PROPOSTA ESTUDIANTIL PER LA SITUACIÓ COVID19, A LA DIRECCIÓ EPSEB I DIRECCIÓ UPC

PROPOSTA ESTUDIANTIL PER LA SITUACIÓ COVID19, A LA DIRECCIÓ EPSEB I DIRECCIÓ UPC

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
David Carrillo Baron ha iniciado esta petición dirigida a Inma Rodriguez (Directora EPSEB) y

CARTA A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA EPSEB, EN RELACIÓ A L’ESTAT D’ALARMA I LA SITUACIÓ DE PANDEMIA PRODUÏDA PEL CORONAVIRUS COVID-19.

PROPOSTA ESTUDIANTIL DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL                    - COVID19 -

A l'atenció de la Direcció de l’escola EPSEB, RECTOR UPC, Consell de direcció UPC i Consell de l'Estudiantat de la UPC

Abans de tot, els i les estudiants de l’EPSEB desitgem que tant vosaltres com les vostres famílies i amics gaudiu d’un bon estat de salut.

Els estudiants de l'Escola Politècnica d'Edificació de Barcelona fem arribar aquest escrit per mostrar una situació de sobrecàrrega acadèmica com les dificultats que s'han creat per al desenvolupament de totes les fases acadèmiques per l'Estat d'Alarma decretat a tot l'Estat Espanyol.

ANTECEDENTS D'ACTUALITAT i FETS PROBATORIS:

L'Organització Mundial de la Salut va elevar l'11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.

L'article quart, apartat b), de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc, habilita el Govern per, en l'exercici de les facultats que li atribueix l'article 116.2 de la Constitució, declarar l'estat d'alarma, en tot o part del territori nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la normalitat.

És per això que el Govern Estatal va aprovar acordar el "Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19".

Aquesta aprovació establia un confinament obligatori durant una vigència de 15 dies naturals. Per tant restringint la mobilitat entre elles, la suspensió de les activitats acadèmiques.

Posteriorment s'aprova el "Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ".

Aprovada la pròrroga, s'estableix una situació encara més restrictiva en el confinament obligatori.

El dia 12 de març de 2020, la UPC va suspendre la seva activitat lectiva presencial per als 15 dies vinents a partir de les indicacions de Govern de la Generalitat de Catalunya. La suspensió és prorrogable en funció de la situació d'emergència de salut pública i de les indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya.

La suspensió de les activitats lectives presencials està acompanyada d'una sèrie de mesures extraordinàries dirigides a minimitzar les  conseqüències  d'aquesta  situació  sobre  el  desenvolupament del curs acadèmic. Afecta classes, aules d'estudis, aules informàtiques, biblioteques i espais similars de la Universitat.

Totes aquestes mesures són mesures adoptades per una situació excepcional i es desconeix la fi dels límits restrictius decretats.

Per això, el col·lectiu d'estudiants hem decidit recollir una sèrie de preocupacions que s'acumulen en el dia a dia i que presentem com fets als quals volem demanar mesures proporcionals per promoure una docència adequada als moments excepcionals que tots estem vivint.

Tenint en compte que es desconeix la finalització de l'Estat d'Alarma i que està afectant la continuïtat acadèmica per primera vegada en l'era de la democràcia, s'exposen les següents situacions:

- En primer lloc, és important tenir en compte que som coneixedors dels esforços que estan realitzant la majoria dels professors i de la Direcció per a poder continuar amb el curs acadèmic. L'objectiu d'aquest escrit és exposar la situació tan complicada que estem vivint en l'àmbit logístic i sobretot, i més important, en l'àmbit psicològic i emocional dels alumnes, de manera que com a persones, podem trobar solucions davant aquesta situació de crisi sanitària que ens està afectant a tots els col·lectius d'aquesta escola i a la societat en general. És per això que a continuació s'exposen la gran multitud de situacions personals dels alumnes que estan evidentment afectant al rendiment acadèmic i són les següents:

-Alumnes que poden estar infectats amb el COVID-19. Tant estat lleu com en algun cas que podria ser fins i tot arribar a ser greu.

-Alumnes que es troben malament i que no saben si tenen COVID-19 perquè ningú els ha pogut realitzar les proves oportunes, ja que hi ha una saturació del sistema sanitari tant telefònica com presencialment.

