Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

Geen enkele overweg mag worden afgesloten of er moet TER PLAATSE een alternatief voorzien worden, brug of ondertunneling.

Karel De Wilde, Zele, Belgium
4 months ago
Shared on Facebook
Tweet