Mae hi'n amser i Alun Cairns YMDDISWYDDO / It's time for Alun Cairns to RESIGN

Mae hi'n amser i Alun Cairns YMDDISWYDDO / It's time for Alun Cairns to RESIGN

Started
5 November 2019
Signatures: 808Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Osian Jones

*scroll down for English*

Wedi i Farnwr Uchel Lys gyhuddo Ross England (cyn ymgeisydd seneddol i'r Ceidwadwyr yn etholaeth Bro Morgannwg, ar gyfer Etholiadau'r Cynulliad yn 2021) o ddymchwel achos llys yn fwriadol yn Ebrill 2018, lle'r oedd cyfaill yn sefyll ei brawf (James Hackett) am dreisio merch, trwy wneud honiadau ynghylch hanes rhywiol y dioddefwr. Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, nad oedd yn ymwybodol o'r hyn a wnaeth Ross England ( "ffrind a chydweithiwr... y byddai'n bleser ymgyrchu drosto" *geiriau Mr Cairns) tan wedi i Ross England gael ei ddewis fel ymgeisydd Cynulliad.

Yn dilyn ymchwil gan BBC Cymru, rydym nawr yn gwybod bod Mr Cairns wedi dweud celwydd am yr hyn, yr oedd yn ei wybod am rôl Ross England yn cwympo (a hynny yn fwriadol) achos  llys ei gyfaill James Hackett. A bod Alun Cairns yn gwybod llawer mwy am yr achos, na sydd wedi ei ddatgelu ganddo yn ystod yr wythnosau diwethaf. 

Cafodd merch ei threisio (cafwyd James Hackett yn euog mewn ail achos). Rydym yn grediniol bod  yr Ysgrifennydd Gwladol, ymgynghorwyr arbennig ac uwch swyddogion y Ceidwadwyr Cymreig yn gwybod beth oedd wedi digwydd. Fe wnaethon nhw ddewis Ross England p'run bynnag, ac i gamarwain pan gafon nhw'u dal.

Mae Mr Cairns wedi dangos anallu gwirioneddol i arwain ar y mater hwn. Mae wedi deud celwydd yn gyhoeddus, mae wedi gosod ei gyfeillgarwch gydag unigolyn fel Ross England yn uwch na hawl merch i dderbyn gwrandawiad teg mewn achos llys.

Rydym yn datgan felly bod rhaid iddo YMDDISWYDDO fel Ysgrifenydd Gwladol Cymru, ac fel darpar ymgeisydd y Ceidwadwyr Cymreig yn etholaeth seneddol Bro Morgannwg. 

After a High Court Judge accused Ross England (former parliamentary candidate for the Conservatives in the Vale of Glamorgan constituency, for the 2021 Assembly Elections) of deliberately collapsing a court case in April 2018, where a friend stood trial (James Hackett) for the rape of a woman, by making allegations about the victim's sexual history. Secretary of State for Wales Alun Cairns said he was unaware of what Ross England ( "a friend and colleague ...I would love to campaign for" * Mr Cairns' words) had done until after Ross England has been selected as a assembly candidate.

Following research by BBC Wales, we now know that Mr Cairns lied about what he knew of Ross England's role in deliberately collapsing his friend James Hackett's court case. And that Alun Cairns knew a lot more about the case, than he has revealed in recent weeks.

A woman was raped (James Hackett was convicted in a second case). We believe that the Secretary of State, special advisers and senior officials of the Welsh Conservatives knew what had happened. They chose Ross England anyway, and to mislead when they were caught.

Mr Cairns has shown a genuine inability to lead on this issue. He has lied in public, he has placed his friendship with an individual like Ross England above a woman's right to a fair hearing in a court case.

We therefore declare that he must RESIGN as Secretary of State for Wales, and as a prospective Welsh Conservative parliamentary candidate in the Vale of Glamorgan constituency.

Support now
Signatures: 808Next Goal: 1,000
Support now