El 0-3 existeix

El 0-3 existeix

247 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Creada

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Comissió EBM

Com a integrants del col·lectiu d’educadores d’escoles bressol de la ciutat de Terrassa volem exposar:

- Que la Xarxa Europea d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea va publicar el 1996 les següents ràtios com a objectiu de qualitat en serveis a la petita infància: 4 infants de 0-1 anys per un adult, 6 infants d’1 a 2 anys per un adult i 8 infants de 2-3 anys per un adult. I que països com Dinamarca, Itàlia o Portugal les compleixen o les milloren en l’actualitat.

- Que ja fa anys que s’ha constatat que l’etapa 0-6 anys, i en especial el cicle 0-3, és una etapa decisiva en la construcció personal i que els contextos de socialització i descoberta són determinants en el desenvolupament dels infants. És una època clau per a la detecció i prevenció de necessitats específiques dels infants i que porta implícita la seguretat física i emocional dels infants així com la cobertura de totes les seves necessitats i drets. Tot i això, l’educació de la petita infància és la que pateix més mancances a nivell de tota Catalunya i els recursos són totalment insuficients per acomplir els projectes educatius i per acompanyar els infants amb NEE al cicle 0-3 anys.

- Que les escoles bressol catalanes tenim actualment una de les pitjors ràtios europees i sostenim grups d’infants molt més nombrosos del que una educació de qualitat requereix. Concretament les ràtios de Terrassa se situen en 8 infants d’entre 4 mesos i 1 any per a una educadora, 12 infants d’entre 1 i 2 anys per a una educadora i 20 infants d’entre 2 i 3 anys per a una educadora, amb una educadora de suport per cada tres grups d’infants.

- Que el 2012 la Generalitat va deixar de responsabilitzar-se de la part que fins llavors finançava de cada plaça d’escola bressol deixant els municipis en una situació de fragilitat, cosa que ha dut a la constant precarització del servei; les conseqüències les estant patint els infants, les seves famílies i el personal educador.

- Que la Llei d’Educació catalana va establir el 2009 que s’ha d’invertir el 6% de PIB en educació però actualment s’inverteix únicament el 2,73%

- Que ens sentim totalment indefenses, impotents i poc representades amb les decisions polítiques tant a nivell de Govern com d’Ajuntament perquè hi manca coherència entre el discurs político-pedagògic i els recursos reals.

 

Per tot l’exposat sol·licitem a l’Ajuntament de Terrassa:

- Instar des d’aquest Ajuntament al Govern de la Generalitat al compliment de la llei d’Educació Catalana que demana la inversió, com a mínim, del 6% del PIB en educació.

- Implementar les següents mesures d’urgència per al nostre cicle a nivell municipal:

- Posar els drets dels infants de 0-3 anys al centre i incrementar el pressupost municipal destinat a escoles bressol per al curs 2022-2023 i següents.

- Agilitzar el procés de substitucions per cobrir d’una forma més eficient les baixes o bé augmentar el número d’itinerants de manera que totes les baixes quedin cobertes des del primer dia.

- Assegurar el personal suficient per poder atendre sota una veritable qualitat i inclusió als infants amb NEE.

- Fer una aposta municipal per oferir unes ràtios dignes al cicle 0-3 a la ciutat de Terrassa tant al servei d’escola bressol com als serveis de menjador i d’acollida d’escoles bressol, ja sigui modificant l’oferta de places o incrementant les plantilles de cada centre d’una forma estable i sempre tenint en compte l’edat i necessitats dels infants de cada grup d’edat durant tots els moments del dia.

- Escoltar les aportacions que el col·lectiu d’educadores de Terrassa vulgui fer per implementar aquestes mesures indispensables, ja que al cap i a la fi som les que tenim el coneixement tècnic i la capacitat de fer propostes que s’ajustin a les necessitats reals de la petita infància, les seves famílies i les pròpies treballadores.

Coneixedores de la necessitat de la societat d’avançar cap a la universalització i gratuïtat de l’etapa no volem deixar de dir que el primer repte hauria de ser DIGNIFICAR el cicle 0-3; de cap manera té sentit universalitzar un model que fa anys que és in.S.O.S.tenible i que sovint relaciona la paraula QUALITAT més com un desig que les educadores perseguim a diari deixant-nos la pell que no pas com una realitat promoguda per les administracions. Diem PROU. I ho diem fort en nom de la petita infància, de la nostra pròpia dignitat i de la nostra salut física i mental.

El 0-3 hi és. Fa anys que hi és. Però ara exigim que sigui mirat i millorat!!!

247 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!