No als macro parcs solars "La Farga 1, 2 i 3"

No als macro parcs solars "La Farga 1, 2 i 3"

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Ajuntament de Cervià de Ter ha iniciado esta petición dirigida a Conselleria Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

MANIFEST PER ATURAR ELS MACRO PARCS SOLARS “LA FARGA 1”, “LA FARGA 2” I  “LA FARGA 3”  

El mes de maig de 2021 s’han remès tres consultes de viabilitat per a tres instal·lacions fotovoltaiques  amb els següents noms i característiques bàsiques: 

- La Farga 1 : 50 Mwp i 65 ha 

- La Farga 2: 50 Mwp i 60 ha 

- La Farga 3: 15Mwp i 18 ha 

La Farga 1 i 3, ubicades ambdues al terme municipal de Foixà i la Farga 2, al terme municipal de Sant  Jordi Desvalls. 

En qualsevol cas els municipis veïns, d’entre els quals es troba el nostre, es veuen igualment afectats per a  la necessitat d’executar la línia aèria d’evacuació elèctrica per la instal·lació solar fotovoltaica. 

El camí cap a una racionalitat justa en la relació consum-energia no pot passar per generar una energia  destinada a uns consums tan allunyats del territori on es produeix. 

En aquestes comunicacions s’informa que la ponència d’energies renovables s’ha de pronunciar sobre la  viabilitat de l’emplaçament dels projectes i es procedeix a obrir un període de consultes pel termini d’un  mes, per tal que es facin les aportacions que s’estimin oportunes en l’àmbit de les nostres competències. 

Des de l’Ajuntament volem apostar per les energies netes, de proximitat i autosuficiència que comportin  un impacte positiu pel territori i el seu entorn. Tanmateix, la necessitat de fomentar l’energia neta i  sostenible no ha de ser en detriment dels valors medi ambientals, paisatgístics, patrimonials i de les  persones. 

Cal doncs integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents, potenciant la instal·lació de  plaques fotovoltaiques en els sostre de les indústries i buscar emplaçaments adequats per als parcs  fotovoltaics, prioritzant parcel·les de sòl industrial existents que siguin respectuoses amb el medi ambient,  per a consum de proximitat o bandes centrals d’autopistes que són recintes desaprofitats, com fan a molts  països europeus. 

La utilització de sòl agrícola i forestal per a la instal·lació de grans plantes de producció d’energia  fotovoltaica posa en risc el futur de l’ecosistema i les nostre fonts primàries: l’agricultura i la ramaderia,  sectors identitaris del territori.  

Caldria incentivar la producció energètica de proximitat i autosuficiència tan per la indústria com pel  consum públic i domiciliari en oposició a grans superfícies de producció i grans línies d’evacuació que  afecten seriosament els nuclis habitats del territori. 

L’impacte visual d’aquest projecte és innegable, si tenim en compte que es preveuen fins a trenta tres  torres d’alta tensió de 60 metres cadascuna per necessitats del parc fotovoltaic al llarg de 12 km  d’extensió, juntament amb 143 hectàrees afectades. 

Ara bé, aquest projecte no és únic en aquesta matèria. A dia d’avui, i especialment arran de la Llei  16/2019, d’energies renovables, amb la que es pretenia incentivar l’ús d’aquestes hi ha una allau de macro  projectes a tot el país. 

Per tant, no es tracta només d’un manifest per l’afectació directa que pateix en aquest cas el nostre  territori, sinó per reclamar una normativa justa i realista amb l’entorn del país en el seu conjunt. 

Per tot l’exposat, manifestem: 

PRIMER.- Que ens oposem totalment a les propostes de planta fotovoltaica en terrenys agrícoles,  perjudicant el nostre municipi i el territori tant a nivell econòmic com natural i paisatgístic.  

SEGON.- Que estem d’acord en afavorir l’energia sostenible, les instal·lacions d’autoconsum a  habitatges i indústries, a les parcel·les industrials per a consum de proximitat i a la instal·lació de parcs  fotovoltaics en sols que no malmetin l’activitat agrícola i el medi ambient. 

TERCER.- Que estem d’acord en afavorir la implantació de les energies alternatives en un pla integral  que no malmeti el territori i la gent que l’habita. Per això, demanem a la Generalitat un pla de  transformació energètica d’acord amb els nous paradigmes que s’ajusti a la realitat i per tant, que s’aprovi  una moratòria de la Llei 16/2019, d’energies renovables. 

QUART.- Que és imprescindible presentar al·legacions en contra dels projectes presentats en defensa dels drets i interessos del municipi, procurant fer-ho de manera conjunta amb tots els municipis afectats ja  que es tracta d’una qüestió de territori.  

CINQUÈ.- Que cal adoptar totes les mesures pertinents, per donar a conèixer aquests projectes i  l’afectació que suposa pel territori.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas