Brońcie wolności wypowiedzi w Unii Europejskiej #FreeSpeechEU

Petition Closed

Brońcie wolności wypowiedzi w Unii Europejskiej #FreeSpeechEU

This petition had 3,238 supporters

Sandra Müller started this petition to Do członków Parlamentu Europejskiego

Organizacja pozarządowa “Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania” przygotowała projekt statutu, który ma zostać uchwalony przez Parlament Europejski. „Ramowy Statut Promocji Tolerancji w krajach członkowskich UE” ma na celu ograniczenie swobody wypowiedzi w Unii Europejskiej, zdelegalizowanie niewygodnych opinii, reedukację obywateli UE, kontrolowanie mediów, wreszcie stworzenie w naszych społeczeństwach atmosfery strachu i zniewolenia.

Plany te stoją w sprzeczności z wieloma podstawowymi prawami, takimi jak wolność sumienia, wolność wyznania, wolność prasy, swoboda prowadzenia badań naukowych, swoboda twórcza oraz wolność wypowiedzi, zapisanymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.    

My, obywatele Europy nie chcemy totalitarnych państw, w których narzuca się obywatelom określone poglądy i w których będziemy musieli żyć w strachu, że sąsiad złoży na nas donos za wyrażanie krytycznych opinii!  

Nie chcemy Europy, w której nastolatki będą musiały poddawać się reedukacji z powodu żartów na temat feminizmu!


Nie chcemy Europy, w której media podlegają kontroli i cenzurze!

Nie chcemy Europy, w której stawia się przed sądem i karze osoby wyrażające krytyczne poglądy lub zajmujące się działalnością satyryczną!

 

Sygnatariusze niniejszej petycji wzywają członków Parlamentu Europejskiego, członków rządów oraz parlamentarzystów z krajów członkowskich Unii Europejskiej:

1) Powstrzymajcie uchwalenie „Ramowego Statutu Promocji Tolerancji”, o ile będziecie mogli nad nim głosować!

2) Uniemożliwiajcie organom państwowym i ogólnoeuropejskim kontrolowanie i reedukowanie nas obywateli!   

3) Chrońcie swobodę wypowiedzi, która jest podstawą demokracji i rządów prawa!

 

Więcej informacji na temat “ Ramowego Statutu Promocji Tolerancji”:

Szlachetnym (w zamiarze) celem statutu jest ugruntowanie tolerancji wobec grup wyróżnianych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub kulturowe, przynależność religijną, język, tożsamość płciową, orientację seksualną i tym podobne cechy.   

Projekt przewiduje jednak podejmowanie „konkretnych działań” w celu „wyeliminowania” rasizmu, uprzedzeń wobec koloru skóry i pochodzenia etnicznego, nietolerancji religijnej, totalitarnych ideologii, ksenofobii, antysemityzmu, homofobii oraz „antyfeminizmu” (punkt 2e)

“Zniesławianie” którejś z wymienionych grup będzie ścigane prawnie i karane. Zgodnie ze statutem „zniesławianie grupy” ma miejsce również wtedy, kiedy żartujemy sobie na jej temat. Tak więc dowcipy o feministkach albo komiksy zawierające aluzje religijne będą ścigane sądownie. Złamanie postanowień statutu będzie uważane za przestępstwo kwalifikowane (punkt 7). 

W punkcie 3 czytamy:

“Gwarancję tolerancji należy rozumieć nie tylko jako relację pionową (między władzami państwowymi a jednostkami), ale także jako relację poziomą (między poszczególnymi grupami oraz jednostkami). Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie, by nietolerancji nie praktykowano ani w relacjach pionowych, ani poziomych.”

Zgodnie ze statutem władze państwowe będą musiały dopilnować, by “nietolerancja” (w rozumieniu statutu) nie występowała w kontaktach między obywatelami. Krytyczne uwagi czy żarty, na które pozwolimy sobie w obecności innych osób, będą mogły znaleźć swój finał w sądzie.

Organa nadzorujące i reedukacja młodzieży

Kontrolę nad przestrzeganiem statutu ma sprawować utworzona w tym celu “Krajowa Komisja Nadzoru ds. Tolerancji” (punkt 6). Projekt statutu przewiduje, że Komisja będzie mogła nakładać na obywateli sankcje karne. 

Osoby nieletnie, które naruszą zasady tolerancji dopuszczając się „zniesławienia”, będą musiały poddać się przymusowemu programowi rehabilitacji mającemu na celu „wpojenie im kultury tolerancji”. „Edukacja dla tolerancji” ma być przeprowadzana już od dzieciństwa, na wszystkich szczeblach: w szkołach podstawowych i średnich, centrach kształcenia dla dorosłych, w armii, organach ścigania, w sektorze publicznym i w mediach. Zgodnie z punktem 9, radio i telewizja będą zobowiązane poświęcić ustaloną część czasu antenowego na „promowanie atmosfery tolerancji”. Zgodność programu radiowego i telewizyjnego z obowiązującym wszystkie media „Kodeksem etycznym” będzie kontrolowana przez „komisję mediów publicznych, do której będzie można wysyłać zażalenia na pracę massmediów”.

Nasze wolne społeczeństwa są zagrożone

Przyjęcie wspomnianego projektu na szczeblu ogólnoeuropejskim będzie oznaczało koniec swobody wypowiedzi w Europie. Ten statut to frontalny atak na nasze wolne społeczeństwa, na wolność wypowiedzi, wolność prasy, swobodę twórczą i naukową.

Media prawie nie poświęcają uwagi zagrożeniu, jakie stanowi ten statut. Niektóre, na przykład „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”, piszą o potencjalnym niebezpieczeństwie wcielenia go w system legislacyjny poszczególnych krajów i przedstawiają wizję państwa policyjnego. Nie słychać jednak głośnych, masowych protestów przeciwko tym działaniom .      

Wolność łatwo utracić, jeśli się nie stanie w jej obronie. Zadbajmy o to, by europejskie społeczeństwa pozostały miejscami, gdzie ludzie mogą żyć i cieszyć się swobodą, wolni od strachu przed arbitralnymi pomówieniami i represjami ze strony państwa. 

Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi:

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Pełny tekst „Ramowego Statutu Promocji Tolerancji” można przeczytać tutaj. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf

Petition Closed

This petition had 3,238 supporters