Mantenim a la Clara Selva a les aules de la UAB | Mantengamos a Clara Selva en las aulas

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


A la Clara

SE LI HA COMUNICAT QUE ELS SEUS SERVEIS JA NO SERAN NECESSARIS PER AL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  PER AL PROPER CURS ACADÈMIC.

La Clara és la meva tutora de Treball de Final de Grau i també de Pràctiques Externes. I ho és perquè la vaig triar d’entre tots els professors que he tingut al llarg de la carrera a partir d’unes conferències i d’unes substitucions que va fer en el meu grup de pràctiques a Psicologia de les Organitzacions. No va ser un miratge la primera impressió: professora ben preparada, entusiasta i excel·lent catalitzadora d’oportunitats educatives/formatives. Com a tutora a més he pogut comprovar la seva capacitat de treball enorme i una implicació sense límits.

He rebut aquesta informació durant la meva estada a Tilburg (Holanda) i he passat de la incomprensió i la paràlisi a l’acció: per ella i per la UAB.  Perquè sincerament penso, que no comptar amb la Clara va en detriment de la qualitat docent que la UAB té per bandera.

Què aporta la Clara?

Clara Selva Olid, de 33 anys, Investigadora Post-doctoral del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

-        Va veure premiada amb la menció de premi extraordinari la seva tesi doctoral.

-        Imparteix docència tant al Grau de Psicologia com en el Màster Oficial de Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions.

-        Exerceix de Vice-degana de Pràctiques i d’Estudiants.

-        Porta 10 anys de trajectòria prolífica en projectes d’investigació.

-        És dels professors que són capaços de treure el millor de cada alumne/a i enriquir amb el seus coneixements.

-        Es compromet amb els seus i les seves alumnes inoculant-los l’entusiasme per la feina ben feta que ella professa.

Si la UAB rectifica la seva decisió, què hi pot guanyar?

-        Millora d’indicadors de qualitat que figuren al web de la UAB: Del 2016 al 17 hi ha hagut un descens en la docència  de les HIDA impartides per Doctors del 75% al 72%. La Clara és Doctora amb menció de Premi Extraordinari. A aquest índex la Clara hi aporta quantitat i qualitat.

-        Reducció de la desafecció dels estudiants: La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent del professorat i de les assignatures com a eina per a conèixer el grau de satisfacció dels estudiants com a mesura per introduir els ajustos necessaris per tal que responguin a les expectatives d’aprenentatge. Tot i les facilitats donades per la UAB (accés online, avís per e-mail...) les dades que figuren al web reflecteixen una preocupant desafecció: d’un 90% de participació el 2010 a un 11% el 2013 (no consten dades posteriors) on la qualificació mitjana sobre 4 passa del 3.18 al 2.94. Com en política, la desafecció ve de no tenir un feed-back adequat. La Clara ha estat la professora més votada, amb diferència, per figurar a l’orla d’enguany. No prescindir dels seus serveis ajudaria a reduir aquesta desafecció.

-        Augment de credibilitat de cara als estudiants: Són molts els estudiants que s’han decebut al llarg dels estudis de Grau respecte a les expectatives generades per la informació rebuda inicialment. Un dels aspectes importants més enllà de la idoneïtat del currículum ha estat la qualitat/idoneïtat de la docència. Seguir comptant amb la Clara per a la docència, professora que no ha decebut a ningú, al contrari, que ha ofert una qualitat superior a l’esperada ajudaria a millorar aquesta credibilitat.

-        Millorar l’avaluació de l’activitat docent: La situació que es dóna amb la Clara deixa en evidència un sistema d’avaluació amb aspectes prou ambigus i genèrics que no permeten detectar persones excel·lents que un sistema eficient i sostenible no pot deixar escapar. Caldria aproximar-se a altres models molt més complerts seguits per universitats d’arreu del món i millor posicionades en el rànquing universitari.

-        Millorar la imatge: Sembla fàcil deduir que la UAB ha comptat amb els serveis de la Clara mentre els ha estat prestant en precari i quan ha arribat el moment de donar-li una estabilitat laboral s’imposen els criteris econòmics enfront dels mèrits. Possiblement l’escenari de les retallades hi ha ajudat. Però deixar escapar un talent amb 33 anys i dona després de 10 anys de serveis profitosos per a la universitat queda lluny del que és desitjable en una institució socialment responsable.

 

Firma aquesta petició, per a que la UAB rectifiqui: CLARA, ET VOLEM A LES AULES!

Si no firmes, l’any vinent no et queixis quan vagis a classe i pensis que el viatge fins a la Facultat no ha valgut la pena... serà perquè la Clara ja no hi és. ARA POTS EVITAR-HO. FIRMA i comparteix aquesta petició.

