Petición cerrada

QUE O CEIP "MONTEL TOUZET" SE SIGA CHAMANDO "MONTEL TOUZET"

Esta petición ha conseguido 209 firmas


-          O consello escolar decidiu unánimemente cambiar o nombre de MONTEL TOUZET nunha sesión ordinaria celebrada o pasado 30/01/17 e poñerlle CEIP “CIDADE VELLA”. A razón que esgrimen e que é un nombre franquista polo que o cambio pódese facer atendendo a Lei da Memoria Histórica. 

-          O Concello, que apoya o cambio, emitiu un informe favorable ó respecto polo que solo queda esperar á respuesta da Xunta. Ó facerse pública esta resolución, o CEIP podereá usar xa o novo nombre.

-          O actual nombre úsase desde 1.938 e fai honor a 3 irmáns coruñeses que pelearon no lado Nacional e morreron os 3 na Guerra Civil (1.936-1.939).

-          Juan Montel Touzet era Teniente de ingenieros. Morto en 1.936 no frente de Asturias. Si poñedes en Google “juan montel touzet la voz de galicia” vererdes algo máis da súa historia:

“Entre otros proyectos que llevó a cabo en esa época estuvo el de un aparato que tituló Autoalza correctora para la dirección de tiro de ametralladoras contra aviones, cuyas demostraciones se hicieron en Carabanchel”.
“Entre sus actuaciones más importantes destacó la construcción del Puente del Infierno sobre el río Narcea, construido con troncos de árboles en 22 horas y que permitió el paso de todo el material pesado del Ejército”.
“Su entierro en A Coruña fue una gran manifestación de duelo popular, saliendo el féretro a hombros desde el Ayuntamiento”.


-          José e Luis Montel Touzet eran alférez e morreron, tamén na guerra, en 1.937 e 1.938.

-          O artículo 15 da Lei da Memoria Histórica (Lei 52/2007 de 26 de diciembre) di:

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.


1.                              Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

2.                              Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

3.                              El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

4.                              Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.

 -          Posiblemente este cambio sea legal. En todo caso, eu estou en contra por:

 a)      O único que conozo destes Montel Touzet vino en pouco tempo en Internet. En todo caso non vin ningún mal na súa labor máis aló que estar nun bando no que moitos estuveron.

b)      Non son franquista. Creo na Lei e no respeto das minorías, por ejemplo.

c)      Creo que a Historia axúdanos a conocernos e a comprendernos. O seu olvido non nos fai mellores.

d)      Na II República (1.931-1.939) púxose o escudo que podedes ver na entrada principal. É un escudo Republicano que se respetou na Dictadura. Tampouco creo que haxa que quitalo ahora a pesar de non ser España unha República. Está ahí, non fai daño e queda como unha parte da Historia. Creo que pasa o mismo co nombre.

e)      Non vin nunca unha exaltación do fascismo no CEIP “MONTEL TOUZET” por levar este nombre. Faltaría máis.

f)       Creo que esta lei lévanos a un pensamento único. Hai que conocer a historia non negala.

g)      Trátase de RESPETO Á HISTORIA E AS PERSONAS QUE A FIXERON. Solo desto. Repito, non comparto ideas totalitarias.

#monteltouzetsí

 

ACTUALIZACIÓN 04/10/17: Informo que la Xunta aún no tramitó el cambio de nombre tal como me dicen por mail ante mi petición. Aquí mail de fecha 04/10/17:

D. Francisco Puñal,

En relación coa súa consulta, informo que, de conformidade co procedemento do artigo 8 do Regulamento aprobado polo RD 374/1996, do 17 de outubro ( DOG do 21 de outubro), a denominación específica dun CEIP debe aprobala a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por proposta do Consello Escolar do centro con informe favorable do Concello.

O órgano xestor é a Dirección Xeral de Centros Recursos Humanos da Consellería.

Ata o día de hoxe, esta unidade non tramitou o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet de A Coruña
Reciba un cordial saúdo

Carlos Carid Fernández

Servizo de Centros

Traducción:

"En relación con su consulta, informo que, de conformidad con el procedimiento del artículo 8 del Reglamento apropabo por el RD 374/1996, del 17 de octubre ( DOG del 21 de octubre), la denominación específica de un CEIP debe aprobarla la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por propuesta del Consejo Escolar del centro con informe favorable del Ayuntamiento.

El órgano gestor es la Dirección Xeral de Centros Recursos Humanos de la Consellería.

A día de hoy, esta unidad no tramitó el cambio de denominación específica del CEIP Montel Touzet de A Coruña".

 

ACTUALIZACIÓN 09/10/17: Parece que el Ayuntamiento aún no había aprobado el cambio. Ahora sí que solo falta la Xunta.

@ConcelloCoruna

O #PlenoCoruña aproba, por unanimidade, o informe favorable para o cambio de nome do CEIP Montel Touzet polo de CEIP Cidade Vella

 

 

#monteltouzetsí

 Hoy: FRANCISCO cuenta con tu ayuda

FRANCISCO PUÑAL necesita tu ayuda con esta petición «DIRECCIÓN XERAL CENTRO DE RECURSOS HUMANOS DA XUNTA DE GALICIA: QUE O CEIP "MONTEL TOUZET" SE SIGA CHAMANDO "MONTEL TOUZET"». Únete a FRANCISCO y 208 personas que ya han firmado.