Erfolg

Freilassung von Bully Charlie !!!

Diese Petition war mit 20.292 Unterstützer*innen erfolgreich!


Charlie wurde von den Behörden zum Tode verurteilt, Charlie soll gerade wegen dem benannten Paragraphen getöten werden, der benannte Paragraph lässt die Hinzuziehung eines Gutachtens zu, der zweite Paragraph nicht .Die Entscheidung v 05.05.2014 traf Københaven West Polizei Egns eine neue Entscheidung über die Tötung des Hundes Charlie, der sich auf Paragraph 6 Nr. 5 beruft. Die Entscheidung vom 5.5.2014 nach &6 stck 2 Nr.4 des Beschlusses des 25. . April 2014 basiert auf einem Irrtum, was die Bezirkspolizei bereut.

Charlie ist heute  am 11.06.2014 nicht getötet worden
Man vertagt die Entscheidung, bis zur Änderung des dänischen Gesetzes am 01.07.2014.Charlie hat einen anderen größeren Hund ins Ohr gebissen und ist aber vorher nie auffällig gewesen also von ihm geht in keinerlei Gefahr aus.

Wir fordern die sofortige Freilassung Charlie`s, in seine Familie um keine Folgeschäden davon zu tragen, ihm geht es in der Internierung überhaupt nicht gut er hat mittlerweile 2 kilo abgenommen und ist vollkommen verwahrlost dort !!!

-------------------------------

Charlie was sentenced to death by the authorities, Charlie will be killed precisely because the named section, designated paragraph allows for the involvement of an expert opinion, the second paragraph does not. Deciding v 5.5.2014 met Københaven West police Egns a new decision on the killing the dog Charlie, who refers to paragraph 6, No. 5. The decision of 05.05.2014 to & 6 pcs 2 of Decision No. 4 of 25. April 2014 is based on a misunderstanding of what the district police looked back. Charlie has not been killed on 06.11.2014 today It postponed the decision, pending the amendment of the Danish Act on 01.07.2014.Charlie has another larger dog bitten on the ear and is but previously never been so conspicuous by it goes out in no danger. We demand the immediate release of Charlie `s to wear in his family to no sequelae, he is interested in the internment not good at all, he has now taken 2 kilo and is completely neglected there! An innocent french Bulldog sitting since 10! Weeks in Denmark in a secret detention! There the animals are incredibly badly treated A Danish animal rights activist reported due to their own personal impressions that the animals there Be weakened from these internments with heavy hair loss and emaciated "dismissed" with discolored gums and yellow-brown teeth - - if they survive it all! These confiscated animals are like the unspeakably unjust Dogs Put victim and UNTITLED been seized! We MUST help these poor dogs

 

-----------------------------------------

Charlie blev dømt til døden af myndighederne, vil Charlie blive draebt netop fordi den navngivne sektion, der er udpeget afsnit giver mulighed for inddragelse af en sagkyndig, er det andet afsnit ikke. Besluttende v 2014/05/05 mødte Kobenhaven West politi Egns en ny beslutning om dræbe hunden Charlie, som refererer til punkt 6, nr. 5. Beslutningen om 2014/05/05 til & 6 stk 2 i afgørelse nr. 4 af 25.. April 2014 er baseret på en misforståelse af, hvad distriktet politiet så sig tilbage. Charlie er ikke blevet dræbt på 2014/06/11 i dag Det udskudt afgørelsen i afventning af ændringen af den danske lov om 01.07.2014.Charlie har en anden større hund bidt i øret og er men tidligere aldrig været så glimrer ved det går ud på ingen fare. Vi kræver øjeblikkelig løsladelse af Charlie `s til at bære i sin familie til ingen følgesygdomme, han er interesseret i interneringen ikke godt på alle, han har nu taget 2 kilo og er helt overset der! En uskyldig fransk Bulldog sidder siden 10! Uger i Danmark i en hemmelig tilbageholdelse! Dér dyrene utroligt dårligt behandlet En dansk dyrs rettigheder aktivist indberettet på grund af deres egne personlige indtryk, at dyrene dér Blive svækket fra disse interneringerne med tunge hårtab og afmagret "afskediget" med misfarvede tandkød og gul-brune tænder - hvis de overlever det hele! Disse konfiskerede dyr er som usigelig uretfærdige Hunde Put ofre og UNTITLED blevet beslaglagt! Vi skal hjælpe disse stakkels hunde

 



Heute: Kathrin verlässt sich auf Sie

Kathrin Beneke benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Dan Jorgensen: Freilassung von Bully Charlie !!!”. Jetzt machen Sie Kathrin und 20.291 Unterstützer*innen mit.