_________________________________________________________________

A Clara

SE LE HA COMUNICADO QUE SUS SERVICIOS YA NO SERÁN NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO.

Clara es mi tutora del Trabajo de Fin de Grado y también de Prácticas Externas. Y lo es porque la elegí de entre todos los profesores que he tenido a lo largo de la carrera a partir de unas conferencias y de unas sustituciones que hizo en mi grupo de prácticas en Psicología de las Organizaciones. No fue un espejismo la primera impresión: profesora bien preparada, entusiasta y excelente catalizadora de oportunidades educativas/formativas. Como tutora además he podido comprobar su capacidad de trabajo enorme y una implicación sin límites.

He recibido esta información durante mi estancia en Tilburgo (Holanda), y he pasado de la incomprensión y la parálisis a la acción: por ella y por la UAB. Porque sinceramente pienso, que no contar con Clara va en detrimento de la calidad docente que la UAB tiene por bandera.

¿Qué aporta Clara?

Clara Selva Olid, de 33 años, Investigadora Post-doctoral del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.

-        Vio premiada con la mención de premio extraordinario su tesis doctoral.

-        Imparte docencia tanto en el Grado de Psicología como en el Máster Oficial de Gestión de los Recursos Humanos en las Organizaciones.

-        Ejerce de Vicedecana de Prácticas y de Estudiantes.

-        Lleva 10 años de trayectoria prolífica en proyectos de investigación.

-        Es de los profesores que son capaces de sacar lo mejor de cada alumno/a y enriquecer con sus conocimientos.

-        Se compromete con sus alumnos/as inoculándoles el entusiasmo por el trabajo bien hecho que ella profesa.

Si la UAB rectifica su decisión, ¿qué puede ganar?

-        Mejora de indicadores de calidad que figuran en la página web de la UAB: Del 2016 al 17 ha habido un descenso en la docencia de las HIDA impartidas por Doctores del 75% al 72%. Clara es Doctora con mención de Premio Extraordinario. A este índice, Clara aporta cantidad y calidad.

-        Reducción de la desafección de los estudiantes: La UAB anima a sus estudiantes y titulados a responder encuestas de evaluación de la actuación docente del profesorado y de las asignaturas como herramienta para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes como medida para introducir los ajustes necesarios para que respondan a las expectativas de aprendizaje. A pesar de las facilidades dadas por la UAB (acceso online, aviso por e-mail…) los datos que figuran en la página web reflejan una preocupante desafección: de un 90% de participación el 2010 a un 11% el 2013 (no constan datos posteriores), donde la calificación media sobre 4 pasa del 3.18 al 2.94. Como en política, la desafección viene de no tener un feedback adecuado. Clara ha sido la profesora más votada, con diferencia, para figurar en la orla de este año. No prescindir de sus servicios ayudaría a reducir esta desafección.

-        Aumento de la credibilidad de cara a los estudiantes: Son muchos los estudiantes que se han decepcionado al largo de los estudios de Grado respecto a las expectativas generadas por la información recibida inicialmente. Uno de los aspectos importantes más allá de la idoneidad del currículum ha sido la calidad/idoneidad de la docencia. Seguir contando con Clara para la docencia, profesora que no ha decepcionado nunca a nadie, al contrario, que ha ofrecido una calidad superior a la esperada, ayudaría a mejorar esta credibilidad.

-        Mejorar la evaluación de la actividad docente: La situación que se da con Clara deja en evidencia un sistema de evaluación con aspectos bastante ambiguos y genéricos que no permiten detectar personas excelentes que un sistema eficiente y sostenible no puede dejar escapar. Haría falta aproximarse a otros modelos mucho más completos seguidos por universidades de todo el mundo y mejor posicionadas en el ránquing universitario.

-        Mejorar la imagen: Parece fácil deducir que la UAB ha contado con los servicios de Clara mientras ha estado prestando en precario y cuando ha llegado el momento de darle una estabilidad laboral se imponen criterios económicos frente a los méritos. Posiblemente el escenario de los recortes ha ayudado. Pero dejar escapar un talento con 33 años y mujer después de 10 años de servicios provechosos para la universidad queda lejos de lo que es deseable en una institución socialmente responsable.

 

Firma esta petición, para que la UAB rectifique: CLARA, ¡TE QUEREMOS EN LAS AULAS!

Si no firmas, el año que viene no te quejes cuando vayas a clase y pienses que el viaje hasta la Facultad no ha valido la pena… será porque Clara ya no está. AHORA PUEDES EVITARLO. FIRMA y comparte esta petición.


¿Quieres compartir esta petición?