Petición cerrada

Los niños con altas capacidades también necesitan ayuda!

Esta petición ha conseguido 92 firmas


Soy madre de un niño de ocho años que fue diagnosticado como <<precoz>>  a los tres y como <<altas capacidades con perfil de superdotación>>a  a los seis. A muchos de vosotros quizás os sorprenda que inicie una petición para pedir ayuda para este colectivo, pero os aseguro que la necesitan. Los niños con altas capacidades maduran a un ritmo diferente del resto de sus compañeros y saben que son diferentes de la mayoría desde muy pequeños, hecho que les provoca un conflicto interno. Hablan mejor, entienden más cosas, se apasionan por las matemáticas, aprenden muy rápido… Cada uno es distinto, pero todos comparten un hecho: saben que hay algo extraño en ellos que les hace diferente de sus compañeros de clase. Cuando no son atendidos debidamente, muchos de ellos acaban derivando en fracaso escolar.

 Nuestro sistema educativo actual no  contempla como oficial el diagnóstico de altas capacidades hasta que la persona no cumple los doce años. Sin embargo, se permiten las aceleraciones (salto de curso) incluso en la educación infantil. ¿En qué quedamos, entonces? Se reconoce que un/a niño/a  tiene una inteligencia superior a la media desde que son pequeños pero este hecho no es oficial a la hora de pedir que se le considere un alumno con Necesidades Educativas Específicas (NEE). Absurdo, ¿no?

 Este tipo de alumnos necesita un apoyo psicológico y otro académico. No se trata de crear escuelas específicas para ellos, sino integrarlos en un centro que contemple sus necesidades y las atienda como es debido, con profesionales debidamente cualificados.

 En 2013, la Generalitat de Catalunya publicó un decreto de medidas de atención al alumnado diagnosticado con altas capacidades que a la práctica se limitó en editar un folleto que explicaba las peculiaridades del colectivo, cómo detectarlo y cómo atenderlo. Y ya está, se colgaron la medalla y se quedaron más anchos que estrechos. Es un decreto vacío y de difícil aplicación.

 Lo que yo pido es una atención real dentro de los centros escolares, de la misma manera que funciona una USEE (Unidad de Soporte de Educación Especial). Los alumnos de esta unidad comparten la mayoría de las asignaturas con el resto de compañeros de su grupo y abandonan el aula para recibir una clases más individualizadas con profesionales debidamente cualificados. Además, tienen el apoyo de psicopedagogos para atender sus necesidades emocionales.  Esto es  exactamente lo que pido para los alumnos con altas capacidades, ¿tan difícil es?

Por favor, ayudadme a conseguir que estos niños dejen de ser invisibles y que reciban la mejor de las atenciones posibles

 

Carta al Departament d’Ensenyament

 Benvolgut/da;

Sóc mare d’un nen de vuit anys que va ser diagnosticat com a precoç als tres anys i com a “altes capacitats amb perfil de superdotació” als sis.

Els nens amb altes capacitats, com bé sabeu,  maduren a un ritme diferent de la resta dels seus companys i saben que són diferents de la majoria des de ben petits, fet que els provoca un conflicte intern. Parlen millor, entenen més coses, s'apassionen per les matemàtiques, aprenen molt ràpid ... Cadascú és diferent, però tots comparteixen un fet: saben que hi ha alguna cosa estranya en ells que els fa diferent dels seus companys de classe. Quan no són atesos degudament, molts d'ells acaben derivant en fracàs escolar. Coma  mare, entendeu que aquest és un fet que m’amoïna.

El nostre sistema educatiu actual no contempla com a oficial el diagnòstic d'altes capacitats fins que la persona no compleix els dotze anys. No obstant això, es permeten les acceleracions  fins i tot en l'educació infantil. En què quedem, doncs? Es reconeix que un / a nen / a té una intel·ligència superior a la mitjana des que són petits però aquest fet no és oficial a l'hora de demanar que estigui considerat un alumne amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Absurd, oi? 

No tenen preferència a l’hora d’escollir un centre educatiu, ni punts al barem oficial... ni, evidentment, ajudes econòmiques per fer extraescolars (com tenen altres col·lectius qualificats com a NEE).

 Aquest tipus d'alumnes necessita un suport psicològic i un altre d'acadèmic. No es tracta de crear escoles específiques per a ells, sinó integrar-los en un centre que contempli les seves necessitats i les atengui com cal, amb professionals degudament qualificats.

Sóc conscient que el 2013 la Generalitat de Catalunya va publicar una resolució  de mesures d'atenció a l'alumnat diagnosticat amb altes capacitats , però a la pràctica també sé que es va limitar a editar un fulletó que explicava les peculiaritats del col·lectiu, com detectar-lo i com atendre’l.

Amb aquets mesura no crec que n’hi hagi prou, ni de lluny.  Després d’aquesta resolució, he parlat amb el Consorci (Inspecció), amb personal del Departament d’Ensenyament i amb l’EAP del barri (qui, per cert, va reconèixer que no hi havia coordinació entre els diferents EAP’s de Barcelona i que estaven mirant d’unificar criteris...). Encara espero una resposta satisfactòria a les  meves demandes.

El que demano és una atenció real dins dels centres escolars, de la mateixa manera que funciona una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial). Els alumnes d'aquesta unitat comparteixen la majoria de matèries amb la resta de companys del seu grup i abandonen l'aula per rebre unes classes més individualitzades amb professionals degudament qualificats o bé tenen suport dins la mateixa aula. A més, tenen el suport de psicopedagogs per atendre les seves necessitats emocionals. Això és exactament el que demano per als alumnes amb altes capacitats, tan difícil és? 

 En Joan Mateu, president del Consell superior d’avaluació, deia fa uns dies que “el coneixement cotitza a la borsa”. Així doncs, per què no aposteu més per aquests valors? Si us plau, deixeu de fer veure que aquest col·lectiu és invisible i apliqueu mesures reals per tal que rebin la millor de les atencions possibles.

 Hoy: laura gonzalez capilla cuenta con tu ayuda

laura gonzalez capilla Gonzalez necesita tu ayuda con esta petición «Departament d'Ensenyament: Los niños con altas capacidades también necesitan ayuda!». Únete a laura gonzalez capilla y 91 personas que ya han firmado.