-Alumnes que poden tenir familiars i/o amics en estat greu a l'hospital, on és impossible que els puguin visitar amb el greuge que això comporta.

-Alumnes que estan a càrrec de familiars considerats com a població de risc i les tasques que això comporta.

-Alumnes a càrrec de fills que estan a casa degut a la suspensió de les classes on això comporta una càrrega extra familiar.

-Alumnes que treballen en empreses dedicades als serveis essencials i que ara tenen més feina que mai.

-Alumnes que per la situació actual han patit o patiran un acomiadament de l’empresa on treballen i alumnes, que treballen per compte pròpia, que han disminuït les feines remunerades i com a conseqüència ha afectat als seu ingressos.

-Alumnes que viuen sols i que no tenen contacte directe amb la família ni amics.

A totes aquestes situacions, se'ls hi ha d'afegir la impossibilitat de sortir de casa i a més que no podem veure a tots aquells amics i familiars que tan costat ens fan en moments durs i difícils. És per totes aquestes circumstàncies tan adverses que estem patint, tant els alumnes com els professors, és inevitable que estiguem afectats psicològicament i per tant que l'estat emocional no sigui l'òptim per a seguir el curs acadèmic amb el mateix ritme que s'ha seguit fins ara, com si no estiguéssim en aquesta situació de crisi sanitària. Considerem que no és exagerar sinó una realitat, que en aquesta situació tan crítica és d'humà que l'objectiu vital d'aquesta situació sigui mantenir-nos sans i cuidar a la gent que estimem, de manera que els propòsits personals ara mateix disten força dels propòsits acadèmics. Tot i així estem fent l'esforç d’adaptar-nos a aquesta situació que canvia constantment amb la incertesa que això comporta, i intentant seguir amb el curs per no perdre tot allò que ens hem estat guanyant i treballant any rere any en aquesta universitat.

Després d'exposar la multitud de casos i circumstàncies adverses que estem patint els alumnes en major o menor grau, però en tots els casos molt negatives i lluny de les que estàvem vivint dies enrere, hi ha una altra circumstància que s'hi suma i ho empitjora encara més. Aquest, és el sistema de classes no presencials que s'ha adoptat aquestes últimes setmanes. Creiem que és important que des de gran part del col·lectiu d'alumnes es posi de manifest les dificultats i problemes que n'estem trobant amb aquest sistema d'avaluació i són els següents:

-  La majoria de les assignatures s'estan impartint de forma virtual, segons les eines i recursos del que disposa el professor, s'està tirant endavant l'assignatura seguint el mateix ritme normal del curs, mantenint el seu calendari normal d'entrega de pràctiques i treballs com si estiguéssim fent classes presencials, sense tenir en compte la situació de crisi sanitària que alhora també és social, ni tenint en compte la dificultat que presenta seguir les classes d'aquesta manera. Ja que estem tenint una càrrega de feina superior a la que tindríem si anéssim a classe, ja que no només de seguir el ritme establert en condicions normals, se'ns suma que estem donant classes mitjançant eines d'informàtica, àudios i transparències, que per molt bona voluntat que tinguin els professors no és comparable a les classes presencials. Les classes presencials, que són les pròpies de la docència acadèmica de la universitat, s'han substituït per classes virtuals reduint amb escreix les hores d'impartició, de manera que en poc temps se'ns dona una quantitat de matèria que creiem, que és impossible d’assimilar amb la conseqüència que posteriorment se'ns gira una quantitat de feina que requereix més de temps de l’establert, com si fos, un model autodidacta, intentant assimilar per el nostre compte tot allò que s'ha explicat. A tot això s’afegeix que les correccions de les activitats docents també es dificulten perquè, encara que els professors estiguin disposats a resoldre dubtes, en el millor dels casos es pot realitzar per videoconferència i en el pitjor dels casos per correu electrònic, però en cap cas és el mateix que fer-ho presencialment. De manera que tot això està complicant el nostre aprenentatge i requereix més hores que anant a classe.

