Call for OSCE Special Monitoring Mission to Belarus

0 людей подписали. Следующая цель: 25 000


RUS

В свете текущих событий в Республике Беларусь, последовавших за президентскими выборами 9 августа 2020 года, Мы хотим официально пригласить ОБСЕ как можно скорее посетить Беларусь для наблюдения за ситуацией на местах.

Белорусские власти обязаны уважать основные права и свободы человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси. Белорусские власти должны воздерживаться от любых ограничений прав человека, избегать задержания мирных демонстрантов и немедленно освободить всех незаконно задержанных активистов. Зарегистрированные случаи жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных протестах, должны быть тщательно и беспристрастно расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Мы призываем ОБСЕ направить в Беларусь специальную миссию со следующим мандатом:

a)    наблюдение и беспристрастное и объективное информирование общественности о ситуации в Беларуси,

b)    наблюдение за судебными процессами над задержанными,

c)    предотвращение пыток и других форм жестокого обращения,

d)    налаживание диалога между всеми сторонами кризиса.

BY

У святле апошнiх падзей у Рэспубліцы Беларусь, якія адбыліся ўслед за прэзідэнцкімі выбарамі 9 жніўня 2020 года, Мы хацелі б афіцыйна запрасіць АБСЕ як мага хутчэй наведаць Беларусь для назірання за сітуацыяй на месцах.

Беларускія ўлады абавязаны паважаць асноўныя правы і свабоды чалавека ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Беларусі. Беларускія ўлады павінны ўстрымлівацца ад любых абмежаванняў правоў чалавека, пазбягаць затрымання мірных дэманстрантаў і неадкладна вызваляць усіх незаконна затрыманых актывістаў. Зарэгістраваныя выпадкі жорсткага абыходжання з асобамі, затрыманымі за ўдзел у мірных пратэстах, павінны быць старанна і справядліва расследаваныя, а вінаватыя павінны быць прыцягнуты да адказнасці.

Мы заклікаем АБСЕ накіраваць у Беларусь адмысловую місію з наступным мандатам:

a)    назіранне і аб'ектыўнае інфармаванне грамадскасці аб сітуацыі ў Беларусі,

b)    назіранне за судовымі працэсамі над затрыманымі,

c)    прадухіленне катаванняў і іншых формаў жорсткага абыходжання,

d)    наладжванне дыялогу паміж усімі бакамі крызісу.

ENG

In the light of the current developments in Belarus following Presidential elections on 9 August 2020, We would like to officially invite the OSCE to monitor the situation on the ground as soon as possible.

The Belarusian authorities must respect fundamental freedoms and human rights, in line with Belarus’ international commitments. They must refrain from any restrictions of the basic human rights, avoid any detentions of peaceful protesters, and immediately release all arbitrarily detained activists. Reported cases of ill-treatment of persons detained for their involvement in peaceful protests shall be thoroughly and impartially investigated and those responsible for such offences shall be held to account.

We call upon OSCE to set off a Special Mission to Belarus with the following mandate:

a)    to observe and report in an impartial and objective way on the situation in Belarus,

b)    to prevent torture and other forms of ill-treatment,

c)    to monitor trials over the detained persons,

d)    to facilitate dialog among all parties to the crisis.