ලංකා ආර්ථකයට පණදෙන විදේශගත අපට බදු බර එපා!

0 have signed. Let’s get to 100!


https://www.facebook.com/officialjvpusa/

නව දේශීය ආදායම් බදු පනත ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග අප්‍රේල් මස 01 සිට බදු අය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විශාල වෙනසක් සිදුවී ඇති බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි. ඒ අනුව විදෙස් රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට මෙම පනත අහිතකර ලෙස බලපානු ඇත. විදේශ ශ්‍රමිකයන් ලංකාවට එවන මුදල් තැන්පත් කළ පසු බැංකුව ගෙවන පොළියට 5% ක බද්දක් පැනවෙනවා. තවද, වැඩි ආදායම් ලබන විදේශයක සිටින ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුවක රඳවා ඇති මුදලට ලැබෙන පොලිය මත 5% බද්දක් පැනවෙනු ඇත.

මෙය ඉතා අහිතකර ප්‍රතිඵල ගෙනදෙන බදු පැන්වීමක් වන අතර, විදේශ ශ්‍රමිකයන් විසින් වසරකට රජයේ හා පෞද්ගලික බැංකු හරහා ලබා දෙන ඩොලර් බිලියන 07 ක් පමණ ලංකාවට නොලැබුණහොත් හා විදේශ ශ්‍රමිකයන් දිරිගැන්වීම වෙනුවට අධෛර්යට පත්වීම මෙයින් සිදුවිය හැක. තවද වැඩි ආදායම් ලබන විදේශයක සිටින ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කරනු විනා එම ආදායම් අතිරිත්තය වෙනත් රටක ආයෝජනය කරනු ඇත. මෙය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථකයට ඉතා අවාසිදායක වනු ඇත.

මේ සදහා විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ඔබේ හඬ අවදි කල යුතුව ඇත. මෙම බදුපනත විදේශ ශ්‍රමිකයන් හට අහිතකර හා රටේ ආර්ථකයට හානි කර ප්‍රතිඵල ගෙන දීම වහා නවතන ලෙසත් විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව මෙම බදුක්‍රියාවට නෙනගන ලෙසට  ලංකා ආණ්ඩුවට බල කර සිටිමු.

"එතෙර අපි" ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ශ්‍රී ලාංකිකයෝ   

 Today: ETHERA API USA is counting on you

ETHERA API USA needs your help with “ETHERA API USA BRANCH & JVP USA: ලංකා ආර්ථකයට පණදෙන විදේශගත අපට බදු බර එපා!”. Join ETHERA API USA and 32 supporters today.