CSC E-GOV 2​.​0 GP Operator Payment

CSC E-GOV 2​.​0 GP Operator Payment

Started
9 July 2022
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by MPSC Status

CSC E-GOV 2.0 मध्ये कार्यरत असलेले ग्रामपंचायत मधिल संगणक चालक CSC E-GOV 2.0 चार चार महिने पेमेंट होत नाही व नियमित पणे कामे चालूच असता मोजक्या पगारात  संगणक चालक काम करत असून सुधा त्यांना त्यांचे पगार नियमित पगार सुधा होत नाही. ग्रामपंचायत केंद्र चालकाचे नियमित पणे महिने वारी पगार तरी व्यायला पाहिजे. 

Support now
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now