0-3 EDUCATIU! Aturar decret de guarderies "low cost"

Petición cerrada

0-3 EDUCATIU! Aturar decret de guarderies "low cost"

Esta petición ha conseguido 4820 firmas
Creada
Dirigida a
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de les Illes Balears

Por qué es importante esta petición

0-3 EDUCATIU! Ni una passa enrere!

La visibilització de l'educació de 0 a 3 anys que va aconseguir el Decret de Mínims del 2008, tot i ser encara insuficient, va marcar un camí de dignificació d'aquesta primera etapa educativa.
Ara el Govern de les Illes Balears vol aprovar, a través de la Conselleria de Serveis Social i Cooperació un nou Decret que reguli les guarderies que no s'acullen al Decret educatiu.
L’Assemblea 0-3 vol manifestar el seu rotund desacord en promoure una doble tipologia de centres regulant guarderies assistencials seguint els dictats de la patronal de guarderies, on hi haurà infants de primera i infants de segona.
Del decret es desprenen algunes qüestions especialment punyents i intolerables:
• Espai absolutament insuficient pels infants: 1’5 m² per infant sense comptar l'educadora.
• No obliga a llum natural.
• No obliga a climatització a l'estiu.
• Els infants poden estar fins a 10 hores dins aquests centres.
• Augment de ràtios.
• No es contemplen educadores de suport.
• Les treballadores cobraran un 30% menys.
• Suposa una amenaça directa pels infants socialment més vulnerables.
Aquestes són les guarderies “low cost” que vol regular el Govern de les Illes Balears. D'aquesta manera no es podrà enfortir l'educació 0-3 anys si a partir d'ara qualsevol millora al respecte no es podrà aplicar a aquestes guarderies perquè no serien “serveis educatius”.
Des de l’Assemblea 0-3 pensam i reivindicam que tots els centres que acullen infants de 0 a 3 anys de manera regular han de ser centres educatius amb autorització i regulació per part de l’administració educativa i ajustats a la Normativa que marca el Decret de Mínims del 60/2008. Per tant, l’aprovació d’un altre decret suposaria una contradicció i la creació d’una doble xarxa amb diferents criteris de qualitat consolidant les guarderies de caire purament assistencial, en espais degradats que vulneren els drets bàsics tant dels infants com dels treballadors.
Per tot això des de l'Assemblea 0-3 exigim:
• Aturada immediata del decret impulsat per la consellera Fina Santiago.
• Iniciar una via d'anàlisi amb una comissió d'experts d'aquesta etapa per reconduir aquests centres assistencials cap a centres educatius.
• Que en cap cas, es facin passes enrere ni en els drets dels infants, ni tampoc en les condicions laborals d'un sector feminitzat i precari.
• Es promoguin mesures cap a la universalització i gratuïtat de l'educació 0-3 anys.
La Convenció dels Drets dels Infants reconeix el seu dret a l’educació i obliga a l’Administració a vetllar perquè tots els sectors de la societat tenguin accés a l'educació des del naixement.
Des de l'Assemblea 0-3 animam al conjunt de la comunitat educativa a sumar-se a la defensa dels drets bàsics dels infants i les seves famílies i rebutjar el nou decret impulsat des del Govern.

¡0-3 EDUCATIVO! ¡Ni un paso atrás!

La visibilización de la educación de 0 a 3 años que consiguió el Decret de Mínims del 2008, aún siendo insuficiente, marcó un camino de dignificación de esta primera etapa educativa.

Ahora el Govern de les Illes Balears quiere aprobar, a través de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació un nuevo Decret que regule las guarderías que no se acogen al Decret educativo.

La Assemblea 0-3 quiere manifestar su rotundo desacuerdo en promover una doble tipología de centros regulando las guarderías asistenciales siguiendo los dictados de la patronal de guarderías, en el que habrá niños y niñas de primera y de segunda.

Del Decret se desprenden algunas cuestiones especialmente punzantes e intolerables:
• Espacio absolutamente insuficiente para los niños y niñas: 1,5 m2 por niño sin contar a la educadora.
• No obliga a luz natural.
• No obliga a climatización en verano.
• Los niños y niñas pueden estar hasta 10 horas en estos centros.
• Aumento de ratios.
• No se contemplan educadoras de apoyo.
• Las trabajadoras cobraran un 30% menos.
• Supone una amenaza directa para los menores más vulnerables.

Estas son las guarderías “low cost” que quiere regular el Govern de les Illes Balears. De esta manera no se puede fortalecer la educación 0-3 años, si a partir de ahora cualquier mejora al respecto no se podrá aplicar a estas guarderías porque no serian “servicios educativos”.

Desde la Assemblea 0-3 pensamos y reivindicamos que todos los centros que acogen niños y niñas de 0 a 3 años de manera regular deben ser centros educativos con autorización y regulación por parte de la administración educativa y ajustados a la normativa que marca el Decret de Mínims 60/2008. Por tanto, la aprobación de otro Decret supondría una contradicción y la creación de una doble red con diferentes criterios de calidad consolidando las guarderías de carácter puramente asistencial, en espacios degradados que vulneran los derechos básicos tanto de los niños y niñas como de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo eso, desde la Assemblea 0-3 exigimos:
• Paro inmediato del decret impulsado por la consellera Fina Santiago.
• Iniciar una vía de análisis con una comisión de expertos en esta etapa para reconducir estos centros asistenciales hacia centros educativos
• Que en ningún caso se hagan pasos atrás en los derechos de los niño, ni tampoco en las condiciones laborales de un sector feminizado y precario.
• Se promuevan medidas hacia la universalización y gratuidad de la educación 0-3 años.

La Convención de los Derechos de los Niños reconoce el derecho a la educación y obliga a la Administración a velar para que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a la educación desde el nacimiento.

Des de la Assemblea 0-3 animamos al conjunto de la comunidad educativa a sumarse a la defensa de los derechos básicos de los niños y niñas y sus familias y rechazar el nuevo decreto impulsado por el Govern.

 

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 4820 firmas

Comparte esta petición