població civil catalana.
● Demanem a les diferents institucions de la Unió Europa i les diverses forces polítiques europees que fomentin i incentivin la mediació internacional per a rebaixar la tensió social i política i resoldre el conflicte polític actual a Espanya. Considerem que quan la voluntat popular va més enllà de la legalitat, cal activar el diàleg polític com a una solució democràtica, per a rebaixar la tensió social i per actualitzar la llei.
● Celebrem que el Ple del Parlament Europeu debati sobre la situació política a Catalunya el proper dimecres dia 4 d’Octubre de 2017 i esperem que serveixi per a que la institució encarregada de representar tots els ciutadans europeus i vetllar pels drets de la ciutadania europea pugui condemnar la violència exercida per les forces de seguretat espanyoles.

Addicionalment, aprofitem el manifest per a destacar el comportament exemplar de la població catalana, que sempre ha actuat de forma pacífica.

Com a signants d’aquest carta creiem que és hora que la UE actuï per a rebaixar la tensió i evitar danys majors a la democràcia espanyola i a la població civil.

Les institucions europees tenen l’oportunitat d’apropar-se a la ciutadania europea, i especialment a la ciutadania catalana, defensant el diàleg polític. Ha de condemnar la violència, la qual no reflecteix els valors europeus ni els valors fundacionals de la UE, que busquen promoure la pau a Europa a través una major unió entre tots els països europeus.

Si la UE no reacciona davant d’aquesta agressió civil, corre el perill que la població catalana, que majoritàriament ha estat defensora del projecte polític europeu, esdevingui euroescèptica.

 

CASTELLANO

PETICIÓN A LA UNIÓN EUROPEA PARA QUE CONDENE LA VIOLENCIA POLICIAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD ESPAÑOLAS EN CATALUÑA


El pasado domingo 1 de Octubre de 2017 más de 844 personas fueron heridas por las fuerzas de seguridad españolas durante la celebración de la votación del referéndum de autodeterminación de Cataluña, no reconocido legalmente por el Estado Español.

Las imágenes de la policía reprimiendo violentamente a los ciudadanos que pacíficamente buscaban expresar su opinión sobre la independencia de Cataluña han dado la vuelta al mundo y están causando una condena generalizada por personalidades políticas, intelectuales y sociales. El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido una investigación imparcial por estos hechos.

El artículo 2 del Tratado de Unión Europea (TUE) expresa que la Unión se basa en los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. No obstante, el domingo 1 de Octubre algunos de estos valores no fueron respetados en Cataluña.

Es por ello que independientemente de los sentimientos que todos puedan tener hacia el referéndum catalán, está claro que las Instituciones Europeas no pueden obviar ni permanecer en silencio sobre la violencia generada por la policía española. La violencia ejecutada por las fuerzas de seguridad españolas contra la población civil catalana afecta a los valores europeos y ponen de manifiesto que esta agresión va más allá de ser un “asunto interno”; se trata de proteger los valores, derechos y libertades de la ciudadanía europea que vive en Cataluña.

Como miembros de la Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), una red de entidades que agrupa diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que están comprometidas en la defensa de los valores del proyecto europeo, queremos expresar en este manifiesto que:

● Condenamos el uso de la violencia y represión policial y otros métodos de coacción empleados por parte de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra la población civil catalana durante el domingo 1 de Octubre de 2017. Como aseguraba el portavoz de la Comisión Europea el lunes 2 de Octubre, “la violencia nunca puede ser un instrumento de la política”.
● Pedimos a las diferentes instituciones de la Unión Europa, las diversas fuerzas políticas europeas y al Consejo de Europa una condena más contundente de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad español contra la población civil.
● Pedimos a las diferentes instituciones de la Unión Europa y las diversas fuerzas políticas europeas que fomenten e incentiven la mediación internacional para rebajar la tensión social y política y resolver el conflicto político actual en España. Consideramos que cuando la voluntad popular va más allá de la legalidad, hay que activar el diálogo político como una solución democrática, para rebajar la tensión social y para actualizar la ley.
● Celebramos que el Pleno del Parlamento Europeo debata sobre la situación política en Cataluña el próximo miércoles día 4 de Octubre y esperamos que sirva para que, la institución encargada de representar a todos los ciudadanos europeos y velar por los derechos de la ciudadanía europea, pueda condenar la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad españolas.

Adicionalmente, aprovechamos el manifiesto para destacar el comportamiento ejemplar de la población catalana, que siempre ha actuado de forma pacífica.

Como firmantes de este carta creemos que es hora de que la UE actúe para rebajar la tensión y evitar daños mayores a la democracia española y la población civil.

Las instituciones europeas tienen la oportunidad de acercarse a la ciudadanía europea, y especialmente a la ciudadanía catalana, defendiendo el diálogo político. Debe condenar la violencia que no reflejan los valores europeos y ni los valores fundacionales de la UE, que buscan promover la paz en Europa a través una mayor unión entre todos los países europeos. Si la UE no reacciona ante esta agresión civil, corre el peligro de que la población catalana, que en su mayoría ha sido defensora del proyecto político europeo, se convierta en euroescéptica.

 Hoy: XEEC cuenta con tu ayuda

XEEC Xarxa d'Entitats Europeistes de Catalunya necesita tu ayuda con esta petición «European Commission: PETITION TO THE EU TO CONDEMN THE VIOLENCE DEPLOYED BY THE SPANISH POLICE IN CATALONIA». Únete a XEEC y 23.211 personas que ya han firmado.