No suprimir cap unitat d'educació infantil ni desplaçar cap mestra: CEIP BLASCO IBAÑEZ

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.500!


Desde L'Ampa del Col·legi Públic Vicente Blasco Ibáñez de Moncada, denunciem que Conselleria d'Educació ha suprimit una unitat a Educació Infantil i  dues mestres del cicle d'Infantil.

Que ens ho fa saber després d'haver resolt el 16 de maig que el nostre Centre disposaria de 6 unitats en l'etapa Infantil, (sense suprimir cap unitat) i per tant  l'organització del pròxim curs s'ha realitzat comptant amb aquestes unitats i mestres. No ens dóna opció a al·legacions ni en temps ni forma.

Que ens afecta molt negativament mermant la qualitat educativa perquè s'atura el projecte d'innovació infantil  per al curs 2018/2019 aprovat pel Consell Escolar, ja que no podrà desenvolupar-se com estava previst.

Que la secretaria de l'equip directiu i l'encarregada del menjador són mestres en l'etapa infantil, la qual cosa resta horari lectiu al còmput total de l'etapa.

Que aquest fet altera el normal desenvolupament de l'activitat docent, ja que els alumnes, les famílies i les mestres han establert els vincles de confiança i respecte necessaris amb les mestres afectades. Trunca un projecte educatiu d'una durada de 3 anys ja que les mestres afectades (les futures tutores de 5 anys) hauran d'abandonar el seu alumnat en meitat de l'etapa educativa, a falta d'un curs escolar per esgotar-la.

Per tant, es sol·licita  que no es suprimisca cap unitat en l'etapa d'educació infantil, ni tampoc es desplace cap mestra.