#SalvemosCovasVale versus minería

#SalvemosCovasVale versus minería

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas

ADEGA Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza ha iniciado esta petición dirigida a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Xunta de Galiza y

(en español abajo)

POLO ESTUDO E PROTECCIÓN INTEGRAL DAS COVAS DE VALE E A SÚA CONTORNA

As Covas de Vale, situadas no concello lucense de Baralla, están ameazadas por un proxecto mineiro aprobado en 2007 pola Dirección Xeral de Minas da Xunta de Galiza, en conivencia co goberno local. Malia a estar inventariadas no catálogo de bens patrimoniais de Galiza, a tramitación do proxecto mineiro segue o seu curso e, por tanto, as covas tamén seguen en perigo.
Segundo un informe preliminar da Universidade de Santiago de Compostela, as covas detectadas pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) no monte das Labradas da parroquia de Vale (Baralla) e a súa contorna presentan un grande interese cultural e natural, polos seus valores xeolóxicos, pola biodiversidade asociada a este tipo de formacións xeolóxicas e por conter recheos sedimentarios, fundamentais para a reconstrución paleoambiental do Cuaternario galego. Ademais, suxiren a posibilidade de que estas covas conteñan restos de grande valor paleontolóxico e arqueolóxico do Plistoceno (de hai máis de 12.000 anos) e que, incluso, acollan manifestacións artísticas rupestres de antigos asentamentos humanos.
Ademais, ADEGA constatou na contorna natural das covas a presenza de seis hábitats naturais de interese comunitario, polo menos un de interese prioritario, especies de flora calcícolas moi escasas no territorio galego e unha especie vulnerable de morcegos. Tamén detectou evidencias da utilización das covas como lugar de alimentación e nidificación de varias especies de aves protexidas polo ordenamento legal.
Dado o risco ao que poderían estar sometidos todos estes valores, ADEGA lanza a campaña #SalvemosCovasVale. Unha oportunidade para que todas as persoas preocupadas polas preservación do patrimonio común insten á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza a protexer de forma efectiva as Covas de Vale, realizar unha prospección integral destas formacións calcarias e rexeitar novas explotacións mineiras na súa contorna.
Tamén instamos ao Concello de Baralla a protexer as Covas de Vale e a súa contorna natural no Planeamento de Ordenación Municipal.

Para máis información:
http://adega.gal/novas.php?id=803&idioma=gl&sec=8

 

POR EL ESTUDIO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS “COVAS DE VALE” Y DE SU ENTORNO NATURAL

Las “Covas de Vale” (Cuevas de Vale), situadas en el ayuntamiento lucense de Baralla, están amenazadas por un proyecto minero aprobado en 2007 por la Dirección Xeral de Minas de la Xunta de Galicia, en connivencia con el gobierno local. A pesar de estar inventariadas en el catálogo de bienes patrimoniales de Galicia, la tramitación del proyecto minero sigue su curso y, por lo tanto, las Cuevas también siguen en peligro.
Según un informe preliminar de la Universidad de Santiago de Compostela, las cavidades detectadas por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) en el Monte das Labradas, de la parroquia de Vale (Baralla), y su entorno presentan un gran interés cultural y natural, por sus valores geológicos, por la biodiversidad asociada a este tipo de formaciones calcáreas y por contener restos sedimentarios fundamentales para la reconstrucción paleo ambiental del Cuaternario gallego. Además, sugiere la posibilidad de que estas Cuevas contengan restos de gran valor paleontológico y arqueológico del Pleistoceno (de hace más de 12.000 años) y que, incluso, acojan manifestaciones artísticas rupestres de antiguos asentamientos humanos.
Además, la organización ecologista ADEGA ha constatado en el ámbito natural de las Cuevas la presencia de seis hábitats naturales de interés comunitario, cuando menos uno de interés prioritario, especies de flora calcícolas muy escasas en Galicia y una especie vulnerable de murciélago. También se han detectado evidencias de la utilización de las “Covas de Vale” como lugar de alimentación y nidificación de varias especies de aves protegidas por el ordenamiento legal.
Dado el riesgo al que podrían estar sometidos todos estos valores, ADEGA lanza la campaña #SalvemosCovasVale. Una oportunidad para que todas las personas preocupadas por la preservación del Patrimonio Común insten a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia a proteger de forma efectiva las “Covas de Vale”, a realizar una prospección integral de estas formaciones calcáreas y a rechazar nuevos proyectos de explotación minera en su entorno natural.
También instamos al gobierno local de Baralla a que proteja las “Covas de Vale” y su entorno natural en el Planeamiento de Ordenación Municipal.
Para más información:
http://adega.gal/novas.php?id=803&idioma=gl&sec=8

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas