Petición cerrada

PER UN AIRE SALUDABLE. NO A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS EN LA CIMENTERA LAFARGE DE SAGUNT

Esta petición ha conseguido 789 firmas


(versión castellano, más abajo)

Cada nit quan te'n vas al llit, en la fàbrica de ciments comença la incineració de residus. Esperen el moment quan ningú mira per cremar neumàtics usats, vernissos i pintures, olis i greixos animals, restes de plàstics, subproductes del paper i també forestal, llots de depuradora... així fins arribar a la xifra de 50.000 tones a l'any.

Tot un còctel de tòxics perillosos que aboquen al nostre aire cada dia i cap filtre és capaç d'eliminar. Així que els respirem contínuament i ens provoquen i empitjoren molts problemes de salut: al·lèrgies, irritabilitat, mal de cap, cansament físic, asma, arrítmia, problemes respiratoris, transtorns d'hiperactivitat, baix rendiment acadèmic per dèficit d'atenció i dificultat per concentrar-se, problemes endocrins, avortaments espontanis... i a la llarga: CÀNCER.

Aquesta pràctica tan perillosa per a la salut és legal a dia de hui. Clar, sabem per experiència que hi ha hagut governs que han actuat en connivència amb certes multinacionals per posar-los-ho fàcil legalment. Els han autoritzat a contaminar la nostra comarca a costa de posar en perill la nostra salut. Ja sabem que en l'escala de valors, per a alguns, el lucre personal està per damunt de tot.

La qüestió és que, a més, Lafarge-Holcim cobra subvencions per "eliminar" aquests residus que, d'altra banda, podrien reciclar-se o tractar-se per minimitzar el seu grau de perillositat. Però aquesta empresa, a més d'obstaculitzar el reciclatge d'eixos residus que venen d'altres comunitats autònomes, s'estalvia d'aquesta forma la compra de combustible fòssil, cosa que li permet, clar està, abaratir la seua producció. Així que beneficis per a uns pocs, contaminació per a tota la població.

La muntanya de Romeu, patrimoni natural de totes les veïnes de Morvedre, ha estat explotada per la multinacional Lafarge des de fa més de mig segle. En el lloc on habitaven pins, garroferes, carrasques i tots els éssers vius propis d'un bosc mediterrani ens han deixat un cràter de moltes hectàries, ple de pols i devastació. Si a més, al ciment fet de la nostra muntanya, l'empresa li afegeix les cendres tòxiques producte de la incineració de residus, podem dir que ven un ciment carregat d'immoralitat i d'insalubritat.

Des de les poblacions que patim els mals fums de la cimentera (ja siga perquè devasta la nostra muntanya de forma irreversible, ja siga pel gasos cancerígens que ens obliga a respirar) no ens podem quedar callades. És hora de dir ben clar que no volem ni un minut més aquestes pràctiques que van contra la salut de la nostra població. Sobretot contra els més desprotegits, com els fetus en gestació, que tenen major probabilitat de patir un avortament espontani; com els xiquets i les xiquetes, els bronquis dels quals estan encara en formació i no poden reaccionar contra els tòxics com els dels adults; com les persones malaltes cròniques, a les quals acurta la vida i les apropa més ràpidament a la mort; com als bebés de pocs mesos, els quals veuen afectats el seu sistema endocrí i el cervell en ple desenvolupament...

Tot plegat, un panorama de greu injustícia per a la societat en general. Les malalties no entenen de colors polítics ni de sindicats; les conseqüències de la incineració de residus a Lafarge-Holcim Sagunt són iguals per a tota la població. Sigues del Port de Sagunt o de Les Valls, des d'Algar a Segart, aquests mals fums t'estan afectant més del que t'imagines. Per això cal que actuem totes les persones juntes: associacions musicals, casals fallers, penyes festives, clubs d'esport, AMPES, grups de dones, de persones amb discapacitat... Reclamem el nostre dret a respirar sense por. NO volem que els autoritzen novament perquè seguisquen contaminant-nos.

Diguem als nostres representants polítics que NO AUTORITZEN la incineració de residus a Lafarge-Holcim novament. Volem una política de Residu Zero, on les deixalles es reduïsquen considerablement i no es puguen cremar, sinó RECICLAR-SE. L'economia del reciclatge crea molts més llocs de treball que la incineració de residus. Per un futur saludable per a la nostra comarca, augmentem les inspeccions tècniques, augmentem les exigències medioambientals del sector cimenter-incinerador, cobrem un canon prohibitiu a les empreses que pretenen incinerar els seus residus, acabem amb la incineració ràpidament.

Gràcies per signar la petició, és el mínim que podem fer.

