MSB VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAĞLISI SİVİL DEVLET MEMURLARI MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME İSTİYOR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Sn Cumhurbaşkanım;

A- MSB ve İçişleri Bakanlığı bağlısı olarak çalışan devlet memurları kurumun hizmet gereklerinden kaynaklanan nedenlerle diğer Devlet memurlarından farklı çalışma kurallarına ve yaptırımlara tabidir. 

1-Sağlık yeterliliği yönünden  üniformalı askeri personel gibi değerlendirilmektedir. 2008 verilerine göre sağlık yetersizliği nedeniyle diğer tüm Kamu kurumlarından ilişiği kesilen memur sayısı 6 iken Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilişiği kesilen memur sayısı 263 tür. 

2- Maaşlarını 657 sayılı devlet memurları kanununa göre almalarına ve statüsüz olarak (Şube Müdürü ve APK Uzmanları dahil ) 2200 gösterge ile çalışmalarına rağmen çalışma süreleri ve kuralları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 232 'inci maddesi ile mesai saatleri istenilen şekilde düzenlenerek istenilen süre kadar fazla çalıştırılmakta ve Fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin almaları Anayasaya ve uluslararası sözleşme lere (ILO)  aykırı bir şekilde yasaklanmıştır.

3- 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda sivil devlet memurları asker kişi sayılarak seçimlerde sandık kurullarında görev olarak düşük bir ücret dahi olsa temin etmeleri engellenmiştir.

4- 211 sayılı hizmet Kanunu'nun 115 ve 116'ıncı maddeleri ile iç Hizmet Yönetmeliği kapsamında ast üstlük ilişkisi yönünden askeri mevzuat hükümlerine tabi kılınmış son yıllara kadar içtimaya katılma zorunluluğu dahi getirilmiştir. Kamu denetçiliği kurumu kararı ve uygulama emri yayınlanmış olmasına rağmen dolaylı yollardan içtima uygulaması devam ettirilmektedir.

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Beden Eğitimi ve Spor mevzuatına dayanılarak yine asker kişi sayılmaları ve kurumun Daimi unsuru olarak görülmeleri nedeniyle kurumsal itibara sirayet edebileceği değerlendirilerek futbol müsabakalarında hakem olmaları dahi yasaklanarak düşük dahi olsa bir ücret temin etmeleri yasaklanmıştır.

B- TSK da görevli devlet memurları kurumun Daimi unsuru olarak görülmesine ,mevzuatında da asker kişi sayılmasına ve kurumsal hafızayı oluşturmasına rağmen Gururla ve Onur'la çalıştığı Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı ücret kalemlerinden mevzuatın düzenleniş şekli nedeniyle yararlanamamaktadır.

C- Danıştay 2. Daire 06. 04 .2007 tarih ve 2004 /7892 ve 2007 /1397 sayılı kararında kamu hizmetinde etkinliğini ve verimliliğini sağlanmasının yalnızca idarenin tasarrufları ile mümkün olmadığı,idarenin üzerinde tasarrufta bulunduğu kamu görevlisinin sosyal ekonomik ve psikolojik durumu da göz önüne alınması gerektiği yönünde İçtihat oluşturarak kamu çalışanlarının her türlü haklarının korunması ve geliştirilmesinin  idarenin etkinlik, etkililik ve verimliliğin sağlaması açısından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunu açıklamıştır.

Ç- TSK da çalışan devlet memurlarının aidiyet hissinin zedelenmemesi; daha verimli hizmet sunabilmeleri , çalışma barışını bozulmaması için çalıştıkları kurumların mevzuatından kaynaklanan farklı hizmet ve yaptırımların karşılığında farklı mükafatlandırma alabilmeleri maksadıyla;

1-Kendi özel kanunları olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci Maddesine "O" bendi eklenerek( Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve  Kuvvet Komutanlıkları bağlılarında  çalışan sivil devlet memurlarına %30 oranında Savunma Hizmeti Tazminatı verilmesi)

2- Aynı statüde olanlara  eşit uygulama yapılabilmesi için "Ö"bendi eklenerek (Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlılarında çalışan sivil devlet memurlarına %30 oranında Güvenlik Hizmeti Tazminatı verilmesini )

Sn Cumhurbaşkanımız ; Sn.Milli Savunma Bakanımız ve Sn.İçişleri Bakanımıza saygılarımızla arz ederiz.