Parir a casa, una opció que hauria d'assumir la Seguretat Social

Petición cerrada

Parir a casa, una opció que hauria d'assumir la Seguretat Social

Esta petición ha conseguido 932 firmas

Santi MARTÍ HERRERO ha iniciado esta petición dirigida a Antoni Comín (Conseller de Salut) y

CAT (en castellano más abajo)

Fa un mes, la meva parella i jo vam tenir el nostre segon fill, Gael, a casa, igual que havíem fet amb la nostra filla Silvana. Després d'informar-nos a bastament, vam decidir parir a casa perquè té menys riscos que fer-ho a l’hospital, ja que com més s’intervé en aquest procés fisiològic més possibilitats hi ha que alguna cosa no vagi bé. Ja hi ha molts professionals que alcen la veu per defensar que l’hospital no és el lloc ideal per parir. En canvi, sí que ho és el que més s’assembla al moment en què es va concebre el bebè: un espai amb intimitat, poca llum, tranquil·litat i escalfor.

A casa, per exemple, com va ser el nostre cas, la majoria d’equips de llevadores atenen en parella, amb la qual cosa doblen la ràtio recomanada per l’OMS d’una llevadora per partera que gairebé mai s’assoleix als hospitals, on de vegades es treballa amb només una professional per a tres o quatre dones.

Per altra part, i segons les dades de les pròpies llevadores, dels aproximadament 600 parts que han atès a domicili només un 12% han acabat a l’hospital, la majoria perquè el part s’havia estancat o per esgotament de la mare, assegura. El 4,8% del total han acabat en cesària, una xifra molt per sota del 25% de cesàries que registren els hospitals espanyols.

Finalment, l’Organització Mundial de la Salut ho veu segur i recomanable, i en molts països europeus, com Anglaterra i Holanda, està subvencionat per l’Estat. A més a més, el part a casa està finançat per la Seguretat Social a França, Islàndia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Àustria i el Regne Unit. En aquest últim cas, a més, es tracta de l’opció recomanada pel ministeri de Sanitat per a embarassos de baix risc, en funció d’un estudi de la Universitat d’Oxford.

Segons Marta Busquets, advocada de l’Associació Catalana per un Part Respectat Dona Llum, “parir a casa no vol dir fer-ho sola, sinó amb un equip de llevadores expertes i amb l’instrumental necessari per afrontar les situacions que es puguin produir i l’opció d’anar a l’hospital si alguna cosa no va bé”. Per a Busquets, el que és important és que totes les famílies puguin decidir lliurement i amb informació. A més, aposta per la inclusió a la Seguretat Social, ja que “si té lloc en les condicions adequades, millora els resultats de morbiditat maternoinfantil, descarrega de feina els hospitals i és més econòmica”.

És per tot això que demanem a la conselleria de Salut que inclogui, si més no, la possibilitat d'elegir on vols parir. No tan sols perquè parir a casa té menys riscos que parir a l'hospital, sinó ja per una qüestió econòmica.

CAST

Hace un mes, mi pareja y yo tuvimos nuestro segundo hijo, Gael, en casa, igual como habíamos hecho con nuestra hija Silvana. Después de informarnos ampliamente y sabiendo que nos gastaríamos una media de 2.000€ por parto, decidimos parir en casa porque tiene menos riesgos que hacerlo en el hospital, ya que como más se intervenga en este proceso fisiológico más posibilidades hay que alguna cosa no vaya bien. Ya hay muchos profesionales que levantan la voz para defender que el hospital no es el lugar idóneo para parir. En cambio, sí que lo es lo que más se parece al momento de la concepción del bebé: un espacio con intimidad, poca luz, tranquilidad y calor.

En casa, por ejemplo, como fue nuestro caso, la mayoría de equipos de comadronas atienden en pareja, con lo cual doblan la rátio recomendada por la OMS de una comadrona por partera que casi nunca se llega en los hospitales, donde a veces se trabaja con solo una profesional para tres o cuatro mujeres.

Por otra parte, y según datos de las propias comadronas, de los aproximadamente 600 partos que son atendidos en casa solo un 12% acaban en el hospital, la mayoría porque el parto se estanca o por agotamiento de la madre. El 4,8% del total terminan en cesárea, una cifra muy por debajo del 25% de cesáreas registradas en los hospitales españoles.

Finalmente, la OMS lo ve seguro y recomendable, y en muchos países europeos, como Inglaterra y Holanda, está subvencionado por el Estado. Además, el parto en casa está financiado por la Seguridad Social en Francia, Islandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, Áustria y el Reino Unido. En este último caso, además, se trata de la opción recomendada por el ministerio de Sanidad para embarazos de bajo riesgo, en función de un estudio de la Universidad de Oxford.

Según Marta Busquets, abogada de la Asociación Catalana para un Parto Respetado Dona Llum, “parir en casa no quiere decir hacerlo sola, sino con un equipo de comadronas expertas y con el instrumental necesario para afrontar las situaciones que se puedan producir y la opción de ir al hospital si algo no va bien”. Para Busquets, lo importante es que todas las familias puedan decidir libremente y con información. Además, apuesta por la inclusión en la SS, ya que “si se da en las condiciones adecuadas, mejora los resultados de morbilidad maternoinfantil, descarga trabajo en los hospitales y es más económico”.

Es por todo esto que pedimos a la Conselleria de Salut que incluya, como mínimo, la posibilidad de elegir dónde deseas parir. No solo porque parir en casa tiene menos riesgos que parir en el hospital, sino ya por una cuestión económica.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 932 firmas