 

POR UN AIRE SALUDABLE. NO A LA INCINERACION DE RESIDUOS EN LA CEMENTERA LAFARGE DE SAGUNTO

 

Cada noche cuando te vas a la cama, en la fábrica de cementos comienza la incineración de residuos. Esperan el momento cuando nadie mira para quemar neumáticos usados, barnices y pinturas, aceites y grasas animales, restos de plásticos, subproductos del papel y también forestal, lodos de depuradora… así hasta llegar a la cifra de 50.000 toneladas al año.

Todo un cóctel de tóxicos peligrosos que vierten a nuestro aire cada día y ningún filtro es capaz de eliminar. Así que los respiramos continuamente y nos provocan y empeoran muchos problemas de salud: alergias, irritabilidad, dolor de cabeza, cansancio físico, asma, arritmia, problemas respiratorios, trastornos de hiperactividad, bajo rendimiento académico por déficit de atención y dificultad para concentrarse, problemas endocrinos, abortos espontáneos… y a la larga CANCER.

Esta práctica tan peligrosa para la salud es legal a día de hoy. Claro, sabemos por experiencia que ha habido gobiernos que han actuado en connivencia con ciertas multinacionales para ponérselo fácil legalmente. Los han autorizado a contaminar nuestra comarca a costa de poner en peligro nuestra salud. Ya sabemos que en la escala de valores, para algunos, el lucro personal está por encima de todo.

La cuestión es que, además, Lafarge-Holcim cobra subvenciones por “eliminar” estos residuos que, por otra parte, podrían reciclarse o tratarse para minimizar su grado de peligrosidad. Pero esta empresa, además de obstaculizar el reciclaje de esos residuos que vienen de otras comunidades autónomas, se ahorra de esta forma la compra de combustible fósil, cosa que le permite claro está, abaratar su producción. Así que beneficio para unos pocos, contaminación para toda la población.

La montaña de Romeu, patrimonio natural de todos los vecinos de Morvedre, ha sido explotada por la multinacional Lafarge desde hace más de medio siglo. En el lugar donde habitaban pinos, garroferas, carrascas y todos los seres vivos propios de un bosque mediterráneo nos han dejado un cráter de muchas hectáreas, lleno de polvo y devastación. Si además, al cemento hecho de nuestra montaña, la empresa le agrega las cenizas tóxicas producto de la incineración de residuos, podemos decir que vende un cemento cargado de inmoralidad y de insalubridad.

Desde las poblaciones que padecemos los malos humos de la cementera (ya sea porque devasta nuestra montaña de forma irreversible, ya sea por los gases cancerígenos que nos obliga a respirar) no podemos quedarnos callados. Es hora de decir bien claro que no queremos ni un minuto más estas prácticas que van contra la salud de nuestra población. Sobre todo contra los más desprotegidos, como los fetos en gestación, que tienen mayor probabilidad de padecer un aborto espontaneo; como los niños y las niñas, los bronquios de los cuales están todavía en formación y no pueden reaccionar contra los tóxicos como los de los adultos; como los enfermos crónicos, a los cuales les acorta la vida y los acerca más rápidamente a la muerte; como a los bebes de pocos meses, los cuales ven afectado su sistema endocrino y el cerebro en pleno desarrollo.

Con todo, un panorama de grave injusticia para la sociedad en general. Las enfermedades no entienden de colores políticos ni de sindicatos; las consecuencias de la incineración de residuos en Lafarge-Holcim Sagunto son iguales para toda la población. Seas del Puerto de Sagunto o de Los Valles, desde Algar a Segart, estos malos humos te están afectando más de lo que te imaginas. Para eso debemos actuar todas las personas juntas: asociaciones musicales, casales falleros, peñas festivas, clubs deportivos, AMPAS, grupos de mujeres, de personas con discapacidad…

Reclamamos el nuestro derecho a respirar sin miedo. NO queremos que los autoricen nuevamente para que sigan conminándonos.

Digamos a nuestros representantes políticos que NO AUTORICEN la incineración de residuos en Lafarge-Holcim nuevamente. Queremos una política de residuos cero, donde los desechos se reduzcan considerablemente y no se puedan quemar, sino RECICLARSE. La economía del reciclaje crea muchos más puestos de trabajo que la incineración de residuos. Por un futuro saludable en nuestra comarca, aumentemos las inspecciones técnicas, aumentemos las exigencias medioambientales del sector cementero-incinerador, cobremos un canon prohibitivo a las empresas que pretendan incinerar sus residuos, acabemos con la incineración rápidamente.

Gracias por firmar la petición, es lo mínimo que podemos hacer.Hoy: PLATAFORMA CIUTADANA MORVEDRE AIRE NET cuenta con tu ayuda

PLATAFORMA CIUTADANA MORVEDRE AIRE NET necesita tu ayuda con esta petición «D. JULIÀ ÀLVARO: PAREM LA INCINERACIÓ DE RESIDUS EN LA CIMENTERA LAFARGE-HOLCIM DE SAGUNT». Únete a PLATAFORMA CIUTADANA MORVEDRE AIRE NET y 788 personas que ya han firmado.