Cadwch Ysgol Henblas yn agored - Keep Ysgol Henblas school open

0 have signed. Let’s get to 1,000!


(Scroll down for English)

Mae Ysgol Henblas yn ysgol lewyrchus a bywiog mewn ardal wledig yng nghanol Ynys Môn. Cymraeg yw iaith yr ysgol, ac mae'r addysg a'r profiadau a roddir yn rhoi sail gadarn i'r plant ar gyfer gweddill eu bywyd. Mae nifer y disgyblion yn cynyddu (bron i 90 bellach) ond mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ystyried ein cau, a chreu ysgol drefol i 450 o ddisgyblion. Dangoswch eich cefnogaeth i gadw Ysgol Henblas yn agored trwy arwyddo'r ddeiseb hon. Bydd hyn yn helpu i sicrhau fod rhieni canol yr ynys yn parhau i gael dewis sut fath o addysg sydd ar gael i'w plant. Diolch! Rhys, Cadeirydd y Llywodraethwyr

Ysgol Henblas is a thriving and lively school in a rural area at the heart of Anglesey. All pupils are fluent in Welsh and English, and the education and experiences provided give them a firm foundation for the rest of their lives. Pupil numbers are increasing (almost 90 to date) but Anglesey County Council is considering closing the school, and creating an urban school for 450 pupils. Show your support for keeping Ysgol Henblas open by signing this petition. This will help ensure that parents in the centre of the island continue to have a choice about the type of education that's available for their children. Thanks! Rhys, Chair of Governors.