List otwarty na rzecz utworzenia Międzynarodowego Funduszu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy

List otwarty na rzecz utworzenia Międzynarodowego Funduszu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy

22 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Europe, a Patient Association started this petition to Do wszystkich wolnych ludzi i wolnych narodów and

Do wszystkich wolnych ludzi i wolnych narodów, wyrosłych i zbudowanych wokół postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, która ma chronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, która wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia:

Informujemy, że w związku z zawetowaniem przez Federację Rosyjską projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zakończenia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę otwieramy inicjatywę na rzecz utworzenia Międzynarodowego Funduszu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy.

Przyłączamy się do stanowiska Pani Lindy Thomas Greenfield, Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ – faktów nie można zawetować. Nie można zawetować skutków kryzysu humanitarnego będącego następstwem działań zbrojnych podjętych przez Federację Rosyjską. Nie sposób zawetować konieczności niezwłocznego udzielenia pomocy humanitarnej ofiarom tych działań. Niemożliwym do zawetowania są i będą skutki destabilizacji społecznej i gospodarczej Europy na lata.

Na tle wyników głosowania podczas 11 Nadzwyczajnej Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podkreślamy raz jeszcze – konieczność przeciwdziałania skutkom kryzysu humanitarnego nie jest objęta kwestią konsensusu politycznego i nie może być postrzegana w kategoriach zwycięstwa lub porażki. Nie można wstrzymać się od głosu w sprawie pomocy humanitarnej.

W swych zamierzeniach odwołujemy się do fundamentalnego celu, który stał się podstawą utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, celu jakim jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a skoro cel ten został zagrożony – powołujemy się na obowiązek udzielenia pomocy Organizacji przez jej Członków i wsparcia wszelkich działań Organizacji podjętych na rzecz łagodzenia i usuwania skutków, jakie dla ludności cywilnej niesie kryzys humanitarny, który rozwija się na Ukrainie (art. 1 i 2 w zw. z art. 56 Karty ONZ). Przez wzgląd na wysłowione wartości:

  1. Dążąc do stworzenia warunków dla udzielenia solidarnego wsparcia przez Państwa Członkowskie działaniom Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z jej celami,
  2. Dostrzegając jednocześnie, że dążenie to obejmuje obszar kompetencji krótko i długookresowych powierzonych przez Państwa Członkowskie zarówno Radzie Bezpieczeństwa, jak również Radzie Gospodarczej i Społecznej Organizacji,
  3. Mając na uwadze także rozmiar, skalę, zróżnicowaną formę oraz powszechny charakter pomocy humanitarnej przekazanej dotychczas Ukrainie przez poszczególnych obywateli wielu Państw Członkowskich, w tym działających na ich terytorium przedsiębiorstw, związków, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów

Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności podjęcia natychmiastowych środków, które  w poszanowaniu celów realizowanych przez ONZ za pośrednictwem jej Agend w pozostałych regionach świata umożliwią mobilizację funduszy na rzecz pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, jej skoordynowanie na najwyższym szczeblu Organizacji i uruchomione bez zakłóceń w oparciu o ustalone priorytety strategiczne ONZ.

Rekomendujemy, aby osiągnięcie tego celu zrealizować w formie Funduszu, o charakterze otwartym i dobrowolnym, który będzie mógł być zasilany w równej mierze z wpłat pochodzących do Członków Organizacji, jak również wpłat przekazywanych od obywateli Państw Członkowskich oraz działających na ich terytorium podmiotów, niezależnie od statusu prawnego tych podmiotów.

Pragnąc zabezpieczyć możliwość osiągnięcia celów Funduszu w perspektywie długookresowej i odpowiedniej do tego celu skali, zwracamy się do każdego z Państw Członkowskich Organizacji indywidualnie o rozważenie możliwości wprowadzenia zwolnień podatkowych dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych, które w przyszłych latach dokonają wpłat na rzecz Funduszu do wysokości 0,01 % osiągniętego przychodu w poprzedzającym wpłatę roku podatkowym.

Działając przy tak nakreślonych zamiarach otwieramy inicjatywę na rzecz utworzenia Międzynarodowego Funduszu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, poddajemy tę inicjatywę pod międzynarodową debatę, zapraszając jednocześnie do jej podpisywania w formie listu otwartego.

  1. Naszą inicjatywę kierujemy na ręce Pana Martina Griffithsa, Podsekretarza Generalnego ds. Humanitarnych i Koordynatora ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych – najwyższego rangą przedstawiciela Organizacji, który podlega bezpośrednio Sekretarzowi Generalnemu ONZ, który kontaktuje ze sobą rządy, organizacje międzynarodowe i pozarządowe w sprawach działań humanitarnych. Wierzymy, że działanie to przyczyni się do zainicjowania debaty wokół naszej inicjatywy na najbardziej odpowiednim dla jej urzeczywistnienia szczeblu.
  2. Naszą inicjatywę w równej mierze kierujemy na ręce Pani Ursuli von der Leyen – Przewodniczącej Komisji Europejskiej, pełni nadziei, że mając na względzie możliwości jakie stwarza art. 214 ust. 1 i 4 TFUE, w zakresie kompetencji Unii do niesienia pomocy, opieki i ochrony ludności Państw nie będących Członkami UE, lecz dotkniętej kryzysem humanitarnym – Przewodnicząca Komisji przychyli się do naszej inicjatywy i podejmie najlepsze w jej ocenie środki, które przyczynią się do zapewnienia warunków instytucjonalnych dla powołania Funduszu, w czasie jaki wymaga tego obecna sytuacja i z uwzględnieniem, że działania podejmowane w tym kierunku przez Pana Martina Griffithsa – Koordynatora ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych mogą być ograniczane przez poszczególnych Członków Organizacji.
  3. W tych okolicznościach naszą inicjatywę kierujemy jednocześnie na ręce Członków Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Przywódców Państw Członkowskich Unii Europejskiej, trwając w przekonaniu, że nie pozostanie ona bez odpowiedzi.

 

Autorzy listu:

- Mirosław Skórka, Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce;

- Yaneer Bar-Yam, Founding President of the New England Complex Systems Institute;

- Marek Chochowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, inicjator;

-  Europe, a Patient Association.

 

22 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!