Petición cerrada

Estat espanyol: respecte el dret a decidir del poble català.

Esta petición ha conseguido 787 firmas


VERSIÓ EN CATALÀ

DOCENTS VALENCIANS PEL DRET A DECIDIR

            Les persones que signem aquest manifest, totes nosaltres docents valencianes, volem denunciar l’actuació autoritària de l’estat espanyol a Catalunya, així com manifestar el nostre suport al dret inalienable que té el poble català a decidir lliurement el seu futur. Ho fem no únicament en tant que ciutadans preocupats pels atacs que s’estan produint a drets i llibertats fonamentals, sinó també en tant que professionals de l’educació. Per a nosaltres, l’objectiu de l’educació en una democràcia no pot ser mai ni l’adoctrinament, ni la creació de mà d’obra barata, ni la indiferència cívica; ben al contrari, una educació democràtica ha de tindre com a finalitat la formació de ciutadans crítics que siguen capaços, entre altres coses, de respectar la pluralitat ideològica.

            Malauradament, cada dia que passa està més clar que el Règim del 78 és incapaç d’acceptar aquesta pluralitat. La resposta de l’oligarquia postfranquista a tots aquells, persones o moviments socials, que s’han atrevit a dissentir dels consensos de la Transició, ha estat sempre la mateixa: la criminalització i la repressió. Per aquest motiu, tot el que aquestes setmanes està passant a Catalunya no es pot entendre com un problema particular del poble català, sinó com la darrera manifestació de la incapacitat del Regne d’Espanya d’abordar els seus problemes polítics d’una manera civilitzada. Atacar les llibertats de pensament, d’expressió, d’informació, de reunió i de manifestació, detindre persones només perquè pensen diferent, així com impedir que la ciutadania puga expressar en un referèndum quina és la seua voluntat, és més propi d’una dictadura que d’un sistema democràtic.

            Cap demòcrata pot restar impassible davant d’aquests atacs, ni adoptar una falsa equidistància entre aquells que volen decidir pacíficament el seu futur i aquells que ho volen impedir utilitzant la violència de l’estat. Ni cap docent demòcrata ho pot fer tampoc, perquè entenem que forma part de la nostra tasca ajudar el nostre alumnat a qüestionar els prejudicis dominants en la seua societat (com, per exemple, els prejudicis anticatalanistes difosos per la gairebé totalitat de mitjans de comunicació espanyols), així com convéncer-los que no són material humà explotable pel capital, sinó persones amb una dignitat i amb el dret i el deure d’ocupar-se de la cosa pública. Ja ho va deixar escrit Joan Fuster, que bé sabia com se les gastava el feixisme espanyol: “Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres”. Ara és la societat catalana, demà pot ser qualsevol altre col·lectiu o qualsevol de nosaltres. Per tot això, exigim a l’Estat espanyol que ature la repressió al poble català i que el deixe votar lliurement.

VERSIÓN EN CASTELLANO

DOCENTES VALENCIANOS POR EL DERECHO A DECIDIR

            Las personas que firmamos este manifiesto, todas nosotras docentes valencianas, queremos denunciar la actuación autoritaria del estado español en Cataluña, así como manifestar nuestro apoyo al derecho inalienable que tiene el pueblo catalán a decidir libremente su futuro. Lo hacemos no únicamente en cuanto que ciudadanos preocupados por los ataques que se están produciendo a derechos y libertades fundamentales, sino también en tanto que profesionales de la educación. Para nosotros, el objetivo de la educación en una democracia no puede ser nunca ni el adoctrinamiento, ni la creación de mano de obra barata, ni la indiferencia cívica; al contrario, una educación democrática tiene que tener como finalidad la formación de ciudadanos críticos que sean capaces, entre otras cosas, de respetar la pluralidad ideológica.

            Desgraciadamente, cada día que pasa está más claro que el Régimen del 78 es incapaz de aceptar esta pluralidad. La respuesta de la oligarquía postfranquista a todos aquellos, personas o movimientos sociales, que se han atrevido a disentir de los consensos de la Transición, ha sido siempre la misma: la criminalización y la represión. Por este motivo, todo lo que en estas semanas está pasando en Cataluña no se puede entender como un problema particular del pueblo catalán, sino como la última manifestación de la incapacidad del Reino de España para abordar sus problemas políticos de una manera civilizada. Atacar las libertades de pensamiento, de expresión, de información, de reunión y de manifestación, detener personas sólo porque piensan diferente, así como impedir que la ciudadanía pueda expresar en un referéndum cuál es su voluntad, es más propio de una dictadura que de un sistema democrático.

            Ningún demócrata puede permanecer impasible ante estos ataques, ni adoptar una falsa equidistancia entre aquellos que quieren decidir pacíficamente su futuro y aquellos que lo quieren impedir utilizando la violencia del estado. Ni ningún docente demócrata lo puede hacer tampoco, porque entendemos que forma parte de nuestra tarea ayudar a nuestro alumnado a cuestionar los prejuicios dominantes en su sociedad (como, por ejemplo, los prejuicios anticatalanistas difundidos por la casi totalidad de mediados de comunicación españoles), así como convencerles de que no son material humano explotable por el capital, sino personas con una dignidad y con el derecho y el deber de ocuparse de la cosa pública. Ya lo dejó escrito Joan Fuster, que bien sabía como se las gastaba el fascismo español: “Toda política que no hagamos nosotros, será hecho contra nosotros”. Ahora es la sociedad catalana, mañana puede ser cualquier otro colectivo o cualquiera de nosotros. Por todo esto, exigimos al Estado español que detenga la represión contra el pueblo catalán y que le deje votar libremente.

 Hoy: Docents valencians pel dret a decidir cuenta con tu ayuda

Docents valencians pel dret a decidir necesita tu ayuda con esta petición «Estat espanyol: respecte el dret a decidir del poble català.». Únete a Docents valencians pel dret a decidir y 786 personas que ya han firmado.