China Must Be Accountable for COVID-19 Coverup

China Must Be Accountable for COVID-19 Coverup

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Viet Hung started this petition to CCP's Supreme Leader Xi Jinping

(Note: View our petition in English, French and Vietnamese below - Xem bản kiến nghị bằng tiếng Việt bên dưới) 

There is no doubt that the Coronavirus began in Wuhan, China, in the late Fall of 2019.  The Chinese Government has covered up the severity of this killer disease.  Consequently, every country on earth has paid a very dear price in both human lives and economic disasters. The pandemic has killed millions and made hundreds of millions of other people sick. It has closed countless businesses and destroyed livelihoods across the Globe.

All 7.8 billion citizens around the world have been impacted directly or indirectly by the Coronavirus pandemic. From urban centers to remote rural villages, no one has escaped the ravages of the pandemic.

We, the world's citizens, hold the Chinese Communist Party (CCP), its Central Committee, and Supreme Leader Xi Jinping responsible and accountable for the losses and the pains caused by the Coronavirus-19 pandemic. 

We demand that the CCP, its Central Committee, and Supreme Leader Xi Jinping pay all the costs and damages caused to all countries in the world by the Coronavirus-19 pandemic.

Since it is almost impossible to assess the total damages to all of us because the pandemic is still raging in many countries, we demand a minimum payment of 500 trillion US dollars to our governments to partially compensate for the economic losses and assist our citizens in recovering and rebuilding their life and their health.

We would appreciate you joining us in this petition to hold the CCP accountable for its inhumane actions and pressure China to recognize its role as a big civilized country to maintain a safe and sustainable environment for the whole of humanity of today and tomorrow.

Please add your name to this petition. It does not cost you anything to put your name on this appeal. 

Please share this petition with members of your family, with your network of friends and acquaintances at work, or in your community. The more people in the world join in this action and common cause, the better results we will get.

For more information about us, please visit our website, www.viet-hung.org  To contact us, use info@viet-hung.org

DEFEAT THE CCP TO SAVE HUMANITY

 Movement for the Renaissance of Vietnam.

_________________________________________________________________

Exigeons que le PCC paie pour les pertes, les souffrances et les décès causés par la pandémie du Coronavirus-19

Il ne fait aucun doute maintenant que le coronavirus a pris naissance à Wuhan, en Chine, à la fin de l'automne 2019. Il ne fait également aucun doute que le gouvernement communiste chinois a dissimulé la gravité de cette maladie mortelle. Par conséquent, chaque pays sur terre a payé un prix très cher en vies humaines et en désastres économiques. La pandémie a fait des millions de morts et rendu malades des centaines de millions d'autres personnes. Il a causé la fermeture d'innombrables entreprises et détruit des moyens de subsistance à travers le monde.

Les 7,8 milliards citoyens du monde, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Centrale et du Sud, de l'Europe, de l'Asie et de l'Océanie, sont directement ou indirectement victime de la pandémie du Coronavirus. Des villes aux villages les plus lointains, personne n'a échappé à ses ravages.

Nous, citoyens du monde, tenons le Parti Communiste Chinois (PCC), son Comité central et son chef suprême Xi Jinping, responsables et comptables des pertes et des souffrances causées par la pandémie du Coronavirus-19.

Nous exigeons que le PCC, son Comité central et son chef suprême Xi Jinping paient tous les coûts et dommages causés à tous les pays du monde par la pandémie du Coronavirus-19.

Alors qu'il est presque impossible d'évaluer le montant total des dommages subis par nous tous car la pandémie fait toujours rage dans de nombreux pays, nous exigeons un paiement minimum de 500 000 milliards de dollars américains aux gouvernements de tous les pays du monde pour compenser en partie les pertes économiques encourues, pour aider les citoyens à se rétablir et à reconstruire leur vie.

Nous apprécions que vous vous joigniez à nous dans cette pétition pour tenir la Chine communiste responsable de ses actions inhumaines et faire pression pour qu'elle reconnaisse, en tant que grand pays civilisé, sa responsabilité de préserver un environnement sûr et durable pour l'ensemble de l'humanité d'aujourd'hui et de demain.

Veuillez ajouter votre nom à cette pétition. Cela ne vous coûte rien de vous joindre à cet appel. Veuillez visiter ce lien et ajouter votre nom à la pétition : http://www.change.org/Made-In-China-Covid19  

Merci de partager cette pétition avec les membres de votre famille, avec d'autres personnes de votre réseau d'amis et de connaissances, ainsi que dans votre communauté. Plus nous sommes nombreux dans le monde à nous joindre à cette action et à cette cause commune, meilleurs seront les résultats.

Pour plus d'informations à notre sujet, venez rendre visite à notre site, www.viet-hung.org

Pour nous contacter, écrire à info@viet-hung.org

VAINCRE LE PCC POUR SAUVER L'HUMANITE

Mouvement pour la Renaissance du Vietnam

_________________________________________________________________

Kiến nghị đòi Trung Cộng bồi thường thiệt hại đại dịch Coronavirus-19

Không còn nghi ngờ gì nữa, Coronavirus bắt đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc,  hồi cuối mùa Thu năm 2019. Cũng không nghi ngờ gì nữa, chính Trung Cộng đã che đậy mức độ nguy hiểm của vi khuẩn  giết người này. Hậu quả là nhiều quốc gia trên hoàn cầu đã phải trả một giá quá đắt về cả nhân mạng lẫn kinh tế. Đại dịch đã giết chết hàng triệu người và làm cho hàng trăm triệu người khác lây bệnh. Nó đã khiến biết bao nhiêu doanh nghiệp phải đóng cửa hay phá sản, hủy hoại sinh kế của dân chúng khắp thế giới.

Chúng tôi ký tên nơi đây là công dân của các quốc gia khắp hoàn cầu. Chúng tôi cáo buộc Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình cùng Ban Chấp hành Trung Ương ĐCSTQ  phải chịu trách nhiệm về những mất mát nhân mạng và sự suy đồi kinh tế của các nước do đại dịch gây ra.

Chúng tôi ký tên nơi đây yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường mọi phí tổn và thiệt hại do đại dịch Coronavirus-19 mà ĐCSTQ đã gây ra cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi ước tính tiền bồi thường thiệt hại tối thiểu là 500 nghìn tỷ đô la Mỹ cho công dân và các chính phủ bị ảnh hưởng để họ tái thiết quốc gia và phục hồi kinh tế xã hội.

Mỗi chữ ký của chúng ta là một áp lực quan trọng chính đáng nhằm giúp các cơ quan nhân quyền quốc tế có đủ lý do để buộc Trung  Cộng phải chịu trách nhiệm về hành động vô nhân đạo nhằm diệt chủng của họ. Và buộc Trung Cộng  nhận thức vai trò của một nước văn minh nhân bản là phải duy trì một môi trường an toàn và bền vững cho toàn thể nhân loại hôm nay và mai sau.

Không tốn kém gì khi ghi tên ký Kiến Nghị. Xin vào trang mạng này  http://www.change.org/Made-In-China-Covid19 để thực thi quyền của chúng ta.   

Hãy chia sẻ Kiến Nghị này với thân nhân, bạn bè ,và mọi người quen tại nơi làm việc hoặc trong cộng đồng của chúng ta.

 Muốn liên lạc với chúng tôi, xin dùng email info@viet-hung.org

HÃY TRIỆT HẠ  ĐCSTQ ĐỂ CỨU VÃN NHÂN LOẠI

Phong Trào Việt Hưng - www.viet-hung.org

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!