-En altres casos, als alumnes se'ls hi estan enviant correus electrònics indicant quines pràctiques han de fer, sense saber com fer-les, ja que l'únic que es penja a la plataforma virtual és l'enunciat de les pràctiques, una curta explicació i les seves resolucions, però que en cap cas son suficients per a resoldre- correctament sense l’explicació pertinent del professor. Per tant, és un altre motiu per el qual es torna a complicar l'aprenentatge amb aquest sistema virtual. És important, deixar clar, que no és una queixa cap al professor sinó que pensem i creiem, que la majoria de les assignatures d'aquest grau és difícilment ser portades per sistemes virtuals.

- Cada setmana estem rebent correus dels coordinadors o professors de les assignatures donant-nos feina i canviant els calendaris d'entregues a mesura que les circumstàncies de la crisi van canviant. De manera que cada setmana quan rebem un correu ja no sabem que ens podem trobar i la incertesa crea molta angoixa.

-  Els alumnes ens sentim com que no es tenen en compte, que més enllà de la universitat existeixen altres obligacions, que existien també quan les classes eren presencials

-  Altres assignatures han posposat els exàmens, ja que, la setmana reservada pels parcials es va anul·lar. Però tot i així, es realitzaran i s’han realitzat de forma no presencial. Tot i que en el millor dels casos hagin indicat les dates d'aquests exàmens, encara desconeixem com es realitzaran, ni si tindrem les garanties suficients per a poder-los realitzar. Ja que proposar un dia i una hora concreta d'examen, en aquest estat d'alarma constantment canviant, ens poden sorgir problemes de força major en aquell moment que difícilment seran justificables. Com per exemple: la interrupció del subministrament elèctric, interrupció de la connexió d'internet, se'ns espatlla l'ordinador, o estem malalts sense poder provar que estem afectats pel COVID-19 a causa de la impossibilitat de què ens puguin realitzar una prova. Tots aquests són problemes que fàcilment poden sorgir i que difícilment puguin ser justificables. Per tant, és important tenir en compte que a més dels nervis normals que sorgeixen davant d'un examen, se'ns puguin afegir aquests i per tant, se'ns treu l'oportunitat de fer un examen en les condicions òptimes que serien necessàries per fer-los.

- A més, de tots aquests problemes indicats fins ara, no podem obviar aquell col·lectiu d'estudiants que per dificultats econòmiques no puguin accedir a totes les eines informàtiques necessàries per a seguir el curs de forma virtual. És important indicar que tot el col·lectiu de l'estudiant ens vàrem matricular abans o després en un grau d'impartició totalment presencial i en cap cas en un grau d'impartició virtual. Per tant, tot i els esforços de canviar el sistema presencial al virtual, s'ha fet de manera accelerada i sense la garantia que s'estigui produint d'una manera justa i adequada als continguts d'aquest grau. Ja que pensem que un grau com aquest difícilment es podria realitzar de forma virtual.

- No ens podem oblidar que a més, aquesta situació excepcional i complicada que estem vivint tots, s'està produint en un quadrimestre crucial, ja que una bona part dels alumnes s’han vist forçats a matricular-se d’un gran volum de crèdits per evitar que la modificació del pla d'estudis els hi perjudiqui . Per evitar així, la pèrdua de crèdits i conseqüentment de diners i més temps. Per tant, si degut aquesta situació i aquest canvi de sistema de seguiment docent, passant de forma presencial a virtual, ens dificulta en excés el seguiment del ritme del curs pot acabar provocant suspendre assignatures i tot l'esforç que han estat fent per poder acabar aquest any el grau, serà inútil.

-  Que hi ha alumnes, que s'han matriculat i han abonat els crèdits corresponents al Projecte Final de Grau.

-    Que tal com s’ha indicat a la web de l’Escola, la convocatòria del PFG d’ abril/maig s’aplaça previsiblement per juny/juliol sense perdre en cap cas la pèrdua de pagament de taxes ni de matrícula. En aquest cas, s’ha de tenir en compte que l’alumne perd una convocatòria i defensa, ja que la següent presentació i defensa, era el juny/juliol. A més, tot i que és previsible i, que pot continuar el confinament obligatori, s’ha de tenir en compte que molts treballs necessiten desenvolupar-se al carrer a més de la necessitat d'obtenir materials i eines per poder realitzar-lo. Aquest confinament , que pot ser proper el seu final a la propera convocatòria, pot dificultar la seva realització. Molts alumnes necessiten desenvolupar els seus projectes més enllà del "teletreball" i dificulta i complica en escreix poder realitzar aquests projectes en una situació en condicions de proporcionalitat i d'igualtat davant d’altres quadrimestres. Aquesta dificultat s'està produint tant als projectes de tipus pràcticum com als altres projectes.

