Regulació i millora de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya ESDAP

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!

Federació d'educació CCOO
Federació d'educació CCOO ha firmado esta petición

Per la regulació i la millora de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya -ESDAP

La manca de normativa vulnera la representativitat i la participació de la comunitat educativa , empitjora les condicions laborals i posa en perill la qualitat d'aquests estudis

L'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP) creada el  2010 compta amb 700 alumnes (als quals se’ls expedeix titulació equivalent a tots els efectes a un grau universitari) i 171 membres del professorat i PAS, repartits en 7 campus arreu de Catalunya. Malgrat això, encara no disposa de normativa de funcionament, d’estructura, d’organització, ni d’òrgans de participació i govern propis d'un centre educatiu d'estudis superiors com el claustre i el consell escolar.

LA ESDAP és l’unic centre que imparteix aquests estudis a preu públic. Mentre en els darrers anys Catalunya s'ha convertit en un mercat de la formació privada del Disseny amb el vistiplau de l'Administració, Barcelona té més escoles privades de disseny que Nova York, la inversió en l'ESDAP en personal, infraestructures i materials ha estat manifestament insuficient.

El professorat de l'ESDAP pertany a un cos de secundària i se li exigeix impartir els plans d’estudis segons els requeriments de l'Agència de Qualificació Universitària (AQU) sense els recursos adequats, compaginant sovint la seva dedicació amb altres plans d'estudi i amb l'horari (19 hores lectives setmanals) i les condicions del professorat de secundària. Aquesta càrrega de treball addicional no està retribuïda ni reconeguda i afecta a la qualitat de la docència i a les condicions laborals.

Les hores lectives són molt superiors a la d'escoles equivalents a altres comunitats i Escoles Superiors similars a Catalunya, com l'Institut del Teatre on el professorat imparteix 12 hores lectives i té més per la preparació per les classes.

Al mateix temps que en altres comunitats autònomes ja han implementat els “màsters” de disseny i els doctorats, tal com es preveu en la normativa LOE i en l’espai  Bolonya,  d’Ensenyaments Superiors, a Catalunya  aquesta aplicació ni tan sols ha començat i encara aquests estudis estan en procés d’adequació a les exigències de l'Agència de Qualificació Universitària (AQU) de professorat i d'espais.

L'alumnat i els treballadors/es de l'ESDAP han de conviure en els mateixos centres amb les Escoles d'Art del Departament que imparteixen Cicles Formatius, acaparant recursos i atenció del centre.

Per tot això exigim

 

Exigim

·       La regulació orgànica i de funcionament de l'ESDAP per garantir la participació democràtica de la comunitat educativa

·       La negociació per la millora de les condicions laborals del professorat de l'ESDAP

·       Recursos materials i humans per adequar les escoles als estudis superiors

·       Permanència dels Cicles Formatius i de la seva plantilla de professorat a les Escoles d’Art sense que hi hagi cap tancament més.