Afaan oromoo afaan hojii federaalaa mootummaa Itiyoophiyaa ta'uu qaba!!

Afaan oromoo afaan hojii federaalaa mootummaa Itiyoophiyaa ta'uu qaba!!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ifargan Gudeta started this petition to Ethiopian federal government and

Afaan Oromoo must be the Federal working language of Ethiopian government

------------------------------------------------------------------------------

THIS TEXT FOUND BOTH IN AFAAN OROMOO AND ENGLISH, SCROLL DOWN TO READ THE ENGLISH VERSION!!

-----------------------------------------------------------------------------

Afaan Oromoo Afaanota Itiyoophiyaa keessatti dubbataman keessaa isa jalqabaa fi uummatoota Itiyoophiyaa keessaa parsantii 33.8% n kan dubbatamudha. Akka ragaa Wikipedia march 20, 2019 bahetti:

Parsantii Afaanota Itiyoophiyaa keessatti dubbatamanii:

 • Afaan Oromoo:24,929,567.... 33.8%
 • Afaan Amaariffaa: 21,631,370 .... 29.1%
 • Afaan Somaalii: 4,609,271...6.2%
 • Afaan Tigriffaa: 4,324,476... 5.86%
 • Afaan Sidaamaa :4,981,471 ... 4%
 • Afaan Walaayittaa: 1,627,784 ... 2.2%
 • Afaan Guraagee : 1,481,783 ...2.01%
 • Afaan Affaar : 1,281,278.... 1.74%

Kanarraa akka arginutti Afaan oromoo sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Kanumaanis uumanni oromoo waggoota dheeraaf mirga afaan isaa afaan federaalaa fi afaan hojii biyyattii akka ta'uuf gaaffii gaafachaa tureera.

Gama biraan immoo baay'ina uummatoota Itiyoophiyaa keessa jiraatanii keessaa:

Parsantii Qomoowwan Ethiopia keessa jiraatanii:

 • Oromo : 34.6% ...
 • Amhara : 27.1%
 • Somali : 6.1%
 • Tigrayan : 6.1%
 • Sidama : 4%
 • Gurage : 2.5%
 • Welayta : 2.3%
 • Hadiya : 1.7%
 • Afar : 1.7%
 • Qemant : 1.0%

MADDA: Wikipedia march 20,2019 irraa...

Kun dhugaa jiruu fi ragaa wikipedia irraa argamudha.

Haa ta'u malee gaaffii uummanni bal'aa kun irra deddeebi'ee gaafachaa tureen mootummaan Itiyoophiyaa furmaata kennuu hin dandeenye(hin barbaanne). Ammas gaaffiin uummataa itti fufee jira. kanaaf yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo Akka afaaan federaalaa ta'uuf Gama mallattoo waliigaltee(Petition) kanaan ni mirkaneessina.

QEERROO, QARREE, UUMMATA OROMOO:

kun mirga keenya, mirga keenyaaf haa falmannu, mallattoo kana mallatteessuunis gaaffiin kun gaaffii keessan ta'uusaa mirkaneessaa!!

-----------------------------------------------------------------

IN ENGLISH

-------------------------------------------------------------------

Afaan Oromoo Language is the most spoken Language in Ethiopian Republic Government. According to the Wikipedia page edited on march 20, 2019 the statics of the languages in Ethiopia is a follows:

 • Afaan Oromoo:24,929,567.... 33.8%
 • Amharic: 21,631,370 .... 29.1%
 • Af-Somali: 4,609,271...6.2%
 • Tigrigna: 4,324,476... 5.86%
 • Af-sidamo :4,981,471 ... 4%
 • Wolayittagna: 1,627,784 ... 2.2%
 • Guragegna : 1,481,783 ...2.01%
 • Afaregna : 1,281,278.... 1.74%

According to this statics Afaan Oromoo is the first language spoken in Ethiopia by a large number of peoples. As a reason , Oromoo peoples used to ask the Ethiopian government as Afaan Oromoo must be the Ethiopian government federal working language.

In Another ways, the number of Ethiopian peoples belongs to different ethnics are rendered as follows:

 • Oromo : 34.6% ...
 • Amhara : 27.1%
 • Somali : 6.1%
 • Tigrayan : 6.1%
 • Sidama : 4%
 • Gurage : 2.5%
 • Welayta : 2.3%
 • Hadiya : 1.7%
 • Afar : 1.7%
 • Qemant : 1.0%

Standing on the petition signed by a large number of peoples here, the Ethiopian Government must solve the problem of this large number of people.

HEY BROAD OROMIAN QEERROOS,QARREES AND PEOPLES

we never stop asking for our rights, sign this petition and prove as this is your question!!

 

 

 

CONTACT ME FOR DISCUSSION: 

                  Email:    ifargangudeta@gmail.com

                 Phone:   +251-919-77-8608

           Facebook:    www.Facebook.com/igudeta/

                 Twitter:   www.twitter.com/ifargan_gudeta/

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!