Per tant, totes aquestes dificultats acadèmiques que hem exposat anteriorment juntament amb l'estat emocionalment negatiu i complicat que estem vivint, ens està provocant molta angoixa i preocupació, i en el pitjor dels casos insomni, cansament i depressió. És per tots aquests motius que creiem necessari enviar aquesta carta a la direcció de l’escola amb les propostes que es descriuran a continuació:

És per això que PROPOSEM :

1-     Que es disminueixi la càrrega de feina acadèmica en concordança a la situació que estem vivint.

2-       Que en el cas que aquesta disminució de càrrega de feina no sigui una mesura suficient per aquells alumnes que la seva situació és límit, es posposi un quadrimestre més la modificació del pla d'estudis perquè puguin seguir el curs amb aquelles assignatures que els hi ha estat impossible acabar.

3-     Per a aquells alumnes matriculats amb els crèdits per realitzar i presentar el Projecte Final de Grau, i que tal com s’ha indicat a la web de l’Escola, la convocatòria abril/maig s’aplaça previsiblement per juny/juliol sense perdre en cap cas la pèrdua de pagament de taxes ni de matrícula. En aquest cas, s’ha de tenir en compte que l’alumne perd una convocatòria i defensa ja que la següent era el juny/juliol. A més, tot i que és previsible i, que pot continuar el confinament obligatori, s’ha de tenir en compte que molts treballs necessiten desenvolupar-se al carrer a més de la necessitat d'obtenir materials i eines per poder realitzar-lo. Aquest confinament , que pot ser proper el seu final a la propera convocatòria, pot dificultar la seva realització. Per tant es proposa que les defenses i presentació del Projecte de Final de Grau es prorroguin dins el primer quadrimestre del curs 2020-2021, sense cap càrrega de despeses, ni nova matriculació.

4-     Que els exàmens finals tinguin un percentatge menor degut a la situació actual.

5-     Que els terminis d’entrega siguin el suficientment amplis per a que es puguin seguir les assignatures ja que el nostre treball es doble.

6-     Que es respectin els horaris de classe de cada assignatura.

7-     Que es gravin les classes impartides de forma virtual.

8-     Que es milloren les explicacions virtuals per què siguin fàcils d’entendre

9-     Demanem una resposta ràpida i urgent sobre aquestes propostes i altres consideracions que s’hagin tingut en compte com altres que puguin sorgir. Que aquesta resposta a les propostes, siguin enviada a tota la comunitat estudiantil.

10- Que els alumnes puguin anar a la “repesca” sense necessitat de tenir una nota mitjana. Ja que podrien existir casos de no poder continuar amb l’avaluació continua.

11- - Que en l'execució de possibles exàmens que en la docència presencial seria d'una quantitat d'hores, es mantingui el temps per igual en els exàmens virtuals i, que a més, afegir un temps prudencial suficient per penjar l'examen tenint en compte l'aparició de possibles problemes tècnics.

12- Preguem,si us plau, a la Direcció de l’escola que tinguin per consideradesles propostesi que entre tots puguem arribar a acords, que millor s’adaptin a poder desenvolupar-les en les millors condicions de proporcionalitat i d’igualtat, tenint en compte la situació creada per l’Estat d’Alarma i la PANDEMIA Mundial del Coronavirus COVID19

Volem mostrar que a més de la càrrega acadèmica que patim, s'hi suma la càrrega emocional i psicològica d'estar tancats amb uns límits afegint, que molts podem tenir casos de persones desafortunadament relacionades amb afectats directes, el pes creix i no facilita un bon desenvolupament. Per això pensem que entre la direcció de l'escola i del rectorat de la UPC, i han de reconsiderar mesures urgents per alleugerar la càrrega acadèmica davant els seus estudiants.

Perquè així consti signem:

Delegació Estudiants EPSEB

Representant de l'escola EPSEB davant del Rectorat UPC

Comunitat d’estudiants de l’EPSEB

 

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas