Despite the ongoing war, its main ideologists are still not under sanctions!

Despite the ongoing war, its main ideologists are still not under sanctions!

18 людей подписали. Следующая цель: 25
Grigory Zlotov создал(а) эту петицию, адресованную Marco Rubio (Senator) и

Urgently impose sanctions against the deputy of the State Duma of the Russian Federation, Deputy Chairman of the Defense Committee, Dmitry Sablin and his family!

The latest sanctions lists included only those deputies of the State Duma of the Russian Federation who voted for the recognition of the so-called Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. So, one of the main ideologists of the war, known for his odious pro-Russian position, the “main patriot” of Russia, and in fact the most typical corrupt official and raider with a dubious reputation even in Russia, Dmitry Sablin, was not included in the lists.

A retired officer and de facto criminal who blindly believes that all power comes from God, Sablin is known for his anti-color revolution and Maidan rhetoric (whatever that means). In 2015, he became one of the founders of the Anti-Maidan movement, whose goal is to “prevent Maidan in Russia.” Sablin's supporters are calling to smash the "fifth column", to defend themselves against the opposition with weapons in their hands and have been seen more than once during the dispersal of opposition rallies.

The organization “Combat Brotherhood” controlled by Sablin also managed to “become famous”, involving young people in raider seizures and various political provocations. It is noteworthy that the organization is funded by the state - in 2018 and 2019, the "Combat Brotherhood" received subsidies from the Ministry of Labor in the amount of 425 million rubles, and its members are veterans of military operations in Syria and Donbass. The role of youth in the “Combat Brotherhood” was usually used to create extras at any events, protect some people and as street fighters. If necessary, young people were armed with knives and traumatic weapons.

Sablin, in collaboration with his State Duma comrade Maxim Grigoriev, published the book Ordinary Fascism: Ukrainian War Crimes and Violations of Human Rights (2017-2020). Now the deputy is establishing “official” ties with the “parliaments” of the DPR and LPR, he came to the occupied Mariupol. He openly and cynically declares his position, calling all those who disagree with the occupation of Ukrainians Nazis, while Russian mobile crematoria burn the corpses of civilians in Mariupol to prevent the publicity of Russian war crimes, as in Bucha.  At the same time, he, like any Putin patriot, likes to relax in European countries, in his case in Greece and Montenegro, where his family may have real estate. The other day it was established that he owns a luxury yacht Bacchus Alla from Sovereign Yachts worth more than 1 billion rubles, named after his wife.

We call on the European and American authorities at the official level to raise the issue of imposing sanctions against him, his business and his family for actively supporting the war. Sablin and his family bear full responsibility for supporting actions that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The civilized world cannot treat the issue of imposing sanctions as a formality!

==========

Терміново введіть санкції проти депутата Державної Думи РФ, заступника голови Комітету з оборони, Дмитра Сабліна та його сім'ї!

В останні списки санкцій потрапили лише депутати Державної Думи РФ, які голосували за визнання так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Так, один із головних ідеологів війни, відомий своєю одіозною проросійською позицією, "головний патріот" Росії, а за фактом типовий корупціонер і рейдер Дмитро Саблін, який і в Росії має сумнівну репутацію, не потрапив до списків.

Відставний офіцер і де-факто злочинець, який сліпо вірить у те, що вся влада від Бога, Саблін відомий своєю риторикою проти «кольорових революцій» і «майданів» (хоч би що під цим малося на увазі). У 2015 році він стає одним із засновників руху "Антимайдан", мета якого – "не допустити "Майдан" у Росії". Прибічники Сабліна закликають громити "п'яту колону", захищатись від опозиції зі зброєю в руках і неодноразово відзначалися під час розгонів опозиційних мітингів.

Встигла "прославитися" і підконтрольна Сабліну організація "Бойове братерство", яка втягує молодь у рейдерські захоплення та різні політичні провокації. Примітно, що організація фінансується за рахунок держави – у 2018 та 2019 роках "Бойове братство" отримало від Міністерства праці субсидії у розмірі 425 мільйонів рублів, а її члени є ветеранами бойових дій у Сирії та Донбасі. 2020 року організація розраховувала виручити з державного бюджету ще 141 мільйон рублів. Роль молоді в "Бойовому братстві" зазвичай використовувалася для створення масовки на будь-яких заходах, охороні деяких персон та як вуличних бойовиків. При необхідності молоді люди були озброєні ножами та травматичною зброєю.

