STOP Parques eólicos que destrúan aldeas e os seus medios de vida.

STOP Parques eólicos que destrúan aldeas e os seus medios de vida.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Plataforma de Veciños Afectados Eólicos Lalín ha iniciado esta petición dirigida a Dirección General de Política Energética y Minas y

Dende a plataforma de veciños e veciñas afectados polos parques eólicos tivemos coñecemento dunha iniciativa privada para instalar un parque eólico no noso territorio, pertencente á Comarca do Deza, na provincia de Pontevedra. A afectación en Goiás, a nosa parroquia, traduciríase na instalación de 20 aeroxeradores de 200 m de altura e unha liña de alta tensión situados moi preto de aldeas e casas nas que vivimos a veciñanza.

A Comarca do Deza en xeral, e a parroquia de Goiás en particular, é o lugar onde vivimos e onde eliximos vivir, precisamente polo fantástico entorno natural e a riqueza que nos ofrece a moitos niveis. Non estamos só a falar de proxectos de vida, senón tamén de proxectos económicos, de futuro, de ilusións, de apostas claras polo desenvolvemento do noso territorio. Queremos e precisamos continuar sendo un territorio cunha economía agro-gandeira de calidade, seguir recibindo distincións pola excelencia das elaboracións que saen da nosa terra e das nosas granxas. Queremos poder seguir traballando nun rural vivo e sostible e seguir loitando contra o despoboamento que tanto se sinte en moitas zonas rurais do noso país.

Somos conscientes do valor e da necesidade de mudar cara unha enerxía verde e avogamos por ela. Precisamos camiñar cara un desenvolvemento sostible, pero o primeiro punto que debe primar neste desenvolvemento é o respecto á vida, o cal se ve vulnerado neste proxecto de parque, posto que a súa proximidade coas nosas aldeas causarían unha irreparable agresión para o noso territorio e graves danos en diversos ámbitos. De feito, a liña de alta tensión pasa a escasos metros dalgunha casa e algún aeroxerador a poucos centos de metros. É ben coñecido o dano do impacto acústico permanente (moito maior nestes aeroxeradores extra-grandes), o prexuízo da extinción de flora, fauna e bosques de gran valor, a afectación ás augas (algunhas poboacións locais poderían perder o subministro de auga potable) e os riscos para a saúde de ter liñas de alta tensión tan próximas.

Por todo isto, o noso modo de vida veríase afectado negativa e irreparablemente. Nós, os veciños e veciñas de Goiás, queremos seguir vivindo na nosa parroquia. Por iso, mostramos o noso total desacordo e a nosa contundente oposición a este proxecto e a tódolos que puideran vir a continuación, nunha mostra indubidable de compromiso coa nosa parroquia e toda a súa xente.
------------------------------

Desde la plataforma de vecinos y vecinas afectados por los parques eólicos conocimos una iniciativa privada para instalar un parque eólico en nuestro territorio, perteneciente a la Comarca do Deza, en la provincia de Pontevedra. El impacto en Goiás, nuestra parroquia, resultaría en la instalación de 20 aerogeneradores de 200 m de altura y una línea de alta tensión ubicada muy cerca de las aldeas y casas donde vivimos.

La Comarca do Deza en general, y la parroquia de Goiás en particular, es el lugar donde vivimos y donde elegimos vivir, precisamente por el fantástico entorno natural y la riqueza que nos ofrece en múltiples aspectos. No solo hablamos de proyectos de vida, sino también de proyectos económicos, de futuro, de ilusiones y de apuestas claras por el desarrollo de nuestro territorio. Queremos y necesitamos seguir siendo un territorio con una economía agropecuaria de calidad, para seguir recibiendo distinciones por la excelencia de las elaboraciones que salen de nuestra tierra y nuestras granjas. Queremos poder seguir trabajando en una zona rural viva y sostenible y seguir luchando contra la despoblación que tanto se siente en muchas zonas rurales de nuestro país.

Somos conscientes del valor y la necesidad de avanzar hacia la energía verde y abogamos por ella. Necesitamos avanzar hacia el desarrollo sostenible, pero el primer punto que debe primar en este desarrollo es el respeto a la vida, el cual se viola en este proyecto de parque, pues su cercanía a nuestros pueblos provocaría una agresión irreparable a nuestro territorio y graves daños en diversos aspectos. De hecho, la línea de alta tensión pasa a escasos metros de varios hogares y algún aerogenerador a pocos cientos de metros. Son bien conocidos los daños por el impacto del ruido permanente (mucho mayor en estos aerogeneradores extra-grandes), los daños derivados de la extinción de valiosa flora, fauna y bosques, el impacto sobre las aguas (algunas poblaciones locales podrían perder su suministro de agua potable) y los riesgos para la salud de tener tan cerca líneas de voltaje.

Por todo ello, nuestra forma de vida se vería afectada de forma negativa e irreparable. Los vecinos de Goiás queremos seguir viviendo en nuestra parroquia. Por ello, mostramos nuestro total desacuerdo y nuestra fuerte oposición a este proyecto y a todos los que pudieran venir después, en una indudable muestra de compromiso con nuestra parroquia y toda su gente.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas