We demand 100% Renewable Energy in Eswatini - Stop the Lubhuku Coal Power Plant NOW!

We demand 100% Renewable Energy in Eswatini - Stop the Lubhuku Coal Power Plant NOW!

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Eswatini Climate Coalition started this petition to Eswatini Government and

The world is facing a climate crisis, and we need an immediate and far-reaching transformation to avoid uncontrollable global heating. Africa, including Eswatini, is more vulnerable than any other region to the world's changing weather patterns. We can therefore only afford to focus on projects that are environmentally friendly, socially just & economically sustainable.

Eswatini is planning on building a 300MW coal thermal power plant in Lubhuku (Mpaka). Coal extraction and burning significantly contributes to the climate crisis that we are already facing. By building new coal projects we are directly contributing to the problem, and jeopardising the future health of our children and our communities. Our society, and our planet, cannot afford or endure such a costly mistake.

Eswatini is far too reliant on energy imports, and this definitely needs to be addressed. Yes, we need locally produced energy. Yes, we need jobs. Yes, we need investment & development. But these must be clean, fair and sustainable.

We have the solutions at hand - a renewable energy mix can provide all our national power needs. New coal projects are being stopped all round the world as we quickly move towards a greener future. If we progress with this project we may end up with an unfinished, stranded asset - or, even worse, a fully functioning coal power plant that pollutes the air, land, water and communities of the greater Lubombo areas for decades to come.

We need to act now - we can become global role models for clean energy transitions and positively transform the future of all emaSwati.

For the benefit of all citizens we therefore call on the Government of Eswatini and the Ministry of Resources & Energy to immediately stop the proposed Lubhuku Thermal Power Plant, and prioritise a full shift towards 100% renewable energy in Eswatini by 2034. This plan should be in accordance with the existing Eswatini Energy Masterplan 2034, which itself clearly advises that Eswatini should focus on renewable energy solutions due to the huge environmental, social and economic cost of coal-powered energy.

#NoCoal   #RenewableEswatini   #CleanEnergy   #ClimateJustice

Click here to read more about the project and it's severe implications (in English). The siSwati Version may be found here.

Petition to be delivered by:

Petition in siSwati:

Sifuna wonkhe 100% wagesi wasEswatini ubengulophehlwe ngendlela lehlobile – Misa siteshi sekuphehla gesi ngemalahle eLubhuku NYALO!

Umhlaba ubhekane nesimo lesicakekile ngekugucugucuka kwesimo selitulu, sidzinga lushintjo lolusheshisako nalolufinyelela etindzaweni letikhashane khona sitomisa lokushisa lokungaka kwemhlaba. iAfrica, kufaka ekhatsi Eswatini, isesimeni lesintengantenga kakhulu umasisicatsanisa naletinye tindzawo, ngalokushintja kwesimo selitulu. Ngaloko, singakhona kunaka imisebenti lenakekela imvelo, inake imimango iphindze ibengule nemnotfo lolondzekile.

Eswatini uhlose kwakha siteshi sagesi lophehlwe ngemalahle eLubhuku lesitawukuba ngu300MW. Kugubha emalahle siphindze siwashise kunikela kakhulu kulesimo lesibucayi sekugucugucuka kwesimo selitulu lesibhekane naso. Ngekwakha imisebenti lemisha lephatselene nemalahle sinikela ngco kulesimo sekugucugucuka kwesimo selitulu, siphindze sifake encuphelweni likusasa lwemphilo yebantfwana betfu nemimango yetfu. Umango wetfu, nemhlaba wetfu, angeke kukhone kukhokhela liphutsa lelidule kangaka.

Eswatini ugcile kakhulu kugesi wakubomakhelwane, kudzingekile kutsi kuphendvuleke loko. Yebo, sidzinga gesi lophehlwe eveni letfu. Yebo, siyayidzinga imisebenti. Yebo, siyabadzinga batjali timali nentfutfuko. Kodvwa konkhe loku kumele kube ngulokuhlobile, lokunetisa wonkhe muntfu kuphindze kube nguloku khonako kutimela kungakhinyabeti lutfo.

Sinato tisombululo etandleni – gesi lophehlwe ngekucubanisa tindlela letisebentisa imvelo lengapheli ingaletsa wonkhe gesi lesiwudzinga eveni. Imisebenti lemisha lesebentisa emalahle imiswa mhlaba wonkhe njengobe sonkhe sijakela likusasa lelinemvelo lenakekile. Umangabe sichubeka nalomsebenti waseLubhuku singagcina sinesakhiwo lesingasakhoni kucedvwa, kube yintfo leseyindzindzako – noma, lokubi kakhulu, kubesiteshi sagesi wemalahle lesisebentako lesingcolisa umoya, umhlaba, emanti nemimango yase Lubonjeni eminyakeni lengemashumi lamangingi letako.

Sidzinga kutsatsa tinyatselo manje – singaba sibonelo semhlaba ngekungenisa indlela lehlobile yekuphehla gesi siphindze sigucule likusasa lemaSwati.

Kungako sicela Hulumende wasEswatini kutsi amise lomsebenti wekuphehla gesi eLubhuku ngekushesha, ubese uphokophela ekuphehleni gesi wonkhe ngendlela lehlobile Eswatini ngmnyaka wa2034.

#ChaEmalahle #EswatiniLohlobile #GesiLohlobile

Sicela ulandzele lombhalo lona weSingisi kwati kabanti ngalesakhiwo saseLubhuku: https://eswatiniclimate.org/2020/11/05/whats-wrong-with-the-lubhuku-coal-power-plant/

NgesiSwati lapha: https://eswatiniclimate.org/2020/11/11/yini-inkinga-yesiteshi-sekphehla-gesi-wemalahle-elubhuku/

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!