У Сабліна у співавторстві з його товаришем за Державною Думою Максимом Григор'євим вийшла книга "Звичайний фашизм: українські військові злочини та порушення прав людини (2017-2020)". Наразі депутат встановлює "офіційні" зв'язки з "парламентами" ДНР та ЛНР, приїхав до окупованого Маріуполя. Він відкрито і цинічно заявляє про свою позицію, називає всіх виступаючих проти окупації звичайних українців та українських військових нацистами, тоді як російські мобільні крематорії спалюють трупи мирних жителів Маріуполя, щоб не допустити розголосу російських військових злочинів, як у Бучі. При цьому він, як і будь-який путінський патріот, любить відпочивати в країнах Європи, у його випадку, у Греції та Чорногорії, де його сім'я може мати нерухомість. Днями було встановлено, що люксова яхта Bacchus Alla від Sovereign Yachts вартістю понад 1 мільярд рублів, названа на честь його дружини, належить йому.

Закликаємо європейську та американську владу на офіційному рівні порушити питання про введення санкцій проти нього, його бізнесу та його сім'ї за активну підтримку війни. Саблін та його сім'я несуть повну відповідальність за підтримку дій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Цивілізований світ не може ставитись до питання про введення санкцій як до формальності!

==========

Срочно введите санкции против депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя Комитета по обороне, Дмитрия Саблина и его семьи!

В последние санкционные списки попали только те депутаты Государственной Думы РФ, которые голосовали за признание так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Так, один из главных идеологов войны, известный своей одиозной пророссийской позицией, "главный патриот" России, а по факту самый типичный коррупционер и рейдер, Дмитрий Саблин, который и в России имеет сомнительную репутацию, не попал в списки.

Офицер в отставке и де-факто преступник, слепо верящий, что вся власть от Бога, Саблин известен своей риторикой, направленной против "цветных революций" и "майданов" (что бы под этим не имелось ввиду). В 2015 году он становится одним из учредителей движения "Антимайдан", цель которого - "не допустить "Майдан" в России". Сторонники Саблина призывают громить "пятую колонну", защищаться от оппозиции с оружием в руках, были замечены не один раз при разгоне оппозиционных митингов.

Успела "прославиться" и подконтрольная Саблину организация "Боевое братство", вовлекающая молодёжь в рейдерские захваты и различные политические провокации. Примечательно, что организация финансируется за счёт государства - в 2018 и 2019 годах "Боевое братство" получило от Министерства труда субсидии в размере 425 миллионов рублей, а её члены являются ветеранами боевых действий в Сирии и Донбассе. В 2020 году организация рассчитывала получить из государственного бюджета ещё 141 миллион рублей. Роль молодёжи в "Боевом братстве" обычно использовалась для создания массовки на каких-либо мероприятиях, охране некоторых персон и в качестве уличных боевиков. При необходимости молодые люди были вооружены ножами и травматическим оружием.

У Саблина в соавторстве с его товарищем по Государственной Думе Максимом Григорьевым вышла книга "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)". Сейчас депутат устанавливает "официальные" связи с "парламентами" ДНР и ЛНР, приехал в оккупированный Мариуполь. Он открыто и цинично заявляет о своей позиции, называет всех выступающих против оккупации обычных украинцев и украинских военных нацистами, в то время пока российские мобильные крематории сжигают трупы мирных жителей Мариуполя, чтобы не допустить огласки российских военных преступлений, как в Буче. При этом он, как и любой лживый путинский патриот, любит отдыхать в странах Европы, в его случае в Греции и Черногории, где у его семьи может быть недвижимость. На днях было установлено, что люксовая яхта Bacchus Alla от Sovereign Yachts стоимостью более 1 миллиарда рублей, названная в честь его жены, принадлежит ему.

Призываем европейские и американские власти на официальном уровне поднять вопрос о введении санкций против него, его бизнеса и его семьи за активную поддержку войны. Саблин и его семья несут полную ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Цивилизованному миру нельзя относиться к вопросу введения санкций с точки зрения формальности!

18 людей подписали. Следующая цель: 25